Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Bratislava prijala nové VZN o odpadoch. Aké zmeny prináša?

Do platnosti vstúpi v polovici júla.

Bratislava prijala nové VZN o odpadoch. Aké zmeny prinieslo?

Foto: Fotolia

Na rokovaní, ktoré sa konalo 25. júna, schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

V súvislosti s novelou zákona o odpadoch odbor starostlivosti o životné prostredie navrhol upraviť podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vo VZN.

Zmeny podľa dôvodovej správy nemajú vplyv na rozpočet ani na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

„Nové nariadenie preberá doterajší systém zberu, či už zmesového komunálneho odpadu, ale aj triedeného zberu jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, avšak sa precizujú niektoré ustanovenia a riešia problémy, ktoré vyplynuli z praxe,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Ide napríklad o zavedenie jednotného triedeného zberu odpadov z papiera, skla, plastov, kovov v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom zberných hniezd, respektíve vrecového zberu, možnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v individuálnej bytove výstavbe a komplexnej bytovej výstavbe v prípade vzťahu k pozemku so zeleňou.

Z predchádzajúceho platného nariadenia sa preberá forma a spôsob zapojenia do systému zberu pôvodcu odpadu prostredníctvom správcu nehnuteľnosti. Precizuje sa aj procesný postup zapojenia do systému zberu.

Predchádzanie vzniku odpadu

VZN ustanovuje, že na území hlavného mesta sa uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch, pričom základom je predchádzanie vzniku odpadu.

Hlavné mesto si však uplatňuje výnimku podľa zákona o odpadoch a nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, keďže je zabezpečené energetické zhodnotenie tohto odpadu v spaľovni odpadov s činnosťou R1 (využitie odpadu najmä ako paliva alebo na získavanie energie iným spôsobom).

Na území Bratislavy sa aj naďalej uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu aj drobného stavebného odpadu. V článku prinášame doplnené časti v rámci nového všeobecne záväzného nariadenia.

Aké zmeny prináša nové VZN?

Vymedzenie základných pojmov

Zberné vrece je obal určený na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (papier, sklo, kovy, plasty, kompozitné obaly) z rodinných domov.

Spoločné ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi

Hlavné mesto zabezpečuje zber a prepravu vianočných stromčekov z domácností v mesiacoch január až február bežného kalendárneho roka zo zberných miest podľa harmonogramu zberu na účely ich zhodnotenia v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu

Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby/kontajnera odpad v rozpore s ustanoveniami, oprávnená osoba upozorní na to hlavné mesto a správcu nehnuteľnosti, ktorý zabezpečí odvoz a ďalšie nakladanie s odpadom.

V takom prípade nebude zberná nádoba/kontajner vyprázdnená oprávnenou osobou a odvoz sa bude považovať za vykonaný.

Povinnosti správcu nehnuteľnosti

Správca nehnuteľnosti je okrem povinností podľa § 5 tohto nariadenia povinný:

„a) oznámiť hlavnému mestu vznik povinnosti zapojiť sa do systému zberu na území hlavného mesta v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti a súčasne požiadať hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov/zberných nádob na zmesový odpad a na vytriedené zložky komunálneho odpadu.

Hlavné mesto dodá alebo zabezpečí dodanie zbernej nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní odo dňa zapojenia do systému zberu a vystaví písomné potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera,

b) oznámiť hlavnému mestu skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu v zapojení v systéme zberu v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

V časti Nórska sa rozhodli hádzať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

V časti Nórska sa rozhodli hádzať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

Región stavil na plne automatizovanú triedičku zmesového odpadu so zariadeniami na spracovanie plastov a triedenie papiera, ako aj na zrušenie triedeného zberu plastov. Výsledky prekvapujú.

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohované PET fľaše a plechovky majú smerovať naspäť do obchodov. Ministerstvo tvrdí, že adekvátne tomu treba znížiť nároky na poskytovaný objem nádob pre plast a kovy.

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Ministerstvo životného prostredia chce tiež nastaviť nové pravidlá pre kompostárne a zaviesť triedený zber textilu.