Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2020 - Postihy a zodpovednosť

Podujatie na tému Finančné postihy a trestná zodpovednosť pomôže zodpovedať na praktické otázky a ukáže možnosti riešenia reálnych situácií v oblasti envirodeliktov.

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2020 - Postihy a zodpovednosť

Ilustračné foto: Pixabay

Spoločnosť INISOFT s.r.o. už pred viac ako desiatimi rokmi vytvorila a zaviedla ISOH do Českej republiky a dodnes celý systém spravuje. Pomáha všetkým zapojeným subjektom, od ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a hlásia.

Zavedenie povinnosti odovzdávať evidenciu odpadov do ISOH od 1.1.2022 už teraz vyvoláva množstvo otázok. Cieľom príspevku je ukázať na konkrétnych príkladoch, čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút.


Termín konania

 • 3. decembra 2020 (štvrtok)
 • 9:30 – 12:30 diskusie + prestávky

Témy diskusie

1. Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

2. Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1.1.2022 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR.

Hlavnou náplňou pracovného seminára budú odborné príspevky, reflektujúce na aktuálnu situáciu a potreby právnických a fyzických osôb, ktoré nesú odbornú, finančnú a prípadne i trestnú zodpovednosť za riadne plnenie úloh, povinností a nariadení vzťahujúcich sa na:

 • odpadové hospodárstvo,
 • nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie a likvidáciu,
 • prevenciu vzniku škôd na životnom prostredí.
Podujatie je vhodné pre zástupcov:
 • samospráv
 • organizácií pôsobiacich v odvetví odpadového hospodárstva
 • podnikov, ktorých prevádzka ovplyvňuje, alebo by mohla negatívne ovplyvňovať životné prostredie,
zodpovedných za:
 • právne oddelenie,
 • odbor odpadového hospodárstva a/alebo životného prostredia
 • finančné a investičné plánovanie
 • a v neposlednom rade priamo aj o štatutárnych zástupcov

Prednášajúci

Mgr. et Mgr. Michal Bezák - Senior Lawyer a JUDr. Lucia Semančínová - Senior Lawyer | Semančín & Partners s.r.o. Bratislava, advokátska kancelária
 • Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.
Miroslav Jakuš - riaditeľ | Inisoft s.r.o. Liberec&Banská Bystrica
 • Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1. 1. 2020 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR.

Osnova

1. časť
 • Postup SIŽP pri výkone kontroly, oprávnenia a povinnosti inšpektorov
 • Práva a povinnosti kontrolovaných subjektov, právne prostriedky ochrany voči SIŽP
 • Správne konanie a preskúmanie rozhodnutí SIŽP súdmi
 • Rozhodovacia prax SIŽP v nadväznosti na následné trestné konanie
 • Pokuty uložené SIŽP
2. časť
 • Trestné činy proti životnému prostrediu
 • Zásada ne bis in idem a jej (ne)aplikácia pri postihovaní právnickej osoby a jej konateľa ako fyzickej osoby za ten istý skutok
 • Postup orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovacích úkonoch
 • Judikatúra vo veciach trestania za trestné činy proti životnému prostrediu
 • Ako viesť obhajobu od začiatku prešetrovania SIŽP a enviropolície

Stiahnite si prihlášku na podujatie.
Informácie o podujatí si môžete pozrieť tu.


Spoločnosť INISOFT s.r.o. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk

 

Mohlo by vás zaujímať

Zber bioodpadu je výzvou aj pre smetiarske autá. Premiešavanie odpadu prináša výhody

Zber bioodpadu je výzvou aj pre smetiarske autá. Premiešavanie odpadu prináša výhody

Princíp otáčajúceho sa bubna robí z nadstavby Rotopress ideálne riešenie pre zber bioodpadu.

PolyStar bude likvidovať zdravotnícky bioodpad pre NÚSCH

PolyStar bude likvidovať zdravotnícky bioodpad pre NÚSCH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb obstarával súťaž na odvoz a likvidáciu biologického odpadu prostredníctvom elektronickej aukcie. Súťaže sa zúčastnilo päť firiem, víťazom sa stala spoločnosť PolyStar, s.r.o. zo Šurian. Predmetom zákazky bol podľa informácií z vestníka verejného obstarávania odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním v zmysle zákona o odpadoch.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2021

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2021

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.