Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Systém nakladania s odpadmi na strednom Považí je naďalej plne funkčný

Spoločnosť Stredné Považie a.s. ako prevádzkovateľ Skládky odpadov Luštek v Dubnici nad Váhom získala v júli 2019 od Slovenskej inšpekcie životného prostredia Konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov v súlade s ustanovením §114c zákona o odpadoch.

Systém nakladania s odpadmi na strednom Považí je naďalej plne funkčný

Foto: Marius Pedersen

Inšpekcia kontrolou predložených dokumentov a miestnou obhliadkou overila splnenie požiadaviek na skládku odpadov uvedených v § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch s nasledovným výsledkom:

  1. Celá skládka odpadov spĺňa všetky stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov v zmysle § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
  2. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na tesnenie skládky odpadov v zmysle § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
  3. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu v zmysle § 5 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
  4. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následne starostlivosti o skládku odpadov v zmysle §7 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.

Skládka odpadov Luštek nebola v zozname skládok odpadov, ktorých pokračujúce prevádzkovanie Európska komisia považovala vo svojom odôvodnenom stanovisku za porušenie Smernice o skládkach odpadov.

Keďže však skládka, resp. jej časť, bola uvedená do prevádzky do 30. júna 2001, a teda vzťahovala sa na ňu povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015 v zmysle § 114c zákona o odpadoch a Smernice o skládkach, prevádzkovateľ skládky odpadov bol povinný predložiť inšpekcii doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa slovenských právnych predpisov a Smernice o skládkach.

Ing. Juraj Jakeš, obchodný riaditeľ Marius Pedersen, a.s.


Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Pre obce aj domácnosti na Slovensku vznikla príručka Alchýmia odpadu

Pre obce aj domácnosti na Slovensku vznikla príručka Alchýmia odpadu

Chcete vedieť ako správne triediť odpady a ako môžete predchádzať ich vzniku? Ivana Maleš z organizácie INCIEN predstavila nový unikátny vzdelávací materiál, ktorý vám pomôže zorientovať sa.

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

V poradí 15. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2019 v Bratislave.

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Festival udržateľnosti POMALO už tretí rok privíta zaujímavých hostí a prinesie aktuálne spoločenské témy.