NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nemecké riešenie pre nakladanie s priesakovou vodou

Komunálny odpad a boj s dôsledkami, ktoré jeho tvorba prináša sa odohráva na rôznych úrovniach. Napriek tomu, že naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií.

Mašina na mobilné čistenie priesakových vôd - pracovný názov

Foto: Klarwin

Jedným z mnohých negatívnych dôsledkov ukladania odpadov na skládky odpadov je tvorba priesakovej vody. Priesaková voda predstavuje dlhodobú hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd. Vzniká pretekaním dažďovej vody, ale aj vody z povrchových a podpovrchových vôd, či vody obsiahnutej priamo v ukladanom odpade telesom skládky.

Táto problematika bola spomenutá aj počas nedávnej 51. medzinárodnej konferencie vodohospodárov v priemysle, v príspevku Petra Šimurku z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR.

Rámcová smernica EÚ o skládkach hovorí, že primárne sa majú odpadové vody čistiť v mieste vzniku, ako aj v mieste vzniku prípadných skládok odpadov.

Technológia systému diskových modulov

Nemecká spoločnosť Grimm & Wulff Anlagen und Systembau GmbH vyvinula unikátnu technológiu Klarwin minimalizujúcu riziká vyplývajúce z tejto hrozby priamo na mieste vzniku. Technológia je založená na systéme reverznej osmózy s využitím tzv. diskových modulov, ktoré ponúkajú viacero výhod v porovnaní s tradičnými špirálovitými alebo trubkovými modulmi.

Využitie tejto technológie produkuje najvyššiu kvalitu vyčistenej vody (permeátu). Voda prečistená technológiou Klarwin má rôzne možnosti využitia, či už v priemysle, na zavlažovanie alebo môže byť vrátená späť do prostredia.

Úroveň čistenia je závislá od zloženia priesakovej vody, pri trojstupňovom čistení dosahuje účinnosť až 90% čistej vody. Pri dvojstupňovom čistení to je 70-75%. Zostáva otázka, ako nakladať so zvyšnou priesakovou vodou (koncentrátom)?

Spôsoby nakladania s koncentrátom v rámci EÚ

  • prostredníctvom čistiarní odpadových vôd /s technológiou na čistenie priesakovej vody/
  • spaľovanie
  • sušenie /menej úspešná metóda/
  • odparovanie /v Rumunsku/
  • navrátenie do kazety skládky vopred navrhnutým a kontrolovaným spôsobom

Kontrolované vstrekovanie koncentrátu umožňuje, aby bol koncentrát skládkovaný vhodnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú regulovať dávkovanie, meniť objem pridanej vody a meniť polohu dávkovania.

Tento druh flexibility je zaručený, pretože optimalizácia nastavenia vstrekovania, kontroly a monitorovania závisí okrem iného aj od dlhodobých procesov. Keďže tieto účinky sú nepredvídateľné, musia sa neustále monitorovať.

Vrátenie koncentrátu do telesa skládky týmto technologickým riešením prispieva k zníženiu potenciálu kontaminácie skládok a ku skráteniu obdobia uzávierky a údržby bez toho, aby súčasne nespôsobilo ďalšiu kontamináciu životného prostredia alebo tvorbe ďalších rizík.

Skúsenosti z Nemecka ako nakladať s koncentrátom možno demonštrovať na príklade skládky neďaleko mesta Helves pri Hamburgu.

Skládka o veľkosti 9,5 ha s ročným množstvom komunálneho a priemyselného odpadu 60-80.000 ton produkuje 10 až 15 m3 priesakovej vody za deň. Koncentrát je uchovávaný v uzavretých nádobách a kontrolovaným vstrekovacím systémom umiestnený späť na skládku, max. 0,6 m3 / h.

Vodivosť priesakovej vody sa za posledných niekoľko rokov pohybovala medzi 12 000 a 19 000 µS / cm. Systém recirkulácie koncentrátu z reverznej osmózy je v prevádzke od júna 1993, ale nedošlo k žiadnym významným zmenám v kvalite priesakovej vody na skládke.

V kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi predstavuje ekonomicky, ekologicky aj technologicky efektívny nástroj na elimináciu rizík a riešenie problémov spojených s priesakovými vodami. U našich južných susedov prevádzkujú 3 takéto technologické riešenia. Bude prvé aj na Slovensku?Mohlo by vás zaujímať

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Dôkladné zabezpečenie odpadových nádob voči vniknutiu medveďov je jediným riešením.

Porucha smetiarskeho auta môže vyjsť draho, preventívny servis ušetrí tisíce eur

Porucha smetiarskeho auta môže vyjsť draho, preventívny servis ušetrí tisíce eur

Drahým opravám komunálnej techniky pomôže predísť preventívny servis. Slovenská firma ho ponúka v rámci servisného paušálu.

Banská Bystrica sa stala lídrom v zbere a recyklácii elektroodpadu

Banská Bystrica sa stala lídrom v zbere a recyklácii elektroodpadu

Obyvatelia Banskej Bystrice už tretí rok úspešne využívajú sieť stacionárnych červeno-bielych kontajnerov určených na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov.