Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

ENVIRO 2023, Hotel Sepetná | Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, OZE, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva, energetiky a uplatňovania BREF/BAT.

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.


Termín a miesto konania

 • 17. - 19. apríla 2024 /streda-piatok/
 • Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso

Od rozdelenia Česko-Slovenska a vzniku dvoch samostatných štátov uplynulo 30 rokov. Oba štáty vychádzali z rovnakých právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Po vstupe do EÚ sú povinné transponovať a uplatňovať rovnaké právne predpisy ako ostatné členské štáty EÚ. Ako boli tieto predpisy transponované do národných právnych systémov oboch krajín? Ako sa prakticky uplatňujú? Aké problémy riešia? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede a riešenia na konferencii ENVIRO 2024.

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Tematické okruhy konferencie:

 • IED / EIA | Vývoj, stav a aplikácia vybraných právnych predpisov v podmienkach SR a ČR po 30-tich rokov samostatnosti
 • OVZDUŠIE | Nový prístup k ochrane ovzdušia – praktické skúsenosti s novými právnymi predpismi
 • ESG | Stav transpozície a aplikácie Smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) v SR a ČR
 • ODPADY | Chemická recyklácia – nastal jej čas? Zálohovanie nápojových obalov v ČR
 • BAT / BREF | Aktuálny stav

Program konferencie

17. 4. 2024 streda

12.00 h. Registrácia účastníkov, ubytovanie
13.30 h. Otvorenie 1. dňa konferencie: zástupca MŽP SR

BLOK 1 | IED / EIA

13.50 h.
Aktuálny stav IED na úrovni EÚ | zástupca ČR

14.40 h.
Novela zákona o EIA | Katarína Jankovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia, generála riaditeľka

15.20 h.
EIA a JES - co nás čeká | Evžen Doležal, MŽP ČR, riaditeľ odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie

15.50 h.
Prestávka

16.10 h.
Diskusný blok: Vývoj EIA a IPKZ v podmienkach SR a ČR

Pozvaní hostia: 

 • Jana Harzerová, MŽP ČR
 • Katarína Jankovičová, SIŽP
 • Jan Kolář, CENIA
 • Michaela Hletková Plozseková, Zväz automobilového priemyslu
 • Marcel Vrátný, MH Teplárenský holding, a.s. 

18.00 h.
Večera + Nezáväzný networking


18. 4. 2024 štvrtok

8.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 h.
Otvorenie 2. dňa konferencie: Petr Holub, MŽP ČR, vrchný riaditeľ sekcie ochrany klímy

BLOK 2 | OVZDUŠIE

9.15 h.
Nová právna úprava ochrany ovzdušia v praxi | Zuzana Kocunová, MŽP SR, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

9.45 h.
Novela zákona o ochrane ovzdušia a zmene vykonávajúcich predpisov | Kurt Dědič, MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia

10.15 h.
Prestávka

10.35 h.
Prevencia obťažovania zápachom a minimálna vzdialenosť od obytnej zástavby | Jakub Achrer, MŽP ČR, vedúci oddelenia technologických zdrojov

11.05 h.
Umiestňovanie zdrojov a obmedzovanie zápachu | Jarmila Hrubá, Mária Machaj, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia

11.35 h.
Zhrnutie bloku: otázky a odpovede

12.10 h.
Obedná prestávka

BLOK 3 | ESG

13.10 Stav transpozície a aplikácie smernice CSRD |

13.40 h. CSRD nie len pre povinné subjekty | Gabriela Bizoňová, Anna Balaj Vaclavová, Československá obchodná banka a.s, expertky na ESG

BLOK 4 | ODPADY

14.10 h.
Plán zavádzania zálohovania jednorazových nápojových obalov v ČR | Jan Maršák, MŽP ČR, riaditeľ odboru obehového hospodárstva

14.40 h.
Diskusný blok: Zálohovanie obalov - plány vs. prax

Pozvaní hostia:

 • Ján Maršák, MŽP ČR
 • Ľubomír Ďuračka, MŽP SR
 • Marián Áč, Správca zálohového systému
 • zástupca Svazu měst a obcí (ČR)

15.10 h.
Prestávka

15.30 h.
Chemická (surovinová) recyklácia plastov | Roderik Plavec, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

15.50 h.
Pohled Dow na roli chemické recyklace v cirkularitě plastů směrem k dosažení nulové uhlíkové stopy | Josef Hamáček, Dow Europe GmbH, Czech Republic Representative Office, konateľ Dow CZ&SK

16.10 h.
Chemická recyklácia odpadov - ČR- predstavenie metodického pokynu | Jan Maršák, MŽP ČR, riaditeľ odboru obehového hospodárstva

16.30 h.
Diskusný blok: Chemická recyklácia

Pozvaní hostia:

 • Ján Maršák, MŽP ČR
 • Ľubomír Ďuračka, MŽP SR
 • Roderik Plavec, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Monika Medovičová, Priatelia Zeme - SPZ, o.z.
 • Josef Hamáček, Dow Europe GmbH 

18.30 h.
Večera + Spoločenský večer

19. 4. 2024 piatok

BLOK 5 | BAT / BREF

9.00 h.
Energetické komunity na úrovni mesta, obce a VÚC | Richard Modrák, Klaster Energetických Komunít Slovenska, predseda združenia 

9.20 h.
Predstavenie Centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT Centrum) | Cyril Burda, MŽP SR, vedúci Centra pre najlepšie dostupné techniky

9.40 h.
Ceramic Manufacturing Industry / Keramický priemysel | Juraj Kabát, Wienerberger s.r.o..

10.00 h.
Large Volume Inorganic Chemicals / Veľkoobjemové anorganické chemikálie | zástupca ČR

10.20 h.
Prestávka

10.40 h.
Smitheries and Foundries Industry / Kováčne a zlievárne | zástupca SR

11.00 h.
Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector/ Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle | zástupca ČR

11.20 h.
Diskusný blok: Smerovanie tvorby BAT/BREF a implementovanie nových prvkov do nich

Pozvaní hostia: 

 • Jana Harzherová, MŽP ČR
 • Juraj Kabát, Wienerberger
 • a ďalší

12.20 h.
Obed

13.30 h.
Záver konferencie


 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Nová požiadavka sa týka iba niektorých obalov.

X
X
X
X