NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

EXKLUZÍVNE. Navrhované zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov

Prinášame prehľad navrhovaných zmien v Zákone č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Návrh predložilo MŽP SR dňa 15.6.2013 do medzirezortného pripomienkového konania.

EXKLUZÍVNE. Navrhované zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré ministerstvo navrhuje zrušiť, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou je doplnený vysvetľovací komentár MŽP SR z osobitnej časti dôvodovej správy.

Zákon č. 17/2004 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov1)

a) na skládku odpadov2) (ďalej len "skládka"),

b) na odkalisko.

(2) Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk, na ktorých sa ukladajú kaly produkované banskou činnosťou.3) Zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje spoplatnenie podľa tohto zákona, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

§ 2
Poplatková povinnosť

(1) Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu4) (ďalej len "poplatník"). Poplatníkom za komunálny odpad je obec.5) Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.

(2) Poplatok za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov6) na skládku, ak sa na tejto skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné a, zásypové práce a na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí na skládkach pre inertný odpad.

V § 2 ods. 2 sa rozšírili prípady, kedy sa za uloženie inertných odpadov na skládku odpadov neplatí poplatok za uloženie odpadu, a to ak sa takýto inertný odpad použije na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu. Keďže inertný odpad je vhodný a prípustný na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu na skládke odpadu a v doteraz platnom zákone o poplatkoch nebolo výslovne uvedené, že poplatok sa v takomto prípade neplatí, vznikali pochybnosti jednak ohľadne povinnosti jeho samotného platenia ako aj pri tom, či prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu je možné chápať ako stavebné, či zásypové práce. S cieľom odstrániť tieto nejasnosti došlo k uvedenému doplneniu.

§ 3
Spôsob výpočtu poplatku Výpočet poplatku

(1) Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Poplatník je povinný predložiť prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska doklady týkajúce sa zaradenia odpadu za účelom kontroly správnosti jeho zaradenia.

(2) Ak poplatník odmietne prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska predložiť doklady týkajúce sa zaradenia odpadu podľa odseku 1, je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska oprávnený odmietnuť odpad prevziať.

(3) Ak prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska zistí nesprávne zaradenie odpadu, oznámi to poplatníkovi a vyzve ho na opätovné zaradenie odpadu podľa odseku 1. Ak poplatník napriek výzve prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska nevykoná nápravu, zaradenie odpadu podľa odseku 1 vykoná prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska alebo odmietne tento odpad prevziať.

(2) (4) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke.

(3) (5) Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

(4) (6) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.

(5) (7) V prípade spätnej ťažby a využívania odpadov uložených na odkalisku, ak bol za ich uloženie zaplatený poplatok za uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa platí najviac do výšky projektovanej kapacity odkaliska.

(6) (8) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.

(7) (9) Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.

(10) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska vypočíta výšku poplatku za uloženie odpadu podľa odseku 5 alebo odseku 8 pri preberaní odpadov na skládku alebo odkalisko.

Upravuje sa  § 3, vrátane nadpisu. Na účely výpočtu výšky poplatku je poplatník povinný odpad zaradiť podľa uvedených príloh. Poplatníkovi sa výslovne stanovuje povinnosť predložiť prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska doklady týkajúce sa zaradenia odpadu za účelom kontroly správnosti jeho zaradenia.

Do § 3 sa doplnili tri nové odseky. V odseku 2 sa upravuje postup, v prípade ak poplatník odmietne predložiť doklady týkajúce sa zaradenia odpadu. V odseku 3 je následne upravený postup v prípade, ak prevádzkovateľ zistí napr. podľa predložených dokladov alebo vizuálnou kontrolou odpadu, že poplatník odpad nesprávne zaradil. Ak poplatník napriek výzve nevykoná nápravu, zaradenie odpadu je oprávnený vykonať samotný prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ môže odmietnuť takýto odpad prevziať. I keď vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov obsahuje ustanovenia o preberaní odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi, ale bez výslovnej možnosti uplatnenia postupu uvedeného v odseku 2, resp. v odseku 3.   Keďže z uvedených ustanovení vyplývajú prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska konkrétne oprávnenia voči poplatníkovi, je vhodné, aby boli uvedené priamo v zákone.

Na konci § 3 sa dopĺňa nový odsek 10, ktorým sa spresňuje okamih, kedy je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska povinný vypočítať výšku poplatku.

§ 4
Platenie, rozdelenie a odvod poplatku za uloženie odpadu a ohlasovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, do 15 dní po ukončení mesiaca, keď bol v ktorom bol uložený odpad.

Upravuje sa znenie § 4 ods. 1, aby sa odstránili pochybnosti pri počítaní lehôt a určení mesiaca, ukončenie ktorého má byť smerodajné.

(2) Za rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa odsekov 3 a 4 a za ich odvedenie zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.

(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce, resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktoré sú príjmom rozpočtu obce resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa táto skládka nachádza, pomerne k veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá.

(4) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom rozpočtu obce, resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza. Ak sa odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko, ktoré sú príjmom rozpočtu obce resp. obcí, v ktorých katastrálnom území sa toto odkalisko nachádza, pomerne k veľkosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

(5) Príjmy obcí podľa odsekov 3 a 4 sa použijú výhradne na účely odpadového hospodárstva na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva.7) Obec môže príjmy podľa odsekov 3 a 4 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

a) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo,7a)

b) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady7b) alebo využila ustanovenie osobitného predpisu7c) a najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,

c) najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,7d)

d) za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, jej nebola uložená pokuta ani nápravné opatrenie za porušenie osobitného predpisu7e) a

e) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci v tom roku zhodnotených.

Komentár: Upravuje sa ustanovenie o prerozdelení príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí. Predchádzajúci zákon č.  327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov výslovne stanovil, že ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území dvoch alebo viacerých obcí, príslušný poplatok je príjmom rozpočtu týchto obcí v sume zodpovedajúcej pomeru územia pripadajúceho na skládku odpadov alebo odkalisko, ak sa obce nedohodnú inak. Zároveň vo vládnom návrhu č. 391 - zákon o poplatkoch za uloženie odpadov bolo uvedené, že príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sa rozdelia pomerne obciam podľa rozlohy skládky nachádzajúcej sa v jednotlivých katastrálnych územiach obcí.

V priebehu legislatívneho procesu došlo k vypusteniu ustanovenia, ktoré výslovne upravovalo rozdelenie príjmov práve v prípade, ak sa skládka odpadov nachádza v katastrálnom území viacerých obcí. Absencia tohto ustanovenia spôsobuje v praxi problémy pri prerozdeľovaní príjmov, keďže dochádza napr. k nárokom na 50 % podiel príjmov aj v prípadoch, keď sa skládka odpadov v katastrálnom území danej obce nachádza v pomere nižšom ako 50 % z jej celkovej rozlohy (skládky odpadov). Navrhuje sa pomerné rozdelenie príjmov k veľkosti územia, ktoré skládka odpadov/odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

Dáva sa možnosť použiť príjmy z uloženia odpadov aj na iný účel ako je odpadové hospodárstvo obce, a to na zlepšenie životného prostredia v obci za splnenia ustanovených podmienok. Podmienky uvedené v písm. a) a c) predstavujú základné zákonné povinnosti obce v oblasti nakladania s komunálnym odpadov, ktoré jej vyplývajú z § 39 zákona o odpadoch. Pokiaľ ide o podmienku uvedenú v písm. b), tá na jednej strane kopíruje povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne v zmysle § 39 ods. 16 písm. b) zákona o odpadoch a na strane druhej zohľadňuje oprávnenie obce uvedené v § 39 ods. 18 zákona o odpadoch, ale iba pokiaľ ide o prípad uvedený v písm. b) bod 2.

Ak obec nezaviedla triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady z iného dôvodu ako je uvedené v § 39 ods. 18 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch, znamená to nesplnenie podmienky uvedenej v § 4 ods. 5 písm. b) návrhu zákona, a teda nemožnosť využiť príjmy v poplatkov za uloženie odpadov  na iný účel ako na odpadové hospodárstvo obce.

Z kontrol vykonaných príslušnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva vyplynulo, že porušovanie právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva na úrovní obcí je pomerne vysoké.

Cieľom podmienky uvedenej v písm. d) je pôsobiť preventívne a výchovne aspoň na tie obce, ktoré majú aj iný zdroj príjmu a aby tieto obce boli zároveň príkladom pre iné obce v oblasti rešpektovania a dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Už bolo uvedené, že sa jedná o obce, ktoré tým že na svojom území majú skládku odpadov, majú oproti iným obciam ďalší zdroj príjmu, ktorý pochádza z odpadového hospodárstva, a teda primárne by sa mal využiť na zlepšenie odpadového hospodárstva obce.

Slovenská republika stále skládkuje vysoký podiel zmesového komunálneho odpadu, resp. množstvo (hmotnosť) zneškodneného komunálneho odpadu je oproti  množstvu (hmotnosti) zhodnoteného komunálneho odpadu vysoké. Podmienka v písm. e) má na jednej strane prispieť k zvýšeniu pomeru zhodnocovania komunálneho odpadu vzhľadom aj na ciele vyplývajúce z čl. 11 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Práve obce, u ktorých je možné predpokladať, že ich ekonomická situácia v oblasti odpadového hospodárstva vďaka príjmu z poplatkov za uloženie odpadov je lepšia ako ekonomická situácia v obciach, ktoré takýto zdroj príjmu nemajú, by mali byť príkladom aj vo vyššom množstve (hmotnosti) zhodnoteného odpadu. Pri výpočte splnenia tejto podmienky sa vychádza z údajov uvedených v Evidenčnom liste odpadu a v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za  kalendárny rok predchádzajúci kalendárneho roku, v ktorom obec plánuje použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo.

(6) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska odvedie poplatky za uloženie odpadov mesačne podľa odseku 2 do posledného pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bol odpad na skládke odpadov alebo na odkalisku uložený.

(7) Ak si poplatník nesplní povinnosť podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska bezodkladne najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu zaplatiť oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

V zmysle § 4 ods. 7 zákona o poplatkoch je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska povinný bezodkladne informovať príslušný obvodný úrad životného prostredia, že si poplatník nesplnil svoju povinnosť a neuhradil poplatok v stanovenej lehote. Vzhľadom na neurčitosť pojmu „bezodkladne“ sa uvedené nahrádza spojením, z ktorého je možné určiť konkrétny dátum, do ktorého bol prevádzkovateľ povinný uvedenú skutočnosť nahlásiť, a to najneskôr do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu zaplatiť.

(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska je povinný vypracovať a do posledného pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka odoslať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia štvrťročné hlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(9) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska musí umožniť obci, v ktorej katastrálnom území sa skládka alebo odkalisko nachádza, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.

Slovenská inšpekcia životného prostredia je kontrolným orgánom, ktorému zákon o poplatkoch dáva kompetenciu uložiť pokutu za jeho porušenie. Napriek uvedenému však absentovala medzi subjektmi, ktorým je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska povinný umožniť nahliadať a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu, i keď v zmysle zákona o poplatkoch je oprávnená prevádzkovateľovi skládky alebo odkalisla uložiť pokutu, ak napr. nevyberie poplatok za uloženie odpadu v plnej výške.

§ 5
Sankcie

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa § 4 ods. 1 alebo prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska neodvedie poplatok podľa § 4 ods. 6 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0, 2 % zo sumy nezaplatených alebo neodvedených poplatkov.

(2) Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky sú príjmom prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky alebo ich časť sú príjmom rozpočtu obce.

(3) Pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 4 ods. 1.

(4) Pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak

a) nevyberie poplatok v plnej výške za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 4 ods. 1,

b) neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadu včas a v plnej výške podľa § 4 ods. 6

(5) Pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.