Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva určuje Príloha č. 3zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Foto: Odpady-portal.sk

I. ELEKTROODPAD

1. Cieľ zberu elektroodpadu

Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený v nasledujúcom minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu:

 1. v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná hmotnosť elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej republike v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia,

 2. v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,

 3. v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, d) v roku 2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,

 4. v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,f) v roku 2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,g) v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch hmotnosť zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch.

2. Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

2.1 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2015, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I:

 1. a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa
  – zhodnocuje 80 % a
  – recykluje 75 %

 2. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, sa
  – zhodnocuje 75 % a
  – recykluje 65 %

 3. v prípade odpadu z elekrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy č. 6 časti I, sa
  – zhodnocuje 70 % a
  – recykluje 50 %

 4. v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 %.

2.2 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I:

 1. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa
  – zhodnocuje 85 % a
  – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %

 2. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, sa
  zhodnocuje 80 % a
  – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 70 %

 3. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy č. 6 časti I, sa
  – zhodnocuje 75 % a
  – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 55 %

 4. v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 %.

2.3 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti II:

 1. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 4 prílohy č. 6 časti II, sa
  – zhodnocuje 85 % a
  – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %

 2. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 2 prílohy č. 6 časti II, sa
  – zhodnocuje 80 % a
  – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 70 %

 3. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 5 alebo 6 prílohy č. 6 časti II, sa
  – zhodnocuje 75 % a
  – pripravuje na opätovné použitie a recykluje 55 %

 4. v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 prílohy č. 6 časti II, sa
  – recykluje 80 %.


II. BATÉRIE A AKUMULÁTORY

1. Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

1.1. Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá nasledujúcemu podielu z množstva prenosných batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku

 1. 40 % pre rok 2015,

 2. 45 % pre rok 2016,

1.2. Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok je dosiahnutie miery zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov vo výške

 1. 25 % do 26. septembra 2012,

 2. 45 % do 26. septembra 2016.

2. Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov

Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu automobilových batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo automobilových batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.

3. Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov

Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo priemyselných batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.

4. Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov

Pre príslušný kalendárny rok je cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok.


III. OBALY

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:

 1. celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,

 2. celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

 3. mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:

  SKLO – 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
  PAPIER – 68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
  KOVY – 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
  PLAST – 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
  DREVO – 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,

 4. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:

  SKLO – hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
  PAPIER – 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
  KOVY – 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
  PLAST – 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
  DREVO – 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.


IV. STARÉ VOZIDLÁ

Činnosť

Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti:1)


1. január 2006

1. január 2015


vozidlá vyrobené
pred 1. januárom 1980

vozidlá vyrobené
od 1. januára 1980

všetky vozidlá

Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel

75,00%

85,00%

95,00%

Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel

70,00%

80,00%

85,00%

Poznámka:
1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.


V. KOMUNÁLNY ODPAD

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.


VI. STAVEBNÝ ODPAD A ODPAD Z DEMOLÁCIE

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.


VII. ODPAD, KTORÝ PRESTÁVA BYŤ ODPADOM

Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca dopadu), § 3 ods. 10 (príprava na opätovné použitie) alebo § 14 ods. 5 (odovzdanie do domácností), prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania ustanovených v tejto prílohe, ak činnosti zhodnotenia a recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.