EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanoviska SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 12008/98/ES o odpade, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

Dreamstime

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré Európska komisia navrhuje zrušiť, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES

z 19. Novembra 2008

o odpade a o zrušení určitých smerníc

 

Článok 3 – Vymedzenie pojmov

1. a) „komunálny odpad“ je odpad, ako sa stanovuje v prílohe VI;

4. a) „potravinový odpad“ sú potraviny (vrátane nejedlých častí), ktoré stratili miesto   v potravinovom reťazci, medzi ktoré nepatria potraviny, v prípade ktorých sa zmenil účel ich použitia na iné materiálové použitie, napríklad ako výrobky z biologického materiálu, krmivo pre zvieratá alebo potraviny zaslané na  redistribúciu;   

    b) „stavebný a demolačný odpad“ je odpad zodpovedajúci kategóriám odpadov v kapitole 17 prílohy k rozhodnutiu 2000/532/ES a vo všetkých jej ďalších úpravách, s výnimkou nebezpečného odpadu a prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vymedzeného v kategórii 17 05 04;

15. a) „zhodnotenie materiálu“ je akákoľvek činnosť zhodnocovania okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo;

17. a)  „spätné zasypávanie“ je ktorýkoľvek z týchto druhov zhodnotenia:

i) zhodnotenie, pri ktorom sa odpad používa vo vyťažených oblastiach, ako sú  podzemné bane alebo štrkoviská, na účely rekultivácie svahov, z bezpečnostných dôvodov alebo na technické účely pri terénnych úpravách;

ii) zhodnotenie, pri ktorom sa odpad používa na stavebné účely, spevnenie baní a lomov, rekultiváciu a regeneráciu územia alebo terénne úpravy a v prípade, že sa daným odpadom nahrádzajú iné neodpadové materiály, ktoré by sa inak použili na daný účel;

20. a)  „malé zariadenia a podniky“ sú zariadenia, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ktorých obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo ktorých ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR;

Článok 5 – Vedľajšie produkty

1. Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci, sa môže považovať za vedľajší produkt a nie za odpad, ako sa uvádza v článku 3 bode 1, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a) ďalšie používanie látky alebo veci je isté;

b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho spracovania ako bežný priemyselný postup;

c) látka alebo vec sa vyrába ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu;

d) ďalšie použitie je zákonné, t.j. látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

e) akékoľvek iné podmienky, ktoré sa musia v prípade konkrétnej látky alebo veci splniť, stanovené v súlade s odsekom 2

2. Na základe podmienok ustanovených v odseku 1 možno prijať opatrenia na určenie kritérií, ktoré musí konkrétna látka alebo vec spĺňať, aby sa považovala za vedľajší produkt a nie za odpad, ako sa uvádza v článku 3 bode 1. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty, v ktorých sa určujú kritériá, ktoré musí daná látka alebo vec spĺňať, aby ju bolo možné považovať za vedľajší produkt , a nie za odpad v zmysle odseku 1 článku 3.

Článok 6 – Stav konca odpadu

2. Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, týkajúce sa prijatia kritérií stanovených v odseku 1 a špecifikujúcich druh odpadu, na ktorý sa tieto kritériá uplatňujú, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2. Mali by sa zvážiť osobitné kritériá na určenie, kedy odpad prestáva byť odpadom, a to okrem iného aspoň v prípade agregátov, papiera, skla, kovov, pneumatík a textílií.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty, ktoré sa týkajú prijatia kritérií uvedených v odseku 1 a v ktorých sa osobitne uvádza druh odpadu, na ktorý sa dané kritériá vzťahujú. Mali by sa zvážiť osobitné kritériá na určenie, kedy odpad prestáva byť odpadom, a to okrem iného aspoň v prípade agregátov, papiera, skla, kovov, pneumatík, textílií a biologického odpadu.

3. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom v súlade s odsekmi 1 a 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie stanovených v smerniciach 94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2006/66/ES a v iných relevantných právnych predpisoch Spoločenstva, pokiaľ sa splnia požiadavky na recykláciu alebo využitie stanovené v týchto právnych predpisoch. sa považuje za recyklovaný na účely výpočtu cieľov stanovených v tejto smernici, v smerniciach 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ*, pokiaľ tento materiál nie je určený na použitie ako palivo alebo na spätné zasypávanie, s výnimkou agregátov pozostávajúcich zo stavebného a demolačného odpadu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

Článok 7 – Zoznam odpadov

1. Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice, týkajúce sa aktualizácie zoznamu odpadov ustanoveného rozhodnutím 2000/532/ES, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty týkajúce sa aktualizácie zoznamu odpadov stanoveného rozhodnutím 2000/532/ES.Zoznam odpadov zahŕňa nebezpečný odpad a zohľadňuje pôvod a zloženie odpadu a v potrebných prípadoch i limitné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok. Zoznam odpadov je záväzný z hľadiska určenia odpadu, ktorý sa má považovať za nebezpečný odpad. Zahrnutie látky alebo veci do zoznamu neznamená, že je odpadom za každých okolností. Látka alebo vec sa považuje za odpad, iba ak zodpovedá vymedzeniu pojmu v článku 3 bode 1.

5. Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice, týkajúce sa revízie zoznamu s cieľom rozhodnúť o jeho úprave podľa odsekov 2 a 3, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2.

Článok 8 – Rozšírená zodpovednosť výrobcu

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.