Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Ilustračné foto: Photodune

Seminár ponúka možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia novely, týkajúcej sa stavebných odpadov do praxe ešte pred jej účinnosťou. V kontexte zmien, ktoré nastali a pripravujú sa, budú účastníci informovaní o požiadavkách na registráciu do ISOHu, evidenciu osobitnej skupiny stavebných odpadov po zmene, prípadné iných nejasnostiach.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Účastníci si môžu priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujú poradiť, riešiť sa budú aj konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Termín a miesto konania

  • 23. júna 2022 /štvrtok/, 8.30 - 15.30 hod.
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT, a.s., Bratislava-Ružinov

Odborný program:

1. časť – prehľad legislatívnych zmien
2. časť – aplikácia zmien, ISOH, evidencia

Reforma stavebného odpadu v rámci novely Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v z.n.p., ktorá nadväzuje na plán obnovy prináša tieto témy:

  • povinná miera recyklácie stavebného odpadu 70%
  • zavedenie tzv. selektívnej demolácie stavebného odpadu
  • triedenie stavebného odpadu pri zdroji a opätovné použitie materiálov z triedenia
  • účinnosť uvedenej zmeny MŽP SR navrhuje koncom 1. polroku 2022

Vláda SR schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť k zvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu.

Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portal.sk. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.Účastnícky poplatok: 125 € bez DPH; 150 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:
  • PhDr. Slávka Šamudovská, tel. 0911 650 749 samudovska@besoft.sk
  • PhDr. Ingrid Kuzminová, tel. 0911 650 883 kuzminova@besoft.sk

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť tu alebo priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Zdroj: BE-SOFTMohlo by vás zaujímať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.