Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Ilustračné foto: Photodune

Seminár ponúka možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia novely, týkajúcej sa stavebných odpadov do praxe ešte pred jej účinnosťou. V kontexte zmien, ktoré nastali a pripravujú sa, budú účastníci informovaní o požiadavkách na registráciu do ISOHu, evidenciu osobitnej skupiny stavebných odpadov po zmene, prípadné iných nejasnostiach.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Účastníci si môžu priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujú poradiť, riešiť sa budú aj konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Termín a miesto konania

  • 23. júna 2022 /štvrtok/, 8.30 - 15.30 hod.
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT, a.s., Bratislava-Ružinov

Odborný program:

1. časť – prehľad legislatívnych zmien
2. časť – aplikácia zmien, ISOH, evidencia

Reforma stavebného odpadu v rámci novely Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v z.n.p., ktorá nadväzuje na plán obnovy prináša tieto témy:

  • povinná miera recyklácie stavebného odpadu 70%
  • zavedenie tzv. selektívnej demolácie stavebného odpadu
  • triedenie stavebného odpadu pri zdroji a opätovné použitie materiálov z triedenia
  • účinnosť uvedenej zmeny MŽP SR navrhuje koncom 1. polroku 2022

Vláda SR schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť k zvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu.

Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portal.sk. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.Účastnícky poplatok: 125 € bez DPH; 150 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:
  • PhDr. Slávka Šamudovská, tel. 0911 650 749 samudovska@besoft.sk
  • PhDr. Ingrid Kuzminová, tel. 0911 650 883 kuzminova@besoft.sk

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť tu alebo priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Zdroj: BE-SOFTMohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

V tomto roku si predsavzali vysadiť 9 000 sadeníc.

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Spoločnosť Inisoft pozýva na 2. ročník webinára "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov".