Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

EXKLUZÍVNE: Novela zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a v zákone č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, ktorý dňa 26. 1. 2021 schválila NR SR.

EXKLUZÍVNE: Novela zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Foto: Odpady-portal.sk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z., schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 26.1. 2021.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
 

§ 7 

Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


(1) Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond pre

a) obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia,14)

b) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. júna príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,

c) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,

c) d) fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, a obce,15)

d) e) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.15)

V § 7 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c), ktoré umožňuje získať príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Príspevok obec bude poskytnutý do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Obec však musí zaslať žiadosť a doručiť do 30. júna príslušného kalendárneho roka, pričom náležitosti žiadosti sú uvedené v návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z. z.


(2) Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(3) Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku. Ak príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku prechádza územím viacerých obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne medzi tieto obce, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(4) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza, a obci alebo obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov odkalísk.

(5) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,16) ak odsek 7 neustanovuje inak.

(6) Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva;16) na účel použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.17)

(7) Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

a) obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a

b) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci.

(8) Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým hospodárstvom.

(9) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak

a) sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,

b) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)

c) v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 117“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8“

Navrhuje sa rozšírenie podmienok, za ktorých vzniká obci nárok na získanie príspevku podľa odseku 1 písm. b). Podľa doterajšej úpravy obec získa príspevok okrem iného ak jej nebola v posledných troch rokoch uložená sankcia za porušenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; podľa navrhovanej úpravy musí byť splnená podmienka, že jej nebola v posledných troch rokoch uložená sankcia za porušenie vybraných povinností ustanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani za porušenie zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fond a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(10) Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak obec dosiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, môže tieto príjmy použiť na zlepšenie životného prostredia.

(11) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak

a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,

b) zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,

c) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu,18)

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

(12) Príjmy podľa odseku 1 písm. c) môže obec použiť len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Odsek 11 ustanovuje podmienky, ktoré musí splniť obec, aby jej bol poskytnutý príspevok. Príspevok na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností môžu získať len tie obce, ktoré zabezpečujú prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, zabezpečujú zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Obec môže získať príspevok len ak jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie podľa § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň obec musí doručiť žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka Environmentálnemu fondu.

Odsek 12 ustanovuje účel použitia tohto príspevku. Zákon striktne určuje, že príspevok možno použiť len na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a jeho následné zhodnotenie v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 

SEWA Zber elektroodpadu

(11) (13) Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b); takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.