NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele č. 484/2013 zákona č. 223/2001 o odpadoch

Prinášame prehľad zmien v Zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ako ich schválila Národná rada SR na 27. schôdzi NR SR dňa 28.11.2013. Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 484/2013 a nadobudol platnosť 1.1.2014.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele č. 484/2013 zákona č. 223/2001 o odpadoch

Photodune

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré novela zrušila, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

Zmeny v zákone č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch, novelou č. 484/2013:

Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

...

(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 a miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17 a zberné miesto podľa § 48a ods. 17 20 a miesto spätného odberu podľa § 48a ods. 21.

...

DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
A PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU

Prvý oddiel

Programy odpadového hospodárstva.

...

§ 6
Program pôvodcu odpadu a program obce

...

(2) Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem údajov podľa § 5 ods. 4 ustanovených údajov [§ 68 ods. 3 písm. a)] obsahuje opatrenia na zníženie vzniku odpadov.

...

TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva

...

§ 8
Autorizácia

(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi15) na výkon činností uvedených v odseku 3.

(2) Vykonávať činnosti podľa odseku 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podnikateľ len na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na

a) spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov (§ 48a až 48f i), b) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov (§ 42),

c) spracovanie starých vozidiel (§ 49 až 54),

d) spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (§ 54) a.

(4) Ministerstvo môže autorizáciu udeliť jednotlivo na každú činnosť alebo spolu na viac činností.

(5) Ministerstvo udeľuje autorizáciu podľa odseku 3 písm. a) len súčasne na výkon činnosti spracovania a recyklácie.

...

§ 19
Povinnosti držiteľa odpadu

(1) Držiteľ odpadu je povinný

...

l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 odst. 3),

...

(2) Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi, do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu nemôže zbaviť. Uvedené neplatí, ak pôvodca alebo držiteľ odpadu odovzdá odpad subjektu, ktorý je oprávnený k jeho prevzatiu v zmysle tohto zákona (§ 7, § 8 a § 15). Subjekt, ktorému bol odpad odovzdaný sa stane zodpovedným za odpad a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 19.

...

(12) Okresný úrad alebo inšpekcia na základe oznámenia oznamovateľa alebo obce podľa odseku 10 11 oznámenie preskúma, podľa potreby si vyžiada od oznamovateľa a od obce ďalšie údaje a požiada prevádzkovateľa o vyjadrenie k oznámeniu.

...

(14) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že nedošlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3 4, okresný úrad alebo inšpekcia oznámenie odloží záznamom a upovedomí o tom s uvedením dôvodov oznamovateľa alebo obec, ktorá podala oznámenie.

...

§ 20
Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky

...

(2) Odosielateľ nebezpečných odpadov a ten, komu sú podľa zmluvy uvedenej v odseku 1 nebezpečné odpady určené (ďalej len "príjemca nebezpečných odpadov") sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch,

b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov; v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal okresný úrad v sídle kraja , aj tomuto úradu,

c) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu nakladania s odpadmi v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu33) a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,

d) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73).

...

§ 21
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný

...

j) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),

kj) oznamovať bezodkladne príslušnému okresnému úradu neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D1, D5 a D10 uvedených v prílohe č. 3,

lk) odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov,

ml) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.

nm) ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr tri dni vopred písomne ohlásiť okresnému úradu, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti.

...

ŠTVRTÁ ČASŤ
CEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADOV, DOVOZ
ODPADOV, VÝVOZ ODPADOV A TRANZIT ODPADOV

...

PIATA ČASŤ
NAKLADANIE S ODPADMI

§ 39
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

...

(6) Obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 1) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne48f), použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18.

(9) Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len "elektroodpad") z domácností (§ 54a ods. 4), zberu použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

...

(14) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,

a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 56 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo

b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.

...

(19) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) a výrobcovi batérií a akumulátorov alebo kolektívnej organizácii (§ 48g ods. 2) na ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel54) nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ,

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

...

§ 40
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

...

(9) Odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi alebo skončené stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

§ 40a
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

...

(13) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ministerstvu podľa odseku 1 alebo 2; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako platí.

...

ŠIESTA ČASŤ
BATÉRIE A AKUMULÁTORY

§ 48a
Základné ustanovenia

(1) Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie, na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania použitých batérií a akumulátorov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.

(2) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na

a) prenosné,

b) automobilové,

c) priemyselné.

(3) Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených a uzavretých alebo prepojených aprepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by nemal byť rozdeľovaný alebo otváraný nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.

(4) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1.

(5) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

a)    sú hermeticky uzavreté,

b)   môžu sa ručne prenášať,

c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

(6) Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, napríklad najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

(7) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie.54)

(8) Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

(9) Spracovanie použitých batérií a akumulátorov je súčasťou materiálového zhodnocovania použitých batérií a akumulátorov a je to činnosť vykonávaná na použitých batériách a akumulátoroch pred samotnou recykláciou po tom, čo boli odovzdané do zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.

(10) Zhodnocovateľ Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(11) Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, 54a) uvádza na trh batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

(12) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti používateľovi. Tretia osoba je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje pre výrobcu priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov plnenie povinností podľa tohto zákona na základe zmluvy a ktorá je zapísaná v Registri pre batérie a akumulátory; za tretiu osobu sa nepovažuje osoba, ktorá na zmluvnom základe  zabezpečuje plnenie povinností podľa tohto zákona pre jedného výrobcu priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní povinnosti podľa tohto zákona individuálne.

(13) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

(1314) Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je na účely tohto zákona okamih, keď batérie a akumulátory prechádzajú prvýkrát odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia na území Slovenskej republiky v Slovenskej republike je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov za úhradu alebo bezplatne.

(1415) Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.

(1516) Prístroj je elektrozariadenie (§ 54a ods. 2), ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.

(1617) Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.

(17) Zberné miesto je miesto, kde môže používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory, a prevádzkovateľ ktorého vykonáva odber použitých prenosných batérií a akumulátorov na základe zmluvy so zhodnocovateľom použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(18) Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a zhodnocovateľ spracovateľ použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(19) Zberový podiel Limit pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je percentuálny podiel pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do limitu pre zber sa započítavajú aj použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako batérie a akumulátory začlenené do prístrojov.

(20) Zberné miesto je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom alebo kolektívnou organizáciou, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel.

(21) Spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa u distribútora prenosných batérií a akumulátorov a bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

§ 48b
Zákaz uvádzania na trh

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.