NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Vrecový zber triedeného odpadu bude prebiehať v celej Bratislave

Od septembra 2021 bude zavedený vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Vrecový zber triedeného odpadu bude prebiehať v celej Bratislave.

Foto: OLO

  • Aktuality |  06.09.2021 |  TS OLO | redakcia

Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo strany obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, spoločnosť OLO zvýšila frekvenciu zvozu oboch komodít na odvoz v dvojtýždňovom intervale. Zavedením tohto systému zberu pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia odpadov v hlavnom meste zvýšiť až o 20%.

V auguste 2020 Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a.s. a OZV NATUR-PACK a.s. spustili prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach.

Od augusta 2020 prebehlo sledovanie správnosti triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistota životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či miera zapojenia domácností do vrecového zberu.

OLO vyhodnotil systém ako úspešný, preto ho zaviedol od februára 2021 aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spustil aj v zvyšných mestských častiach Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Leták s harmonogramom odvozu pre všetky mestské časti, platný od 6.9.2021 do odvolania, nájdete tu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Je potrebné používať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec (dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier) bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

V rámci vyhodnotenia vrecového zberu triedeného odpadu bolo prioritou spoločnosti prihliadnuť na názor obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto OLO zrealizoval prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností.

Až 76,8 % z opýtaných doposiaľ zapojených domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Zrealizovanie analýzy vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí potrvrdilo, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov. Triedený zber nie je hradený z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Financovanie triedeného zberu na území Hlavného mesta SR Bratislava zabezpečuje OZV NATUR-PACK, a.s.

Zdroj: OLO

OLO je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Zníženie potravinového odpadu: opatrenia EÚ

Zníženie potravinového odpadu: opatrenia EÚ

Európsky parlament sumarizuje svoje aktivity pre obmedzovanie vzniku potravinového odpadu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Envirorezort pôvodne navrhoval, aby novela nadobudla účinnosť už od mája. Termín posunuli.