NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Obal, definícia

Definiciu obalu stanovuje Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Obal, definícia

Ilustračné foto: Photodune

KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL

Kritérium 1

Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak

 1. je oddeliteľnou súčasťou výrobku,

 2. nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a

 3. všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 1

 • Obaly

 • Škatuľky na sladkosti

 • Plastový obal na CD obaloch

 • Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

 • Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

 • Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

 • Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

 • Sklenené fľašky na injekčné roztoky

 • Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

 • Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

 • Zápalkové škatuľky

 • Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

 • Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne

 • Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

 • Veci, ktoré nie sú obalmi

 • Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

 • Škatule na náradie

 • Čajové vrecúška

 • Ochranné voskové vrstvy na syroch

 • Črevo z jaterníc

 • Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

 • Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom

 • Náplne do tlačiarní

 • Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

 • Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

 • Rozpustné vrecúška na detergenty

 • Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

 • Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)

Kritérium 2

Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.

Príklady uplatnenia kritéria 2

 • Obaly

 • Papierové alebo plastové tašky

 • Jednorazové taniere a šálky

 • Fólie

 • Desiatové vrecúška

 • Alobal

 • Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

 • Veci, ktoré nie sú obalmi

 • Paličky na miešanie

 • Jednorazové príbory

 • Baliaci papier (predávaný oddelene)

 • Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

 • Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

Kritérium 3

Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal, ak

 1. sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a

 2. všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 3

 • Obaly

 • Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

 • Časti obalov

 • Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

 • Nálepky pripojené k inej obalovej položke

 • Svorky zo zošívačiek

 • Plastové obaly na papier

 • Odmerky, ktoré tvoria súčasť uzáveru detergentov

 • Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)

 • Veci, ktoré nie sú obalmi

 • Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)


Mohlo by vás zaujímať

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Výška poplatkov za skládkovanie

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.