Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Nemecké riešenie pre nakladanie s priesakovou vodou

Komunálny odpad a boj s dôsledkami, ktoré jeho tvorba prináša sa odohráva na rôznych úrovniach. Napriek tomu, že naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií.

Mašina na mobilné čistenie priesakových vôd - pracovný názov

Foto: Klarwin

Jedným z mnohých negatívnych dôsledkov ukladania odpadov na skládky odpadov je tvorba priesakovej vody. Priesaková voda predstavuje dlhodobú hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd. Vzniká pretekaním dažďovej vody, ale aj vody z povrchových a podpovrchových vôd, či vody obsiahnutej priamo v ukladanom odpade telesom skládky.

Táto problematika bola spomenutá aj počas nedávnej 51. medzinárodnej konferencie vodohospodárov v priemysle, v príspevku Petra Šimurku z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR.

Rámcová smernica EÚ o skládkach hovorí, že primárne sa majú odpadové vody čistiť v mieste vzniku, ako aj v mieste vzniku prípadných skládok odpadov.

Technológia systému diskových modulov

Nemecká spoločnosť Grimm & Wulff Anlagen und Systembau GmbH vyvinula unikátnu technológiu Klarwin minimalizujúcu riziká vyplývajúce z tejto hrozby priamo na mieste vzniku. Technológia je založená na systéme reverznej osmózy s využitím tzv. diskových modulov, ktoré ponúkajú viacero výhod v porovnaní s tradičnými špirálovitými alebo trubkovými modulmi.

Využitie tejto technológie produkuje najvyššiu kvalitu vyčistenej vody (permeátu). Voda prečistená technológiou Klarwin má rôzne možnosti využitia, či už v priemysle, na zavlažovanie alebo môže byť vrátená späť do prostredia.

Úroveň čistenia je závislá od zloženia priesakovej vody, pri trojstupňovom čistení dosahuje účinnosť až 90% čistej vody. Pri dvojstupňovom čistení to je 70-75%. Zostáva otázka, ako nakladať so zvyšnou priesakovou vodou (koncentrátom)?

Spôsoby nakladania s koncentrátom v rámci EÚ

  • prostredníctvom čistiarní odpadových vôd /s technológiou na čistenie priesakovej vody/
  • spaľovanie
  • sušenie /menej úspešná metóda/
  • odparovanie /v Rumunsku/
  • navrátenie do kazety skládky vopred navrhnutým a kontrolovaným spôsobom

Kontrolované vstrekovanie koncentrátu umožňuje, aby bol koncentrát skládkovaný vhodnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú regulovať dávkovanie, meniť objem pridanej vody a meniť polohu dávkovania.

Tento druh flexibility je zaručený, pretože optimalizácia nastavenia vstrekovania, kontroly a monitorovania závisí okrem iného aj od dlhodobých procesov. Keďže tieto účinky sú nepredvídateľné, musia sa neustále monitorovať.

Vrátenie koncentrátu do telesa skládky týmto technologickým riešením prispieva k zníženiu potenciálu kontaminácie skládok a ku skráteniu obdobia uzávierky a údržby bez toho, aby súčasne nespôsobilo ďalšiu kontamináciu životného prostredia alebo tvorbe ďalších rizík.

Skúsenosti z Nemecka ako nakladať s koncentrátom možno demonštrovať na príklade skládky neďaleko mesta Helves pri Hamburgu.

Skládka o veľkosti 9,5 ha s ročným množstvom komunálneho a priemyselného odpadu 60-80.000 ton produkuje 10 až 15 m3 priesakovej vody za deň. Koncentrát je uchovávaný v uzavretých nádobách a kontrolovaným vstrekovacím systémom umiestnený späť na skládku, max. 0,6 m3 / h.

Vodivosť priesakovej vody sa za posledných niekoľko rokov pohybovala medzi 12 000 a 19 000 µS / cm. Systém recirkulácie koncentrátu z reverznej osmózy je v prevádzke od júna 1993, ale nedošlo k žiadnym významným zmenám v kvalite priesakovej vody na skládke.

V kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi predstavuje ekonomicky, ekologicky aj technologicky efektívny nástroj na elimináciu rizík a riešenie problémov spojených s priesakovými vodami. U našich južných susedov prevádzkujú 3 takéto technologické riešenia. Bude prvé aj na Slovensku?Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Bezplatný zber elektroodpadu priamo z adresy už aj v Košiciach

Bezplatný zber elektroodpadu priamo z adresy už aj v Košiciach

K Bratislave, Trenčínu a Žiline pribudlo pred Vianocami ďalšie slovenské mesto, kde obyvateľom bezplatne odvezú nepotrebnú chladničku, práčku či sporák priamo z adresy bydliska.

Originálne výrobky z ekologického prateľného papiera skrášlia váš domov

Originálne výrobky z ekologického prateľného papiera skrášlia váš domov

Mladá Slovenka z neho sama navrhuje aj šije vrecká pre celú rodinu, podložky pod poháre, originálne eko tašky, obaly na notebooky, ale aj štýlové obaly pre záhradkárov.