Pozvánka na webinár: ENVIRODELIKTY 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na webinár: ENVIRODELIKTY 2021

Spôsobiť envirodelikt je rovnako jednoduché, ako mu predísť. Ako sa zachovať pri návšteve inšpekcie ŽP a ako s ňou následne komunikovať? To a mnohé ďalšie sa dozviete na chystanom webinári s policajtmi, právnikmi a špecialistami na odpadové hospodárstvo. Webinár pripravila a pozýva naň spoločnosť NMC s.r.o. Žilina.

Pozvánka na webinár: ENVIRODELIKTY 2021

Ilustračné foto: Pixabay

Centrálny informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) je základným nástrojom enviropolície a inšpekcie životného prostredia. Od 1.1.2022 tento nástroj veľmi jednoducho odhalí aj drobné porušenie zákona o odpadoch.

Tieto a ďalšie témy a otázky zodpovedajú diskutujúcim odborníci zo spoločnosti Inisoft, špecialisti na právnu oblasť a riaditeľ enviropolície PZ SR na webinári, ktorý organizuje spoločnosť NMC.


Termín konania:

 • 28. apríla 2021 (streda), 9.00 - 13.00 hod.
 • Online podujatie


Program:

09.00 h. - I. Quo vadis legislatíva odpadového hospodárstva

10.30 h. - II. Trestná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva

11.30 h. - III. Riziká pri odovzdávaní dát do ISOH

13.00 h. - Predpokladaný záver


Prednášajúci:

 • Miroslav Jakuš - riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o.
 • Ing. Martina Poláčková - zástupkyňa riaditeľa INISOFT s.r.o. 
 • plk. Ing. Mário Kern - riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality PZ SR
 • JUDr. Lucia Semančínová - senior právnička slovenskej advokátnej kancelárie Semančín & Partnters

Zameranie webinára:

Príspevky reflektujú na aktuálnu situáciu a potreby ako právnických, tak aj fyzických osôb, ktoré nesú odbornú, finančnú a prípadne i trestnú zodpovednosť za riadne plnenie úloh, povinností a nariadení vzťahujúcich sa na:

 • odpadovom hospodárstve
 • nakladaní s odpadmi a ich zhodnocovaní a likvidácii
 • prevencii vzniku škôd na životnom prostredí

Ide okrem iného o zástupcov:

 • samospráv
 • organizácií pôsobiacich v odvetví odpadového hospodárstva
 • podnikov, ktorých prevádzka ovplyvňuje, alebo by mohla negatívne ovplyvňovať životné prostredie

zodpovedných okrem iného za:

 • právne oddelenie
 • odbor odpadového hospodárstva a/alebo životného prostredia
 • finančné a investičné plánovanie
 • štatutárnych zástupcov

Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch zreteľne hovorí o povinnosti všetkých firiem a obcí viesť priebežnú evidenciu o nakladaní s odpadom. Evidenciu odpadov musí viesť každý, kto vyprodukuje hoci jediný kilogram akéhokoľvek odpadu. Táto povinnosť sa týka prakticky každej firmy a každej obce či mesta. Ten, kto odpady preberá na prepravu, obchodovanie, zhodnoteniu alebo na ich likvidáciu, musí túto evidenciu viesť ešte podrobnejšie.

Novela uvedeného zákona z roku 2019 navyše zaviedla v § 103 povinnosť od 1.1.2022 odovzdávať spomínanú priebežnú evidenciu do centrálneho informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

V rovnakom paragrafe je uvedené aj to, že MŽP SR, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), okresné úrady, colné orgány a Policajný zbor SR získajú automatizovaný prístup do ISOH.

Účel systému ISOH je vysvetlený na webových stránkach MŽP SR, kde sa uvádza:

“Informácie sú pre SIŽP, ale aj okresné úrady (OÚ), rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú a že ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom. SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu – a aj konkrétne ktorému, a to v konkrétnom čase a v akom množstve. Ďalej bude môcť obratom zistiť produkciu komunálnych odpadoch v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať objemy vyhradených výrobkov uvádzaných na trh jeho výrobcom."

Aktuálny dátum začiatku povinnosti odovzdávať dáta priebežnej evidencie odpadov do ISOH je stanovený na 1.1.2022. Už teraz to nevyhnutne vyvoláva množstvo otázok, akými sú napr.:

 1. Čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa majú na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút, alebo ako ich prinajmenšom minimalizovať?
 2. Na čo v procese nakladania s odpadmi a následnej evidencie nezabúdať?
 3. Čo si pod pojmom digitalizácia evidencia odpadov predstaviť a na čo sa pri nej zamerať?

Autorekalama na predplatné Odpady-portal.sk

Spoločnosť INISOFT s.r.o. pred 20 rokmi zaviedla a dodnes spravuje ISOH v Českej republike a taktiež spolupracuje na dokončení ISOH na Slovensku. Prezentácia na webinári bude obohatená o konkrétne ukážky prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov v softvéri ENVITA.

Stiahnite si prihlášku na podujatie.
Informácie o podujatí si môžete pozrieť tu.

Inisoft je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Zdieľaná infraštruktúra obmedzí konkurenciu medzi OZV a povedie k vyšším poplatkom pre výrobcov

Názor. Zdieľaná infraštruktúra obmedzí konkurenciu medzi OZV a povedie k vyšším poplatkom pre výrobcov

Personalizácia systému zberu v obciach s rozdielnou infraštruktúrou je cestou k dosiahnutiu čo najvyššej úrovne vytriedenia, píše konateľ spoločnosti 1. východoslovenská OZV Ľudovít Mihálik.

Odolá zveri a zníži potrebu vývozov. Kontajner so spodným výsypom je drahší, ale prináša výhody

Odolá zveri a zníži potrebu vývozov. Kontajner so spodným výsypom je drahší, ale prináša výhody

Výrobca dokáže takýto kontajner „ušiť“ priamo na mieru zákazníkovi.

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Pri bioplynovej stanici otvorili novú hygienizačnú linku. Odpad prijímajú 24 hodín, sedem dní v týždni.