NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Systém nakladania s odpadmi na strednom Považí je naďalej plne funkčný

Spoločnosť Stredné Považie a.s. ako prevádzkovateľ Skládky odpadov Luštek v Dubnici nad Váhom získala v júli 2019 od Slovenskej inšpekcie životného prostredia Konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov v súlade s ustanovením §114c zákona o odpadoch.

Systém nakladania s odpadmi na strednom Považí je naďalej plne funkčný

Foto: Marius Pedersen

Inšpekcia kontrolou predložených dokumentov a miestnou obhliadkou overila splnenie požiadaviek na skládku odpadov uvedených v § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch s nasledovným výsledkom:

  1. Celá skládka odpadov spĺňa všetky stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov v zmysle § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
  2. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na tesnenie skládky odpadov v zmysle § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
  3. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu v zmysle § 5 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
  4. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následne starostlivosti o skládku odpadov v zmysle §7 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.

Skládka odpadov Luštek nebola v zozname skládok odpadov, ktorých pokračujúce prevádzkovanie Európska komisia považovala vo svojom odôvodnenom stanovisku za porušenie Smernice o skládkach odpadov.

Keďže však skládka, resp. jej časť, bola uvedená do prevádzky do 30. júna 2001, a teda vzťahovala sa na ňu povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015 v zmysle § 114c zákona o odpadoch a Smernice o skládkach, prevádzkovateľ skládky odpadov bol povinný predložiť inšpekcii doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa slovenských právnych predpisov a Smernice o skládkach.

Ing. Juraj Jakeš, obchodný riaditeľ Marius Pedersen, a.s.


Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Dôkladné zabezpečenie odpadových nádob voči vniknutiu medveďov je jediným riešením.

Porucha smetiarskeho auta môže vyjsť draho, preventívny servis ušetrí tisíce eur

Porucha smetiarskeho auta môže vyjsť draho, preventívny servis ušetrí tisíce eur

Drahým opravám komunálnej techniky pomôže predísť preventívny servis. Slovenská firma ho ponúka v rámci servisného paušálu.

Banská Bystrica sa stala lídrom v zbere a recyklácii elektroodpadu

Banská Bystrica sa stala lídrom v zbere a recyklácii elektroodpadu

Obyvatelia Banskej Bystrice už tretí rok úspešne využívajú sieť stacionárnych červeno-bielych kontajnerov určených na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov.