So stavebným odpadom často nakladáme neefektívne, tvrdí EEA | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

So stavebným odpadom často nakladáme neefektívne, tvrdí EEA

Zlepšenie postupov obehového hospodárstva v stavebníctve je kľúčom k zvýšeniu opätovného využitia materiálu a zaisteniu vysokej kvality recyklácie.

So stavebným odpadom často nakladáme neefektívne, tvrdí EEA

Foto: EEA

V tomto článku sa dozviete:

  • čo bráni dosiahnutiu obehovosti v oblasti nakladania so stavebným odpadom,
  • koľko stavebného odpadu produkuje Európa,
  • ako Únia nakladá s týmto odpadom,
  • ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami,
  • ako je možné aplikovať princíp obehovosti aj v tomto sektore.

Vysoké miery zhodnocovania stavebného a demolačného odpadu v Európe sa väčšinou dosahujú využívaním recyklovaného odpadu pri postupoch, ako je spätné zasypávanie a nízkohodnotné aplikácie zhodnocovania, čím sa znižuje možnosť posunúť sa smerom k skutočne obehovému nakladaniu s odpadmi.


INISOFT


Tieto závery publikovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v najnovšej správe s názvom „Stavebný a demolačný odpad: výzvy a príležitosti v obehovom hospodárstve“ (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Stavebný a demolačný odpad predstavuje viac ako jednu tretinu celkovej produkcie odpadu v EÚ. Napriek relatívne vysokej miere zhodnocovania použitých materiálov bude musieť byť európske odvetvie stavebníctva ešte ambicióznejšie vo svojich postupoch nakladania s odpadom, ak má plne zahrnúť do praxe prvky obehového hospodárstva, tvrdí EEA.

Kľúčová je obehovosť

Podľa najnovšej správy agentúry sú prístupy obehovej ekonomiky kľúčové pre zvýšenie kvality a množstva recyklácie, ako aj opätovného použitia stavebných a demolačných materiálov.

Agentúra je presvedčená, že je potrebné urobiť viac v oblasti prevencie alebo recyklácie veľkého množstva odpadu, ktorý produkuje stavebný a demolačný sektor v Európe.

Foto: Pixabay

Takýto odpad, ako je napríklad kovový šrot, použitý cement alebo výrobky z dreva, v súčasnosti tvorí najväčší tok odpadu v Európskej únii.

EEA pripomína, že veľa materiálových tokov z demolačných a renovačných prác nie je vhodných na opätovné použitie alebo kvalitnú recykláciu. Práve táto skutočnosť brzdí úsilie o prechod na obehové hospodárstvo.

Stavebníctvo ako priorita obehovosti?

V správe agentúra skúma, ako môžu opatrenia zamerané na obehové hospodárstvo pomôcť dosiahnuť ciele politiky EÚ v oblasti odpadu, ako je predchádzanie vzniku odpadu a zvyšovanie množstva a kvality recyklácie odpadu vyprodukovaného na staveniskách a zároveň znižovanie nebezpečných odpadových materiálov.

MIM ESONA

Stavebný a demolačný odpad v EÚ dosiahol v roku 2016 až 374 miliónov ton, ak nerátame aj vyťaženú zeminu.

Údaje o produkcii tohto odpadu ukazujú, že v posledných rokoch bola na európskej úrovni relatívne stabilná, medzi krajinami však existujú veľké rozdiely v produkcii na jedného obyvateľa.

Produkcia stavebného odpadu na obyvateľa / Foto: Eurostat

Vysoký objem a povaha vyprodukovaného odpadu sú náročné na zvládnutie, ale zároveň predstavujú aj jasnú príležitosť na implementáciu správnych postupov nakladania s odpadom v súlade so zásadami obehového hospodárstva, tvrdí EEA.

Agentúra tiež zdôrazňuje, že stavebníctvo je považované za prioritné odvetvie podľa pripravovaného akčného plánu obehovej ekonomiky Európskej komisie.

Spätné zasypávanie v európskej legislatíve

Zatiaľ čo sú krajiny v rámci EÚ na dobrej ceste k splneniu cieľa 70 % zhodnocovania do roku 2020, pričom väčšina krajín už tento cieľ prekročila v roku 2016, stále existujú značné limity.

Podľa EEA totiž preskúmanie postupov odpadového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni ukazuje, že zhodnocovanie stavebného odpadu je do značnej miery založené na zásypových operáciách s nízkou hodnotou.

V praxi ide o použitie zozbieraného odpadu a sutiny na vyplnenie dier na staveniskách a nízkohodnotné zhodnocovanie, ako je napríklad použitie recyklovaného a drveného asfaltu alebo kameňov na stavbu ciest.

Práve z tohto dôvodu je inherentná hodnota materiálov tvoriacich stavebné odpady narušená, kvalitatívne aspekty recyklácie sa systematicky neriešia a recyklácia sa neuskutočňuje v uzavretých cykloch. Najmä posledný aspekt by pomohol zachovať hodnotu recyklovaných materiálov.

Rozhodnutie Komisie z roku 2011 vymedzuje spätné zasypávanie ako činnosť zhodnocovania, pri ktorej sa vhodný odpad používa na účely rekultivácie v oblastiach výkopov alebo na inžinierske účely pri úprave krajiny a pri ktorej sa odpad používa ako náhrada za iné materiály.

V revidovanej Rámcovej smernici o odpade z roku 2018 sa vymedzenie zásypovej náplne posilňuje, „odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý iba v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov“, čo by mohlo do budúcnosti obmedziť množstvo materiálu, ktorý sa bude vykazovať ako zásypový.

Slovensko je v spracovaní odpadu na chvoste

EEA si posvietila aj na spracúvanie minerálnej časti stavebného odpadu v európskych krajinách v roku 2016.

Zatiaľ čo v ostatných krajinách Únie ide skládkovanie do úzadia, na Slovensku dosahovalo úroveň takmer 50 %. Čo sa týka samotnej produkcie, Slovensko patri ku krajinám s najnižšou tvorbou odpadu na osobu.

Ako Európa nakladá so stavebným odpadom? / Foto: Eurostat

V oblasti zhodnocovania stavebného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, je Slovensko na úplnom chvoste, pričom miera zhodnocovania len mierne presahuje 50 %.

Čo robiť?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Analýza ukázala, že zber kuchynského odpadu funguje, ale je drahý a zle nastavený

Analýza ukázala, že zber kuchynského odpadu funguje, ale je drahý a zle nastavený

Zväz odpadového priemyslu upozorňuje, že vyzbieraný kuchynský odpad v niektorých regiónoch nie je kde spracovať a zrejme končí „načierno“ na poliach alebo skládkach.

Poplatkový zákon treba nastaviť spravodlivejšie, myslia si mestá

Poplatkový zákon treba nastaviť spravodlivejšie, myslia si mestá

Predstavili návrhy, ako zefektívniť systém.

Priemyselný odpad premieňajú na stavebný materiál. Polymérové tehly sa spájajú bez malty

Priemyselný odpad premieňajú na stavebný materiál. Polymérové tehly sa spájajú bez malty

Austrálski vedci predstavujú inováciu, ktorá posúva stavebný priemysel bližšie k princípom obehového hospodárstva.