Pozvánka na 4. československú konferenciu: ENVIRO 2019 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2019

Pozrite si aktualizovaný program tradičného stretnutia odborníkov pôsobiacich v oblastiach, v ktorých zabezpečujú plnenie environmentálnej legislatívy.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2019

Foto: Fotolia

EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. Vás pozývajú, na tradičnú česko-slovenskú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia.

Štvrtý ročník československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.


Termín a miesto konania

 • 29. – 31. mája 2019
 • Trenčianske Teplice, Kursalon

Program


Streda 29.5.2019

BLOK 1 Nový zákona o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania

 • 14:00 – 14:30 | Radovan Katrlík, Odbor legislatívy MŽP SR
  Aktuálne znenie Smernice o EIA a Aarhuský dohovor – východiská a základný právny rámec pre nový zákon
 • 14:30 – 15:00 | Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR
  Aktuálne legislatívne nastavenie v oblasti EIA a návrh “rekodifikácie stavebného práva” z pohľadu MŽP ČR
 • 15:00 – 15:30 | Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR
  Návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • 15:30 – 16:00 | Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  Zamyslenie sa nad úlohou verejnosti pri ovplyvňovaní vývoja daného územia pomocou nástroja EIA
 • 16:00 – 18:00 | Panelová diskusia
  Boris Susko, štátny tajomník MŽP SR;
  Filip Macháček
  , generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva;
  Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR;
  Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR;
  Imrich Vozár, Via Iuris
  Katarína Pavličková, PriFUK

Tretí ročník československej konferencie ENVIRO 2018 sa konal v Beskydoch.


Štvrtok 30.5.2019

 • 9:00 – 9:20 | Otvorenie konferencie
  Príhovor a oficiálne otvorenie konferencie: Boris Susko, Štátny tajomník MŽP SR

BLOK 1 Odpady

 • 9:20 – 9:50 | Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
  Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v SR a pripravované zmeny
 • 9:50 – 10:20 | Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR
  Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR
 • 10:20 – 10:50 | Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy, MŽP SR
  Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 • 10:50 – 11:10 Prestávka na kávu
 • 11:10 – 11:40 | Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  ISOH - aktuálny stav zavádzania elektronickej evidenice odpadov
 • 11:40 – 12:10 | Jana Soukopová, Masarykova univerzita
  Management odpadov v obciach
 • 12:10 – 12:30 | Praktická ukážka elektronickej evidencie
 • 12:30 – 13:45 OBED

BLOK 2 Ovzdušie

 • 13:45 – 14:15 | Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
  Aktuálne otázky ochrany ovzdušia – Národný program znižovania emisií, stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, novela zákona o ovzduší
 • 14:15 – 14:45 | Kurt Dědič, riaditeľ Odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR
  Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v ČR
 • 14:45 – 15:15 | Blanka Krejčí, ČHMÚ
  Trendy v monitorovaní a hodnotení kvality ovzdušia

  BLOK 3 Odpadové vody

  • 15:15 – 15:45 | Ivan Holoubek, RECETOX
   Odpadové kaly z ČOV a sedimenty – zdroj kontaminácie prostredia a riziká s tým spojené
  • 15:45 – 16:15 | Miloš Drtil, STU
   Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR
  • 16:15 – 16:45 | Prestávka na kávu

   BLOK 4 IPPC

   • 16:45 – 17:15 | Jan Slavík, riaditeľ Odboru IPPC, MŽP ČR
    Aktuálny stav legislatívy v oblasti IPPC v ČR
   • 17:15 – 17:45 | Dáša Šuleková, SIŽP
    EKOnomicky?EKOlogicky? Praktické príklady súladu ekonomických a environmentálnych záujmov v priemysle.
   • 17:45 – 18:15 | Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
    Požiary skládok v ČR
   • 18:15 – 19:30 | Neformálne konzultácie + večera
   • 20:00 – Spoločenský večer


    Piatok 31.5.2019

    BLOK 4 BREF/BAT

    • 9:00 – 9:30 | Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
     Prieskumy integrovaných povolení po zverejnení záverov o nejlepších dostupných technikách
    • 9:30 – 10:00 | Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
     Praktické skúsenosti z uplatňovania odchylných hodnôt od BAT z pohľadu MŽP
    • 10:00 – 10:30 | Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
     9 rokov prevádzky systému ISPOP
    • 10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
    • 11:00 – 11:30 | Miroslav Krištofík, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice s.r.o.
     Prevádzkovateľ vs. proces revízie BREF/BAT a ich následnej implementácie
    • 11:30 – 12:00 | Vladimír Ivanka, PCLA – Považská cementáreň Ladce
     Praktické skúsenosti z implemetnácie požiadaviek BAT/BREF z pohľadu prevádzkovateľa
    • 12:00 – 12:30 | Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
     Praktické skúsenosti, závery o BAT pre LCP
    • 12:30 – 13:00 Zhodnotenie konferencie
    • 13:00 – 14:00 Obed

     Prihláška     Mohlo by vás zaujímať

     Česko-slovenská skupina v oblasti recyklácie a nakladania s kovovým odpadom sa rozrastá o ďalšiu firmu

     Česko-slovenská skupina v oblasti recyklácie a nakladania s kovovým odpadom sa rozrastá o ďalšiu firmu

     Tím právnikov Eversheds Sutherland sa opäť podieľal na tvorbe lokálnych precedensov v Českej republike.

     Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady

     Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady

     Cieľom školenia je nadstaviť vhodne fungujúci systém povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien so zameraním na stavebníctvo.

     Rozbehli zážitkovú ekovýchovu. Hlavným hrdinom nového programu je nápojový kartón

     Rozbehli zážitkovú ekovýchovu. Hlavným hrdinom nového programu je nápojový kartón

     Hlavným cieľom programu je viesť deti k správnemu triedeniu odpadov.