Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2021 a ISOH | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2021 a ISOH

Podujatie na tému Finančné postihy a trestná zodpovednosť a zavádzanie systému ISOH a zmeny od 1. januára 2022.

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty - Postihy a zodpovednosť

Ilustračné foto: Pixabay

Spoločnosť INISOFT s.r.o. pred takmer jedenástimi rokmi vytvorila a zaviedla Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) do Českej republiky a dodnes celý systém spravuje.

Svojimi softvérmi a podporou k nim pomáha všetkým zapojeným subjektom, od Ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a ohlasujú.

Zavedenie povinnosti odovzdávať evidenciu odpadov do ISOH od 1.1.2022 už teraz vyvoláva množstvo otázok. Cieľom príspevku je ukázať na konkrétnych príkladoch, čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút.


Termín konania

 • 23. februára 2021 (utorok)
 • 9:00 – 14:00 h.

Témy a prednášajúci

1. Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere

 • Mgr. et Mgr. Michal Bezák - Senior Lawyer
 • JUDr. Lucia Semančínová - Senior Lawyer

Semančín & Partners s.r.o. Bratislava, advokátska kancelária

2. Aké zmeny prinesie zavedenie ISOH od 1. 1. 2022

 • Miroslav Jakuš - riaditeľ
 • Ing. Martina Poláčková - obchodný riaditeľ a právny špecialista

INISOFT s.r.o., Liberec & Banská Bystrica

Hlavnou náplňou pracovného webinára budú odborné príspevky, reflektujúce na aktuálnu situáciu a potreby právnických a fyzických osôb, ktoré nesú odbornú, finančnú a prípadne i trestnú zodpovednosť za riadne plnenie úloh, povinností a nariadení vzťahujúcich sa na:

 • odpadové hospodárstvo,
 • nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie a likvidáciu,
 • prevenciu vzniku škôd na životnom prostredí.
Podujatie je vhodné pre zástupcov:
 • samospráv
 • organizácií pôsobiacich v odvetví odpadového hospodárstva
 • podnikov, ktorých prevádzka ovplyvňuje, alebo by mohla negatívne ovplyvňovať životné prostredie,
zodpovedných za:
 • právne oddelenie,
 • odbor odpadového hospodárstva a/alebo životného prostredia
 • finančné a investičné plánovanie
 • a v neposlednom rade priamo aj o štatutárnych zástupcov

ECOREC

Osnova

1. časť

 • Postup SIŽP pri výkone kontroly, oprávnenia a povinnosti inšpektorov
 • Práva a povinnosti kontrolovaných subjektov, právne prostriedky ochrany voči SIŽP
 • Správne konanie a preskúmanie rozhodnutí SIŽP súdmi
 • Rozhodovacia prax SIŽP v nadväznosti na následné trestné konanie
 • Pokuty uložené SIŽP

2. časť

 • Trestné činy proti životnému prostrediu
 • Zásada ne bis in idem a jej (ne)aplikácia pri postihovaní právnickej osoby a jej konateľa ako fyzickej osoby za ten istý skutok
 • Postup orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovacích úkonoch
 • Judikatúra vo veciach trestania za trestné činy proti životnému prostrediu
 • Ako viesť obhajobu od začiatku prešetrovania SIŽP a enviropolícii

Otázky a podnety pre prednášajúcich
 
a) Legislatíva odpadového hospodárstva
b) Trestná zodpovednosť
c) Finančné postihy
d) ISOH, nakladanie s odpadmi
e) Digitalizácia evidencie odpadov a jej digitalizácia

Stiahnite si prihlášku na podujatie.
Podrobnejšie informácie o webinári si môžete pozrieť tu.

Termín na zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku: 19. februára 2021

Organizátori sa tešia na vašu účasť a diskusiu.


Spoločnosť INISOFT s.r.o. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

Ako bolo na konferencii Odpady 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Odpady 2022 (FOTO)

Medzi témami podujatia nechýbali aktuálne zmeny legislatívy, stavebné odpady, úprava odpadov pred skládkovaním, energetické zhodnocovanie odpadu ani zálohovanie nápojových obalov.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

Cieľom samosprávy je minimalizovať anonymitu odpadu, preto sa budú v obci postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery.