NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Odpad v pohybe: Čo hovorí návrh nového nariadenia EÚ o preprave odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Mareka Prítyiho z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland poukazuje na niektoré návrhy EP, ktoré môžu naznačiť, akým smerom sa bude uberať nová právna úprava.

Odpad v pohybe: Návrh nového nariadenia EÚ o preprave odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Depositphotos

Európska komisia (EK) predstavila dňa 17. novembra 2021 návrh nového nariadenia, ktoré má nahradiť súčasné Nariadenie č. 1013/2006 o preprave odpadu. Súčasný právny rámec upravujúci prepravu odpadu v rámci EÚ je definovaný pnutiami medzi navzájom súvisiacimi, ale čiastočne protichodnými verejnými záujmami.

Na jednej strane je prioritný verejný záujem na ochrane životného prostredia, pričom účinky na medzinárodný obchod sa považujú za vedľajšie.1

Na druhej strane je deklarovaný záujem na jednotnejšom uplatňovaní nariadenia a zabezpečení procesných záruk pre oznamovateľov.2 Tieto pnutia do veľkej miery ovplyvňujú aj uplatňovanie aktuálneho Nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu v praxi.

Aj keď tieto pnutia nie je možné úplne odstrániť, návrh nového nariadenia má ambíciu zefektívniť prepravu odpadu v rámci EÚ. Okrem toho kladie nová právna úprava dôraz na opätovné použitie a recykláciu, sprísnenie podmienok vývozu odpadu mimo EÚ a boj s nezákonnou prepravou odpadu.3

Návrh nového nariadenia je aktuálne v legislatívnom procese. Napriek tomu, že konečný text ešte nie je známy, Európsky parlament (EP) a Rada EÚ už zverejnili svoje pozície k pôvodnému návrhu.4

Cieľom tohto textu je bližšie sa pozrieť na niektoré návrhy EP, ktoré môžu naznačiť to, akým smerom sa bude uberať nová právna úprava.

Výnimka vzťahujúca sa na odpad určený na laboratórnu analýzu

Na odpad výslovne určený na laboratórnu analýzu sa v súčasnosti nevzťahuje postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ak jeho množstvo nepresiahne 25 kg.5 EK navrhuje zvýšenie množstva odpadu určeného na laboratórnu analýzu alebo experimentálne pokusy na 150 kg.6 Nad rámec toho navrhuje EP osobitné stanovenie množstva 2000 kg vo vzťahu k odpadu určenému na experimentálne skúšky.7

Úprava časového rámca pre prijatie rozhodnutia o preprave

Podobne ako v súčasnosti predpokladá návrh EK prijatie rozhodnutia o preprave odpadu v 30-dňovej lehote.8 Návrh EK ale obsahuje aj povinnosť orgánu štátnej správy poskytnúť oznamovateľovi na požiadanie odôvodnené vysvetlenie, ak rozhodnutie v danej lehote neprijme.9 Návrhy EP idú v tomto bode ďalej a požadujú, aby orgán štátnej správy proaktívne informoval oznamovateľa o tejto skutočnosti, pričom stanovujú max. 60-dňovú lehotu na prijatie rozhodnutia.10

Zefektívnenie procesu sa týka aj povinností potvrdiť prijatie odpadu, ktoré musí v súčasnosti zariadenie prijímajúce odpad poskytnúť do troch dní.11 EK vo svojom návrhu požaduje potvrdenie do jedného dňa od jeho prijatia a EP požaduje v danom prípade dva dni.12

Elektronické predkladanie a výmena informácií

EK vníma zavedenie elektronického systému na výmenu dokumentov a informácií na úrovni EÚ ako jedno z kľúčových opatrení na zefektívnenie procesu. Návrh EK predpokladá, že interakcia medzi oznamovateľmi a orgánmi štátnej správy bude prebiehať elektronicky, pričom na úrovni EÚ bude zriadený centrálny systém, s ktorým musia byť vnútroštátne systémy kompatibilné.13

EP vo svojich návrhoch rozširuje požiadavky na údaje uložené v elektronickom systéme, a to hl. vo vzťahu k údajom týkajúcich sa času od podania oznámenia až do prijatia rozhodnutia; o typoch zhodnotenia, ktorých sa oznámenia týkajú; alebo o frekvencii námietok.14

Klasifikácia odpadu

S novou právnou úpravou sa spájajú aj očakávania súvisiace o. i. s vyššou predvídateľnosťou rozhodovania o klasifikácii odpadu. V súčasnosti nejestvuje jednotný systém alebo autoritatívne usmernenie, ktorý by umožnil jednotné rozhodovanie o klasifikácii odpadu naprieč EÚ.

V niektorých štátoch, ako napr. v Rakúsku, je problematika klasifikácie odpadu podrobne riešená v strategickom dokumente.15 Rakúsky prístup ale nie je možné zovšeobecniť a prístup orgánov štátnej správy v rámci EÚ sa tak môže od štátu k štátu líšiť. Napriek tomu, že nie je možné úplne vylúčiť nezhody medzi orgánmi štátnej správy pri klasifikácii odpadu, návrh predpokladá právomoc EK prijímať delegované akty s cieľom určiť hraničné hodnoty a jednotné kritériá pre klasifikáciu odpadu.16 Návrhy EP precizujú požiadavky na stanovenie týchto kritérií.17

Vývoz odpadu mimo EÚ

Už súčasné Nariadenie č. 1013/2006 o preprave odpadu obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby bolo s odpadom vyvezeným do tretej krajiny nakladané spôsobom prijateľným z pohľadu životného prostredia. Splnenie tejto povinnosti je možné, ak oznamovateľ alebo príslušný orgán v krajine určenia preukáže, že zariadenie prijímajúce odpad ho spracúva na základe noriem, ktoré sú približne ekvivalentné s požiadavkami EÚ.18

Návrh EK ide v tomto bode ďalej a požaduje vo vzťahu k zariadeniam v tretej krajine audit „nezávislej a akreditovanej tretej strany s náležitou kvalifikáciou.“19 Návrhy EP nároky na vývozcov odpadu a zariadenia v tretej krajine ešte zvyšujú. Napr. sa požaduje, aby malo zariadenie prijímajúce odpad v tretej krajine vnútorné mechanizmy na zabezpečenie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowerov).

Takáto úprava by kládla pomerne výrazné bremeno na vývozcov odpadu z EÚ.20 Zároveň má ale prijatie úprav takéhoto charakteru potenciál exportovať štandardy EÚ (tzv. Bruselský efekt) aj nad rámec odpadovej legislatívy.21

Záver

Predmetný text nemal za cieľ komplexne zhodnotiť celý návrh nového nariadenia a navrhované zmeny, ale na základe ilustratívnych príkladov priblížiť smerovanie a uvažovanie o novej právnej úprave na úrovni EÚ. Aj keď finálny text nového nariadenia ešte nie je známy, navrhované zmeny zo strany EP (a Rady EÚ)22 ponúkajú istý náhľad do mysle zákonodarcov, ktorí ho budú formovať a následne schvaľovať.


1 Nariadenie č. 1013/2006 o preprave odpadu, recitál 1.
2 Nariadenie č. 1013/2006 o preprave odpadu, recitál 7 a 19.
3 Katarína Brath Liebscherová, Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu, Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu | ODPADY-PORTAL.SK (naposledy navštívené dňa 9.11.2023), European Commission, Questions and Answers on New Rules on Waste Shipments, Questions and Answers on new EU rules on waste shipments (europa.eu) (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
4 Revision of Regulation (EC) No. 1013/2006 on Shipments of Waste (REFIT), Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu) (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
5 Čl. 3 ods. 4 Nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu.
6 Čl. 4 ods. 4 písm. b) návrhu Nariadenia EP a Rady o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056 a zrušuje nariadenie (EÚ) 1013/2006, eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709 (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
7 Čl. 4 ods. 4 písm. b), úpravy prijaté EP dňa 17.1.2023, Texts adopted - Shipments of waste - Tuesday, 17 January 2023 (europa.eu) (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
8 Čl. 9 Nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu.
9 Čl. 9 ods. 2 návrhu Nariadenia EP a Rady o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056 a zrušuje nariadenie (EÚ) 1013/2006.
10 Čl. 9 ods. 2, úpravy prijaté EP dňa 17.1.2023.
11 Čl. 15 písm. c) a čl. 16 písm. d) Nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu.
12 Čl. 15 ods. 3, 16 ods. 3 a 18 ods. 4 návrhu Nariadenia EP a Rady o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056 a zrušuje nariadenie (EÚ) 1013/2006 a úpravy prijaté EP dňa 17.1.2023.
13 Čl. 26 návrhu Nariadenia EP a Rady o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056 a zrušuje nariadenie (EÚ) 1013/2006, eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709 (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
14 Čl. 26 ods. 2, úpravy prijaté EP dňa 17.1.2023.
15 Bundes-Abfallwirtschaftsplan, Bundes-Abfallwirtschaftsplan (BAWP) 2023 (bmk.gv.at) (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
16 Čl. 28 návrhu Nariadenia EP a Rady o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056 a zrušuje nariadenie (EÚ) 1013/2006, eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709 (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
17 Čl. 28, úpravy prijaté EP dňa 17.1.2023.
18 Čl. 49 Nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu.
19 Čl. 43 návrhu Nariadenia EP a Rady o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056 a zrušuje nariadenie (EÚ) 1013/2006, eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709 (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
20 Čl. 43 ods. 1a, úpravy prijaté EP dňa 17.1.2023.
21 Napr. Smernica EP a Rady č. 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie. V legislatívnom procese je aj návrh Smernice EP a Rady o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice 2019/1937, ktorá môže byť relevantná v tomto kontexte, Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu) (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).
22 Mandát Rady EÚ na rokovanie s EP z 24. mája 2023, st09764-en23.pdf (europa.eu) (naposledy navštívené dňa 9.11.2023).

JUDr. Marek Prítyi, advokátsky koncipient
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.