Sadzby pre výpočet príspevku do Recyklačného fondu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Sadzby pre výpočet príspevku do Recyklačného fondu

Sadzby pre výpočet príspevku do Recyklačného fondu upravuje Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z.

Sadzby pre výpočet príspevku do Recyklačného fondu

Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (predchádzajúce predpisy boli 516/2001 a 337/2002 Z.z.).


Spoplatnené komodity

Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu


SPOPLATNENÉ KOMODITY

Spoplatnené komodity :

 1. Batérie a akumulátory:
   
  Batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je menšia ako jeden kilogram:
  Sadzba 6,31 €/kg (190 Sk)
   
  Batérie a akumulátory, ktorých hmotnost jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram
  Sadzba 0,27 €/kg (8 Sk)

 2. Minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre turbíny alebo hydraulických olejov
  Sadzba 0,07 €/kg (2 Sk)

 3. Pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá
  Sadzba 0,27 €/kg (8,20 Sk)

 4. Viacvrstvové kombinované materiály
  Sadzba 0,23 €/kg (7 Sk)

 5. Elektrické a elektronické zariadenia:
  1. veľké domáce spotrebiče
       1.1. chladiace zariadenia 0,93 €/kg (28 Sk)
       1.2. ostatné 0,53 €/kg (16 Sk)
  2. malé domáce spotrebiče 0,66 €/kg (20 Sk)
  3. informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
       3.1. osobné pocítače 1,66 €/kg (50 Sk)
       3.2. ostatné 1,33 €/kg (40 Sk)
  4. spotrebná elektronika
       4.1. televízne prijímače 1,66 €/kg (50 Sk)
       4.2. ostatné 1,33 €/kg (40 Sk)
  5. svetelné zdroje
       5.1. neobsahujúce ortuť 1,33 €/kg (40 Sk)
       5.2. obsahujúce ortuť 1,66 €/kg (50 Sk)
  6. elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov 0,66 €/kg (20 Sk)
  7. hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 0,66 €/kg (20 Sk)
  8. zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov 1,33 €/kg (40 Sk)
  9. prístroje na monitorovanie a kontrolu 1,33 €/kg (40 Sk)
  10. predajné automaty 0,66 €/kg (20 Sk)

 6. Výrobky z polyetyléntereftalátu (PET), polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polystyrénu (PS) a z polyvinylchloridu (PVC)
  Sadzba 0,17 €/kg (5 Sk/kg)

 7. Papier a lepenka od množstva 10 ton ročne
  Sadzba 0,02 €/kg (0,60 Sk/kg)

 8. Sklo
  (vrátane obalového a tabuľového obločného skla) od množstva 10 ton ročne
  Sadzba 0,02 € (0,62 Sk)

 9. Vozidlá
  Sadzba 66,39 €/ks (2.000 Sk)

 10. Kovové obaly - železo a oceľ
  Sadzba 0,04 €/kg (1,20 Sk)

 11. Kovové obaly - hliník a jeho zliatiny
  Sadzba 0,14 €/kg (4,30 Sk)


ZOZNAM VÝROBKOV, MATERIÁLOV A ZARIADENÍ, ZA KTORÉ SA PLATÍ PRÍSPEVOK DO RECYKLAČNÉHO FONDU

A. Batérie a akumulátory

B. Minerálne a mazacie

C. Pneumatiky

D. Viacvrstvové kombinované materiály

E. Kovové obaly

F. Elektrozariadenia

H. Sklo

I. Papier a lepenka

J. Vozidlá

K. PlastyA. Batérie a akumulátory podľa § 41 zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

ex 8506

Galvanické články a batérie:

8506 10

- Na báze oxidu manganičitého

8506 30

- Na báze oxidu ortuťnatého

8506 40

- Na báze oxidu strieborného

8506 50

- Lítiové

8506 60

- Zinkovzdušné

8506 80

- Ostatné galvanické články a batérie

ex 8507

Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlým prierezom
(vrátane štvorcového):

8507 10

- Olovené, používané na štartovanie piestových motorov

8507 20

- Ostatné olovené akumulátory

8507 30

- Niklo-kadmiové

8507 40

- Fero-niklové

8507 80

- Ostatné akumulátory

B. Minerálne a mazacie oleje podľa § 42 zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

2709 00

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové:

ex 2710
2710 19 71

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde
nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych
olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami
týchto prípravkov; odpadové oleje:

- Ťažké oleje:

- Mazacie oleje; ostatné oleje:

- Určené na špecifické spracovanie

2710 19 81

- Na iné účely:

- Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny

2710 19 83

- Kvapaliny na hydraulické účely

2710 19 87

- Prevodové oleje a redukčné oleje

2710 19 91

- Oleje používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje

2710 19 93

- Elektrické izolačné oleje

2710 19 99

- Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje

C. Pneumatiky podľa § 43 zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

4011

Nové pneumatiky z gumy

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy, plné obruče alebo nízkotlakové plášte, behúne
plášťa pneumatiky okrem ochranných vložiek do ráfika pneumatiky

4008 29 90

Ostatné

D. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § 44 zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

ex 4811


 

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté, impregnované,
potiahnuté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo
pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných
v položkách 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka:

4811 51 00
4811 59 00

- Papier a lepenka, natreté, impregnované alebo potiahnuté plastmi (okrem lepidiel):
-- Bielený, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m2
-- Ostatný

E. Kovové obaly podľa § 44a zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

ex 72. kapitola

Železo a oceľ

7211

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté (oceľová viazacia páska)

7212

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté (oceľová viazacia páska)

7211 23 99

Ostatné oceľová viazacia páska

ex 73. kapitola

Výrobky zo železa alebo z ocele

7310

Cisterny, sudy, bubny, plechovky, škatule a podobné nádoby na akýkoľvek materiál(okrem stlačeného a skvapalneného plynu),  zo železa alebo z ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo s tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:

7310 10 00

S objemom 50 l alebo väčším (okrem 50 l a viac nerezových sudov na nápoje, kovových kadí, cisterien a bubnov)

 

S objemom menším ako 50 l:

7310 21

Plechovky uzavierané spájkovaním alebo  lemovaním:

7310 21 11

Plechovky určené na konzervovanie potravín

7310 21 19

Plechovky určené na konzervovanie  nápojov

 

Ostatné, z plechov alebo fólií s hrúbkou:

7310 21 91

Menšou ako 0, 5 mm

7310 21 99

0, 5 mm alebo väčšou

7310 29

Ostatné:

7310 29 10

Z plechov alebo fólií s hrúbkou menšou ako 0, 5 mm

7310 29 90

Z plechov alebo fólií s hrúbkou 0, 5 mm alebo väčšou (okrem nerezových sudov na nápoje s objemom menším ako 50 l)

7317 00 90

Ostatné: spony pre viazacie pásky

ex 76. kapitola

Hliník a predmety z hliníka

7607

Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0, 2 mm (bez podložky)

7607 19 99

Ostatné (hliníkové misky, potravinové obaly s hrúbkou nad 0, 02 mm)

ex 7612

Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (okrem sudov a barelov)

vrátane pevných alebo stlačených valcovitých zásobníkov na akékoľvek materiály (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s obsahom nepresahujúcim 300 l, tiež vystrojené vložkou alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:

7612 10 00

Stlačiteľné, valcovité zásobníky

7612 90

Ostatné:

7612 90 20

Druh nádob používaných na aerosóly

7612 90 98

-- Ostatné s objemom:

-- Menším ako 50 litrov

7613 00 00

Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn (s objemom menším ako 10 l) do hmotnosti 500 g

7616 99 90

Ostatné:

Hliníkové obaly pre kozmetický a drogistický tovar

ex 83. kapitola

Rôzne výrobky zo základných kovov

8309

Zátky, viečka a uzávery fliaš (okrem korunkových uzáverov), vrchnáky so závitom a iné príslušenstvo obalov zo základných kovov

8309 90

Ostatné:

8309 90 10

Kapsle z hliníka (hliníkové zátky, uzávery, veká a príklopy, ktoré sú súčasťou obalov) s priemerom presahujúcim 21 mm

8309 90 90

Ostatné (liate hliníkové výrobky také ako tabatierky, kozmetické škatuľky a obaly alebo pudrenky)

ex 96. kapitola

Rôzne výrobky

9616

Toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov; labutienky a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov:

9616 10

Toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov:

9616 10 10

Toaletné rozprašovače

9616 10 90

Rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov

F. Elektrozariadenia podľa § 54i zákona

Kategória č. 1

Veľké domáce spotrebiče

1.1.

Chladiace zariadenia

1.1.1.

Veľké chladiarenské spotrebiče

1.1.2.

Chladničky

1.1.3.

Mrazničky

1.1.4.

Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

1.2.

Ostatné

1.2.1.

Práčky

1.2.2.

Sušičky

1.2.3.

Umývačky riadu

1.2.4.

Sporáky a rúry na pečenie

1.2.5.

Elektrické sporáky

1.2.6.

Elektrické varné dosky

1.2.7.

Mikrovlnné rúry

1.2.8.

Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

1.2.9.

Elektrické spotrebiče na vykurovanie

1.2.10.

Elektrické radiátory

1.2.11.

Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

1.2.12.

Elektrické ventilátory

1.2.13.

Klimatizačné zariadenia

1.2.14.

Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

Kategória č.2

Malé domáce spotrebiče

2.1.

Vysávače

2.2.

Čističe kobercov

2.3.

Iné spotrebiče na čistenie

2.4.

Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

2.5.

Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo

2.6.

Hriankovače

2.7.

Fritézy

2.8.

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

2.9.

Elektrické nože

2.10.

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

2.11.

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

2.12.

Váhy

Kategória č. 3

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

3.1.

Osobné počítače

3.1.1.

Servery

3.1.2.

Minipočítače

3.1.3.

Osobné počítače vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice

3.1.4.

Laptopy vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice

3.1.5.

Notebooky

3.1.6.

Elektronické diáre

3.1.7.

Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

3.2.

Ostatné

3.2.1.

Tlačiarne

3.2.2.

Kopírovacie zariadenia

3.2.3.

Elektrické a elektronické písacie stroje

3.2.4.

Vreckové a stolové kalkulačky

3.2.5.

Užívateľské terminály a systémy

3.2.6.

Faxový prístroj

3.2.7.

Telex

3.2.8.

Telefónny prístroj

3.2.9.

Telefónne automaty

3.2.10.

Bezdrôtové telefónne prístroje

3.2.11.

Mobilné telefónne prístroje

3.2.12.

Záznamníky

3.2.13.

Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

Kategória č. 4

Spotrebná elektronika

4.1.

Televízne prijímače

4.1.1.

Televízne prijímače

4.2.

Ostatné

4.2.1.

Rozhlasové prijímače

4.2.2.

Videokamery

4.2.3.

Videorekordéry

4.2.4.

Hi-fi zariadenia

4.2.5.

Zosilňovače zvuku

4.2.6.

Hudobné nástroje

4.2.7.

Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

Kategória č. 5

Svetelné zdroje

5.1.

Obsahujúce ortuť

5.1.1.

Lineárne žiarivky

5.1.2.

Kompaktné žiarivky

5.1.3.

Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

5.1.4.

Nízkotlakové sodíkové výbojky

5.2.

Neobsahujúce ortuť

5.2.1.

Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach

5.2.2.

Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek

Kategória č. 6

Elektrické a elektronické nástroje s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov

6.1.

Vŕtačky

6.2.

Pílky

6.3.

Šijacie stroje

6.4.

Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

6.5.

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely

6.6.

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely

6.7.

Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

6.8.

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

Kategória č. 7

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

7.1.

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

7.2.

Konzoly na videohry

7.3.

Videohry

7.4.

Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie a na obdobné účely

7.5.

Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami

2.9.

Elektrické nože

7.6.

Hracie automaty

Kategória č. 8

Zdravotnícke zariadenia s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov

8.1.

Zariadenia na rádioterapiu

8.2.

Kardiologické prístroje

8.3.

Prístroje na dialýzu

8.4.

Dýchacie prístroje

8.5.

Prístroje pre nukleárnu medicínu

8.6.

Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku

8.7.

Analyzátory

8.8.

Mrazničky

8.9.

Prístroje na fertilizačné testy

8.10.

Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

Kategória č. 9

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

9.1.

Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie

9.2.

Tepelné regulátory

9.3.

Termostaty

9.4.

Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

9.5.

Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach, napríklad ovládacie panely

Kategória č. 10

Predajné automaty

10.1.

Predajné automaty na teplé nápoje

10.2.

Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky

10.3.

Predajné automaty na tuhé výrobky

10.4.

Automaty na výdaj peňazí

10.5.

Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov

H. Sklo podľa § 48 zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

7002

Sklo v tvaroch guľôčok, tyčí, nespracované (okrem sklenených guľôčok používaných na výrobu sklenených vlákien a výrobkov z nich; okrem sklenených guľôčok ako hry; sklenených guľôčok, ktoré majú byť po úprave používané ako zátky fliaš, miniatúrne sklenené s priemerom <=1 mm)

Sklenené trubice, nespracované vrátane trubíc, ktoré obsahujú pridané fluorescentné materiály v celku (okrem trubíc pokrytých vnútri s fluorescentným materiálom)

7003

Liate a valcované sklo, v tvare tabúľ alebo profilov, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7004

Ťahané alebo fúkané sklo, v tvare tabúľ, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované

7005

Plavené sklo alebo sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tvare tabúľ, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované

7006 00

Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005 colného sadzobníka, ohýbané s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s ostatnými materiálmi

7007

Bezpečnostné sklo, zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla

7008 00

Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ

7009

Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok

7010

Demižóny, fľaše, banky, ampulky a ostatné obaly zo skla, druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny, zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla

7013

Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018 colného sadzobníka)

7014 00 00

Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015 colného sadzobníka), opticky neopracované

7016

Sklenené dlaždice, dosky, tehly, kocky a ostatné výrobky z lisovaného skla, tiež s drôtenou vložkou druhov používaných na stavebné a konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatné drobné sklenené výrobky, tiež na podložke, používané na mozaikové obklady alebo podobné dekoratívne účely; sklenené vitráže; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch

7017

Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný

7018

Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov a polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z neho, iné ako bižutéria; sklenené oči iné ako protézy; sklenené figúrky a iné ozdobné predmety tvarované na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm

I. Papier a lepenka podľa § 48 zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

4801 00 00

Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch

4802

Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlačenie alebo na iné grafické účely a neperforované papierové dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka; ručný papier a lepenka

Okrem položky 4802 30 00 Surový uhľový papier colného sadzobníka

4804

Nenatieraný kraft papier a lepenka kraft, v kotúčoch alebo listoch, iné ako patriace do položiek 4802 alebo 4803 colného sadzobníka

4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracovaný alebo spracovaný postupmi špecifikovanými v poznámke 3 48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky colného sadzobníka

Okrem položky 48 05 40 00 Filtračný papier a lepenka colného sadzobníka

4806

Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch

4807 00

 

Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky), nenatierané na povrchu alebo neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch

Okrem položky 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka colného sadzobníka

4808

 

Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, vyrážané alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako položka 4803 colného sadzobníka

4809

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo napúšťaných papierov na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch)

Okrem položky 48 09 10 00 Uhľový alebo podobné kopírovacie papiere colného sadzobníka

4810

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo inou anorganickou látkou, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:

ex 4811

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté, impregnované, potiahnuté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položkách 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka:

4811 41

-- Samolepiaci:

4811 49 00

-- Ostatný

4814

Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny; okenný transparentný papier

4815 00 00

Dlážkové krytiny na podklade z papiera alebo lepenky, tiež prirezané do tvaru

4816

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako položky 4809 colného sadzobníka), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach

Okrem položky 48 16 10 00 Uhľové a podobné kopírovacie papiere colného sadzobníka

 Okrem položky 4816 30 00 Rozmnožovacie blany colného sadzobníka

4817

Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, alebo lepenky

4819

Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch a podobne

4820

Registre, účtovné knihy, bloky poznámkové, objednávkové, potvrdenkové, súpravy listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo iné), dosky, spisové obaly, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy z papiera alebo lepenky

4821

Papierové alebo lepenkové štítky všetkých druhov, tiež potlačené

4822

Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež perforované alebo vytvrdzované)

4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien

Okrem položky 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka colného sadzobníka

4901

Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačené výrobky, tiež v jednotlivých listoch

4902

Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce inzertné materiály

4903 00 00

Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie a maľovanie, pre deti

4904 00 00

Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované

4905

Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp,

topografických plánov a glóbusov, tlačené

4908

Obtlačky (decalcomanias)

4909 00

 

Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými

pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované prípadne tiež s obálkami

 alebo ozdobami

4910 00 00

Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov

4911

Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií

J. Vozidlá podľa § 54 zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

8703

Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb
(okremuvedených v položke 8702 colného sadzobníka), vrátane motorových vozidiel
typu combi a pretekárskych automobilov:

8703 21

- Ostatné vozidlá s vlastným piestovým zážihovým spaľovacím motorom

S objemom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3

8703 22

S objemom valcov presahujúcim 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3

8703 23

S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3

8703 24

S objemom valcov presahujúcim 3 000 cm3

8703 31

S objemom valcov nepresahujúcim 1 500 cm3

8703 32

S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 2 500 cm3

8703 33

S objemom valcov presahujúcim 2 500 cm3

8704

Motorové vozidlá na prepravu tovaru

8704 21

S celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5t

K. Plasty podľa § 46 zákona

a) výrobky podľa § 46 ods. 1 zákona:
1. obalové fólie a duté obaly z polyetyléntereftalátu (platí pre výrobcu),
2. obalové fólie, prázdne a naplnené duté obaly z polyetyléntereftalátu (platí pre dovozcu),

b) výrobky podľa § 46 ods. 2 zákona výrobky z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu
(platí pre výrobcu a dovozcu):
1. duté obaly a tvarované obaly a ich časti a súčasti
2. obalové fólie a výrobky z fólií (vrecká, vrecia, tašky)
3. zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery
4. nádoby do 50 l
5. kuchynský a stolový riad
6. prepravky rôzneho typu
7. škatule, debny, priehradky a podobné výrobky
c) výrobky podľa § 46 ods. 2 zákona:
obaly, v ktorých sú zabalené výrobky ide o výrobky z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu
a z polyvinylchloridu (platí pre dovozcu).

 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.