Koordinačné centrá pre prúdy odpadov už fungujú | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Vznikli koordinačné centrá pre prúdy odpadov

Zoznámte sa s koordinačnými centrami. Ich vznik a fungovanie sprevádzajú aj problémy.

koordinačné centrum

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  08.05.2017 |  Ing. Elena Bodíková, PhD.

Nový zákon o odpadoch ustanovil nové inštitúcie – koordinačné centrá (KC) pre jednotlivé vybrané prúdy odpadov.

Po takmer desiatich mesiacoch od účinnosti štvrtej časti zákona o odpadoch môžeme konštatovať, že všetky koordinačné centrá (KC) boli založené. Každé z nich sa však stretáva s mnohými problémami.

KC pre odpady z obalov a z neobalových výrobkov

Koordinačné centrum pre odpady z obalov a z neobalových výrobkov má názov KC OBALY, družstvo, so sídlom v Bratislave, s webovou stránkou www.kcobaly.sk.

KC vzniklo 17. 12. 2016, jeho zakladateľmi sú právnické osoby E-cycling, ELEKOS, ENVI-PAK, NATUR-PACK, NOWAS, RECobal, SEWA, SLOVMAS a ZEO Slovakia.

KC má schválené stanovy, spôsob financovania svojej činnosti a orgány družstva – predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Jednou z povinností OZV a výrobcov plniacich svoje vyhradené povinnosti individuálne je podpísať zmluvu s KC. KC zatiaľ tieto zmluvy nepripravilo.

Ďalšou povinnosťou je prevádzkovať klientsku linku, ktorá je prevádzkovaná ako elektronická linka uvedená na webovej adrese centra.

Podľa zákona o odpadoch malo KC prerozdeliť množstvá odpadov z obalov, ktoré boli v priebehu roka 2016 ohlasované pôvodcami odpadov podľa § 58 zákona. Tieto množstvá boli prerozdelené 27. marca 2017, teda po uzatvorení hospodárskeho roka a po odovzdaní ohlásení o obaloch jednotlivými OZV a výrobcami plniacimi svoje vyhradené povinnosti individuálne.

obaly

Zatiaľ nie je známy mechanizmus výpočtu prerozdeľovaných množstiev. Nie je zrejmé, ako majú jednotlivé OZV a výrobcovia nakladať s týmito pridelenými množstvami, vzhľadom na neskoré doručenie informácie o ich pridelení (budú sa započítavať do množstiev za rok 2017 alebo sa budú podávať opravné ohlásenia na MŽP SR za rok 2016, alebo sa tieto množstvá odignorujú?).

KC nemá zatiaľ dohodnutý mechanizmus prerozdeľovania presahujúcich množstiev podľa § 31 ods. 11 písm. c) zákona, teda žiadne presahujúce množstvá zatiaľ neboli ani ohlasované, ani prerozdeľované.

Pri zamyslení sa nad pojmom „presahujúce množstvá“ vzniká otázka, či vôbec presahujúce množstvá môžu vznikať. Podľa § 28 ods. 4 písm. e) je každá OZV povinná zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obce, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, teda zber a ďalšie nakladanie aj financovať.

Nejaké následné (nevýhodné) prefinancovanie už zaplatených služieb iným subjektom naráža na požiadavky iných zákonov, hlavne zákonov o účtovníctve, zákona o ochrane hospodárskej súťaže a obchodného zákonníka.

KC pre odpady z obalov a z neobalových výrobkov má ďalšiu povinnosť (losovaním) zabezpečiť, aby všetky obce mali zmluvu s niektorou s OZV. Dnes všetky obce majú svoje zmluvné OZV, ktoré zabezpečujú triedený zber zložiek komunálnych odpadov.

Obec má síce možnosť ku koncu kalendárneho roka vypovedať zmluvu s OZV, ale určite ani jedna samospráva nebude konať tak nezodpovedne, že vypovie existujúcu zmluvu bez toho, aby si vopred dohodla zmluvného partnera. Takže je predpoklad, že žiadne ďalšie prerozdeľovanie obcí losovaním už nebude.

KC pre elektroodpady

Koordinačné centrum pre elektroodpady má názov KC elektroodpad, družstvo, so sídlom v Bratislave, s webovou stránkou www.kcelektroodpad.eu. Bolo založené 15. 11. 2016. Jeho zakladateľmi sú právnické osoby ASEKOL SK, EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, E-cycling, ELEKOS, ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, NATUR-PACK, RECCOLLECTION SYSTEM, SEWA, SLOVMAS a ZEO Slovakia.

KC má schválené stanovy a orgány družstva – predstavenstvo a kontrolnú komisiu, ako aj spôsob financovania činnosti KC. KC má zriadenú klientsku linku (telefonickú alebo elektronickú), obe sú uvedené na webovej stránke.

elektroodpad

Podobne ako KC obaly, ani KC elektroodpad nemá podpísané zmluvy s OZV a prípadnými výrobcami plniacimi svoje vyhradené povinnosti individuálne. Tieto zmluvy by mali riešiť aj mechanizmus prerozdeľovania presahujúcich množstiev.

V prípade elektroodpadov je sporná existencia presahujúcich množstiev vzhľadom na to, že podľa zákona sa limity zberu elektroodpadov každoročne zvyšujú, ale reálna tvorba elektroodpadov na Slovensku nezodpovedá týmto limitom, teda na Slovensku je skôr nedostatok elektroodpadov ako ich prebytok.

Najdôležitejšou časťou zmluvy je stanovenie zodpovednosti k historickému elektroodpadu a k elektroodpadu vyzbieranému v zberniach a výkupniach na základe výpočtu trhového podielu.

Po skúsenostiach s Memorandom o spolupráci pri prevádzkovaní systému zberu elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike, ktoré podpísali kolektívne organizácie a ZMOS v roku 2010, nie sú sporné otázky v oblasti zberu historického elektroodpadu z domácností, a teda nie je potreba zmluvne riešiť túto otázku.

staré vozidlá

KC pre staré vozidlá

Koordinačné centrum pre staré vozidlá má názov Koordinačné centrum pre staré vozidlá so sídlom v Bratislave, s webovou stránkou www.kcsv.sk. KC vzniklo zápisom do Registra záujmových združení právnických osôb Ministerstva vnútra SR dňa 28. 11. 2016. Jeho zakladateľmi sú Porsche Slovakia a Auto Recycling.

KC má schválené stanovy, spôsob financovania, svoje orgány aj zmluvy s členmi. KC má zriadenú elektronickú klientsku linku uvedenú na svojej webovej adrese.

KC pre staré vozidlá zabezpečuje prostredníctvom zmluvných partnerov prevádzku elektronického systému na vyraďovanie vozidiel po ich odovzdaní na spracovanie a vystavenie potvrdení o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

KC pre odpadové pneumatiky

Koordinačné centrum pre odpadové pneumatiky má názov KC pneumatiky, družstvo so sídlom v Púchove, s webovou stránkou www.kcpneumatiky.sk. KC vzniklo zápisom do obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 10. 12. 2016. Jeho zakladateľmi sú MIKONA, SLOVMAS a Škoda Auto Slovensko.

KC má schválené stanovy, predsedu družstva, spôsob financovania a zmluvu s účastníkmi. KC má zriadenú elektronickú klientsku linku uvedenú na svojej webovej adrese.

KC má uzatvorené zmluvy so všetkými OZV a výrobcami, ktorí si plnia svoje vyhradené povinnosti individuálne s výnimkou jednej OZV, ktorá zmluvu zatiaľ nepodpísala. Zmluva zaväzuje účastníkov zmluvy (OZV a výrobcov, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne) k plneniu evidenčných a ohlasovacích povinností, k zodpovednosti k presahujúcim množstvám a k financovaniu činnosti KC.

pneumatiky

V súčasnosti je podaných niekoľko podnetov na súd, ktoré sa týkajú spochybnenia zákonnosti vzniknutého KC.

Hlavný spor sa týka otázky, či v zmysle § 31 ods. 4 zákona o odpadoch musia KC založiť všetky osoby, ktoré oznámili svoj záujem podieľať sa na zakladaní KC alebo môže byť KC založené iba niektorými z nich. Zákon o odpadoch nie je v tomto jednoznačný. Až do ukončenia súdnych sporov KC pneumatiky družstvo musí byť považované za právoplatné koordinačné centrum pre odpadové pneumatiky.

Rovnaká situácia je však aj v prípade KC pre elektroodpady a pre staré vozidlá, ktoré takisto nezaložili všetky subjekty, ktoré o založenie prejavili záujem (v prípade týchto KC momentálne nie je súdny spor o výklade zákona).

akumulátory

KC pre použité batérie a akumulátory

Toto KC vzniklo ako posledné dňa 31. 3 .2017, záznam v obchodnom registri ešte nebol vykonaný. Jeho názov je KC BAA, družstvo so sídlom v Bratislave. Zakladateľmi KC sú ASEKOL SK, E-cycling, INSA, MACH TRADE, NATUR-PACK, POWER BATTERY, SEWA, SLOVMAS, ŽOS-EKO, záujmové združenie právnických osôb ENVIBAT, nezisková organizácia Spoločný baterkový systém.

KC má schválené stanovy a členov orgánov družstva. V čase prípravy tohto príspevku ešte nebola zriadená webová stránka KC ani klientska linka.

Záverom

Aj keď sú zriadené KC pre všetky vyhradené prúdy odpadov, každé z nich rieši závažné problémy. KC obaly a KC elektroodpad nemajú uzavreté zmluvy s účastníkmi (OZV a výrobcami plniacimi vyhradené povinnosti individuálne), KC pneumatiky čelí súdnym sporom, KC batérie ešte právne nezačalo svoju činnosť (nevzniklo zápisom v obchodnom registri) a nemá pripravené zmluvy s účastníkmi.

Jediné KC, ktoré nemá podobné problémy, je KC pre staré vozidlá, ktoré má však výrazne jednoduchšiu činnosť ako ostatné KC vzhľadom na jednoznačné určenie zodpovednosti k starým vozidlám, ktoré sú ľahko identifikovateľné a označené podľa jednotlivých kusov a práca KC kontinuálne nadväzuje na činnosť sektora vozidiel zaniknutého Recyklačného fondu.

Analýzou zákonných povinností, ktoré majú KC vykonávať, sa dôjde k záveru, že okrem navýšených evidenčných a ohlasovacích povinností smerom k MŽP SR ich úlohy nie sú z praktického hľadiska potrebné alebo sú otázne, avšak zo zákona vyplýva povinnosť financovať ich činnosť.

Náklady na financovanie činnosti KC si jednotlivé OZV musia zahrnúť do nákladov a premietnuť do cien za svoje služby.

Je otázka, či tieto náklady sú potrebné a či by nebolo jednoduchšie, keby MŽP SR, ktoré zo zákona disponuje rovnakými informáciami o vyhradených výrobkoch a vyhradených prúdoch odpadu ako KC, samo spracovalo údaje do potrebných formátov (ide o súčet rádovo desiatok čísel raz ročne, čo zvládne jeden excelovský súbor).

Ing. Elena Bodíková, PhD.
(Autorka je členkou redakčnej rady mesačníka Odpadové hospodárstvo
a generálnou riaditeľkou spoločnosti SLOVMAS)

Článok vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2017/05.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Samospráv sme sa pýtali, čím si vysvetľujú pokles v triedení odpadu. Zálohovanie nie je jediná príčina, zhodujú sa.

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Chybne nastavený systém pripravuje niektoré mestá aj o desaťtisíce eur ročne.

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Slovenský podnik musel dlhé roky ukladať odpad z výroby na skládku a rástli mu náklady na odpadové hospodárstvo. Vďaka platforme dostal odpad druhú šancu a náklady sa premenili na zisk.