Smernica č. 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Text s významom pre EHP) sa uplatňuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe, na výrobky z oxo-degradovateľných plastov a na rybársky výstroj obsahujúci plasty. V angličtine sa smernica oznažuje aj ako Single-Use Plastics (SUP).

Definícia pojmov

Plast je materiál, ktorý sa skladá z polyméru v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované.

Jednorazový plastový výrobok je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je koncipovaný, navrhnutý alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie, alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný.

Oxo-degradovateľné plasty sú plastové materiály, ktoré obsahujú prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.

Rybársky výstroj je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve či akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo chov morských biologických zdrojov alebo ktoré plávajú na hladine mora a rozmiestňujú sa na účely prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto morských biologických zdrojov.

Odpadový rybársky výstroj je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných dielov, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený, čo zahŕňa aj jeho zanechanie alebo stratu.

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie výrobku na trhu členského štátu.

Sprístupnenie na trhu je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu členského štátu v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne.

Harmonizovaná norma je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Odpad je odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES.

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov“ je systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov vymedzený v článku 3 bode 21 smernice 2008/98/ES.

Zber je zber vymedzený v článku 3 bode 10 smernice 2008/98/ES. Triedený zber je triedený zber vymedzený v článku 3 bode 11 smernice 2008/98/ES. Spracovanie je spracovanie vymedzené v článku 3 bode 14 smernice 2008/98/ES.

Obaly sú obaly vymedzené v článku 3 bode 1 smernice 94/62/ES. Biodegradovateľné plasty sú plasty, ktoré podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému rozkladu, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnou digesciou.

Tabakové výrobky sú tabakové výrobky vymedzené v článku 2 bode 4 smernice 2014/40/EÚ.

Foto: Odpady-portal.sk

Znižovanie spotreby

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby dosiahli ambiciózne a trvalé zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy.

Obmedzenia pre uvedenie na trh

Členské štáty zakážu uvádzanie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti B prílohy a výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh.

Požiadavky na výrobok

Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka vyrobené z plastov, mohli uviesť na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.

Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením nepovažujú za vyrobené z plastov.

Pokiaľ ide o nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy, každý členský štát zabezpečí, že:

  • od roku 2025 budú nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy, ktorých hlavnou výrobnou zložkou je polyetyléntereftalát (ďalej len „PET fľaše“), obsahovať aspoň 25 % recyklovaných plastov vypočítaných na základe priemeru pre všetky PET fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu, a
  • od roku 2030 budú nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy obsahovať aspoň 30 % recyklovaných plastov vypočítaných na základe priemeru pre všetky takéto nápojové fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu.

Požiadavky na označovanie

Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie na trh, mal na svojom obale alebo na samotnom výrobku výrazné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o týchto skutočnostiach:

  • najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom pre daný výrobok alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a
  • prítomnosti plastov vo výrobku a z toho vyplývajúceho negatívneho vplyvu znečisťovania odpadom alebo iných nevhodných spôsobov zneškodňovania daného výrobku na životné prostredie.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa pre všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy, ktoré sú uvedené na trh daného členského štátu, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES.

2. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v oddiele I časti E prílohy k tejto smernici pokryli náklady podľa ustanovení o rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smerniciach 2008/98/ES a 94/62/ES a, ak nie sú zahrnuté už v uvedených ustanoveniach, pokryli aj tieto náklady:

a) náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o týchto výrobkoch uvedené v článku 10 tejto smernice;

b) náklady na zber odpadu z týchto výrobkov, ktoré boli vyhodené do verejných systémov zberu odpadu, vrátane nákladov na infraštruktúru a jej fungovanie, a následnú prepravu a spracovanie daného odpadu, a

c) náklady na čistenie prostredia znečisteného týmito výrobkami a na následnú prepravu a spracovanie tohto znečistenia.

3. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v oddieloch II a III časti E prílohy pokryli aspoň tieto náklady:

a) náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o týchto výrobkoch uvedené v článku 10;

b) náklady na čistenie prostredia znečisteného týmito výrobkami a na následnú prepravu a spracovanie tohto znečistenia, a

c) náklady na zhromažďovanie údajov a podávanie správ v súlade s článkom 8a ods. 1 písm. c) smernice 2008/98/ES.

Triedený zber

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili triedený zber na účely recyklácie:

a) do roku 2025 takého množstva odpadu z jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 77 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti;

b) do roku 2029 takého množstva odpadu z jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti.

Množstvo jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy uvedených na trh v členskom štáte možno považovať za ekvivalentné množstvu odpadu vzniknutého z takýchto výrobkov vrátane znečistenia prostredia nimi za daný rok v danom členskom štáte.

Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:

a) zriadiť systémy vratných záloh;

b) stanoviť ciele triedeného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 písm. a) smernice 2008/98/ES.

Opatrenia na zvyšovanie informovanosti

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom informovať spotrebiteľov a motivovať ich k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu na účely zníženia znečisťovania prostredia odpadom z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a prijmú opatrenia na informovanie spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti G prílohy a používateľov rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty o týchto skutočnostiach:

a) dostupnosti opätovne použiteľných alternatív, systémov opätovného použitia a možností nakladania s odpadom v prípade týchto jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ako aj o najlepších postupoch nakladania s odpadom, ktoré bude šetrné k životnému prostrediu, v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;

b) vplyve znečisťovania prostredia odpadom z týchto jednorazových plastových výrobkov a z rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty a o vplyve iných nevhodných spôsobov zneškodňovania odpadu z uvedených výrobkov a výstroja na životné prostredie, najmä na morské prostredie, a

c) vplyve nevhodných spôsoboch zneškodňovania odpadu z týchto jednorazových plastových výrobkov na kanalizáciu.

ČASŤ A

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 o znižovaní spotreby

1. Poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok.

2. Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away);

b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny.

ČASŤ B

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 5 o obmedzeniach pre uvedenie na trh

1. Vatové tyčinky do uší, ak nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 90/385/EHS (1) alebo smernice Rady 93/42/EHS (2);

2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie);

3. taniere;

4. slamky, ak nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 90/385/EHS alebo 93/42/EHS;

5. miešadlá na nápoje;

6. paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov, s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek;

7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away);

b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny;

8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok;

9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.

ČASŤ C

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 1 až 4 o požiadavkách na výrobok

Nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako sú napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, nie však:

a) sklenené alebo kovové nápojové obaly s plastovými uzávermi a viečkami;

b) nápojové obaly určené a používané na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (3).

ČASŤ D

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 7 o požiadavkách na označovanie

1. Hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory;

2. vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;

3. tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami;

4. poháre na nápoje.

ČASŤ E

I. Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 2 o rozšírenej zodpovednosti výrobcu

1. Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away);

b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny;

2. balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy;

3. nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako sú napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, nie však sklenené alebo kovové nápojové obaly s plastovými uzávermi a viečkami;

4. poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok;

5. ľahké plastové tašky v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1c smernice 94/62/ES.

II. Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 o rozšírenej zodpovednosti výrobcu

1. Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;

2. balóny, s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom.

III. Iné jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 o rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami.

ČASŤ F

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 9 o triedenom zbere a článok 6 ods. 5 o požiadavkách na výrobok

Nápojové fľaše s kapacitou najviac tri litre vrátane ich uzáverov a viečok, nie však:

a) sklenené alebo kovové nápojové fľaše s plastovými uzávermi a viečkami;

b) nápojové fľaše určené a používané na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 609/2013.

ČASŤ G

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 10 o zvyšovaní informovanosti

1. Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:

a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away);

b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a

c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny;

2. balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy;

3. nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako sú napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, nie však sklenené alebo kovové nápojové obaly s plastovými uzávermi a viečkami;

4. poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok;

5. tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami;

6. vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;

7. balóny, s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom;

8. ľahké plastové tašky v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1c smernice 94/62/ES;

9. hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.