Analytici hodnotili programy strán pre odpady. Dve strany vynikli, dve úplne prepadli | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Analytici hodnotili programy strán pre odpady. Dve strany vynikli, dve úplne prepadli

Väčšina strán sa podľa analýzy INEKO venuje otázkam odpadového hospodárstva iba okrajovo. Z hodnotenia vyšla najlepšie SaS.

odpady

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Najlepšie riešenia pre odpadové hospodárstvo vo svojich volebných programoch ponúka opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) a koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (PS - Spolu). Smer a ĽSNS nepredstavili v oblasti odpadov žiadne riešenia, zvyšné strany sa odpadom venujú iba okrajovo

Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) na podnet a vďaka finančnej podpore organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK.

CMT Goup

Autori analýzy, riaditeľ INEKO Peter Goliaš a spolupracovník INEKO Jozef Hajko, do hodnotenia zaradili všetky politické strany s preferenciami nad 3 % hlasov.

12 strán, 13 problémov

Naplnenie cieľov v odpadovom hospodárstve si podľa odhadu analytikov v nasledujúcich rokoch vyžiada stovky miliónov, možno až miliardy eur investícií z verejných aj súkromných zdrojov.

„Popri sledovaní efektívnosti budú opatrenia potrebovať dostatočnú podporu verejnosti, pretože náklady budú v konečnom dôsledku znášať občania. Transparentnosť procesov bude rovnako dôležitá ako efektívnosť,“ uviedli autori analýzy.

P. Goliaš a J. Hajko v analýze zhodnotili, akú pozornosť venujú politici vo volebných programoch problematike odpadového hospodárstva. Do porovnania zaradili 12 politických strán, ktoré v predvolebných prieskumoch v januári 2020 dosahovali očakávaný volebný výsledok nad 3 % hlasov. Analyzovali pritom volebné programy, ktoré strany zverejnili najneskôr 10. februára 2020.

„Na vyhodnotenie programov sme vytvorili zoznam 13 významných problémov. Pri jeho zostavovaní sme zohľadnili aktuálny stav v odpadovom hospodárstve a perspektívu vývoja v zmysle nastavených cieľov,“ priblížili analytici.

„Najpozornejšie sme sa zamerali na okruhy, kde sa bude pracovať s najväčšími objemami prostriedkov, pretože nás zaujíma efektívnosť a transparentnosť ich využitia. Posudzovali sme identifikovanie problémov a nástrojov na ich riešenie.“

Z pohľadu riešenia konkrétnych problémov sa podľa výsledkov analýzy INEKO na prvom mieste umiestnila strana SaS (31,1 % hodnotenie), pomerne tesne nasledovaná koalíciou PS – Spolu (27,1 % hodnotenie).

Ostatné politické strany za nimi zaostávajú. Ako ukazuje nasledujúci graf, ich hodnotenie sa pohybovalo od dvoch do 11,7 %. Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nezverejnili volebné programy, preto ostali nehodnotené s nulovým výsledkom.

SaS chce ľudí motivovať

V programe SaS podľa analýzy najsilnejšie rezonuje snaha o efektívnosť vynakladania prostriedkov a transparentnosť pri prijímaní opatrení.

„Pre stranu je dôležité dodržiavanie pravidiel a chce sa sústrediť na prinášanie osvedčených návodov, ktoré budú motivovať spotrebiteľa k ekologickému správaniu bez drastických zásahov do ekonomiky,“ uviedli analytici INEKO na margo SaS.

„Za taký zrejme nepovažuje zákonom avizované spoplatňovanie výkupu plastových fliaš – tu predloží alternatívne riešenia, ktoré majú priniesť väčší efekt a za menej peňazí.“

SaS chce nastaviť vybrané druhy daní a poplatkov tak, aby miera spolufinancovania vybraných kompetencií v rámci obecných rozpočtov bola maximálne na úrovni 10 %.

V tejto súvislosti spomína poplatok za zber a likvidáciu komunálneho odpadu (KO). Strana chce zaviesť minimálne štandardy pre podnikateľov, na ktorých sa budú vzťahovať povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Odpadovému hospodárstvu SaS venuje jeden blok s 10 konkrétnymi navrhnutými opatreniami. Pri ôsmich opatreniach z odpadového hospodárstva SaS uvádza, že sú realizovateľné ihneď.

 „Prístup hodnota za peniaze spomína na mnohých miestach a potvrdzuje, že mu chce nechať veľký 12 priestor aj v odpadovom hospodárstve. Rovnako z celého volebného programu strany vyplýva, že je pre ňu dôležité dodržiavanie pravidiel. Chce sa sústrediť na prinášanie osvedčených návodov, ktoré budú motivovať spotrebiteľa k ekologickému správaniu bez drastických zásahov do ekonomiky,“ uviedli analytici INEKO.

Vyzdvihli tiež, že SaS chce skvalitniť metodiku schvaľovania dotačných projektov cez štrukturálne aj národné fondy tak, aby podmienkou udelenia dotácie bola vyššia predpokladaná udržateľnosť projektov. Na druhej strane analýza upozorňuje, že strana nemusí pre všetky rázne návrhy získať politickú podporu u partnerov.

PS – Spolu dáva envirotémam 10 % programu

Koalícia dvoch strán sa témami životného prostredia a KO zaoberá rozsiahlo. Oblasť životného prostredia chce podriadiť novému Ministerstvu životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky.

„Hodlá presadiť viacero zmien s cieľom produkovať menej odpadu, vzniknutý odpad čo najviac recyklovať alebo energeticky zhodnotiť. V odpadovom hospodárstve navrhuje udeliť väčší priestor obciam. Ony by mali byť základom systému finančnej podpory separovaného zberu, pričom zodpovednosť za recykláciu produktov ponesú výrobcovia,“ podotkli P. Goliaš a J. Hajko na adresu PS-Spolu.

Koalícia v programe ohlasuje, že odstráni nedostatky podpory separovaného zberu v obciach, napríklad termínové nezrovnalosti, zvýši rozsah zberovej infraštruktúry i jej kvalitu tak, aby sa ukončilo podfinancovanie triedeného zberu.

PS-Spolu okrem toho vyjadruje zámer, že podporí rozšírenie tzv. množstvového zberu do ďalších miest a obcí na Slovensku. Dosiahnuť to chce znížením byrokratickej záťaže v zákone o odpadoch a nastavením sadzieb poplatkov v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.

„Bude obmedzovať používanie výrobkov a obalov na jedno použitie so zameraním na plastové obaly, pre obmedzenie viacnásobných a zbytočných obalov. Zavedie zálohovanie nápojových obalov z plastov a kovov do praxe. Zváži fiškálne a iné možnosti podpory pre vybrané výrobky z recyklovaných materiálov,“ zhrnuli analytici.

Veľký dôraz koalícia kladie na súčinnosť s politikou EÚ. Navrhuje, napríklad, aby sa o daniach vrátane environmentálnych rozhodovalo medzi členskými štátmi kvalifikovanou väčšinou.

V legislatíve o odpadoch chce PS-Spolu doplniť špecifikácie a hodnotiace štandardy tak, aby boli výrobcovia ekonomicky motivovaní meniť obalové materiály smerom k lepšie recyklovateľným. Ako však autori analýzy upozorňujú, návrhy PS-Spolu nemusia u potenciálnych vládnych partnerov získať podporu.

Strany ostávajú pri deklaráciách

Zvyšné strany sa podľa analýzy P. Goliaša a J. Hajka odpadovému hospodárstvu venujú skôr okrajovo, alebo len identifikujú problémy väčšinou bez návrhov konkrétnych riešení. Preto je ich hodnotenie výrazne horšie.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zarátali výrobňu TAP aj kompostáreň. Podklad MŽP o MBÚ sa rozchádza s realitou

Zarátali výrobňu TAP aj kompostáreň. Podklad MŽP o MBÚ sa rozchádza s realitou

Oslovili sme prevádzky, ktoré ministerstvo zahrnulo do zoznamu aktívnych zariadení na úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Funguje už 12 zariadení na úpravu odpadu, odkazuje ministerstvo obciam (+MAPA)

Funguje už 12 zariadení na úpravu odpadu, odkazuje ministerstvo obciam (+MAPA)

Parametre biologickej stability odpadu dokážu vyhodnotiť momentálne len dve akreditované laboratóriá, priznáva envirorezort.

Skládkujeme viac nebezpečného odpadu, ukázali najnovšie dáta MŽP

Skládkujeme viac nebezpečného odpadu, ukázali najnovšie dáta MŽP

Veľkú časť vyprodukovaného odpadu štát nevie identifikovať. Skrýva sa pod kategóriou „iné nakladanie“.