Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Marakéšsky pakt o migrácii má priniesť dohodu. Prečítajte si úplné znenie

Dohovor plánuje prijať väčšina demokratických krajín, Slovensko nie.

Marakéšska dohoda, migrácia

Foto: Fotolia

Slovenský parlament je proti marakéšskemu paktu

Marakéšsky kompakt je podľa väčšiny poslancov Národnej rady SR rozporuplným dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou Slovenskej republiky.

Podľa opozičného poslanca Ondreja Dostála za OKS je toto tvrdenie lož, nakoľko je úplne v súlade s vládou schválenou Migračnou politikou Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020, schválenou na zasadnutí vlády dňa 31. augusta 2011 uznesením č. 574.

"Žiadny taký nesúlad neexistuje. Práve naopak. Ak by slovenská vláda postupovala v súlade so svojou oficiálne schválenou migračnou politikou, muselo by jej záležať na tom, aby bol Globálny rámec schválený," vysvetľuje Ondrej Dostál.

Parlament však na svojom rokovaní požiadal vládu Slovenskej republiky, aby zaujala nesúhlasné stanovisko k marakéšskemu paktu a opatrenia spojené so stiahnutím Slovenskej republiky z procesu prijímania tohto globálneho paktu o migrácii.

Uznesenie, ktoré požadovalo neprijať medzinárodnú dohodu, nepodporilo len 45 poslancov NR SR.


Čo má priniesť Marakéšsky dohovor?

Od Globálneho dohovoru o bezpečnej, riadnej a pravidelnej migrácii (Marakéšskeho kompaktu) sa očakáva, že bude prvou medzivládne dohodnutou dohodou, pripravená pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá bude pokrývať všetky dimenzie medzinárodnej migrácie holistickým a komplexným spôsobom.

Marakéšsky kompakt predstavuje podľa OSN príležitosť na zlepšenie riadenia v oblasti migrácie, na riešenie výziev súvisiacich so súčasnou migráciou a na posilnenie prínosu migrantov a migrácie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Proces rozvoja tejto globálnej dohody o migrácii sa začal v apríli 2017. Valné zhromaždenie následne uskutoční medzivládnu konferenciu o medzinárodnej migrácii v decembri 2018 v Marakéši s cieľom prijať globálnu dohodu.

História prípravy Marakéšskeho paktu

Po prvýkrát sa sa hlavy štátov a predsedovia vlád stretli 19. septembra 2016 na celosvetovej úrovni v New Yorku v rámci Valného zhromaždenia OSN o otázkach súvisiacich s migráciou a utečencami.

Vtedy poslali politický odkaz, že otázky migrácie a utečencov sa stali hlavnými témami medzinárodnej agendy.

Prijatím Newyorskej deklarácie o utečencoch a migrantoch uznali 193 členské štáty OSN potrebu komplexného prístupu k mobilite ľudí a posilnenej spolupráci na celosvetovej úrovni a zaviazali sa:

 • chrániť bezpečnosť, dôstojnosť a ľudské práva a základné slobody všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status a vždy;
 • podporovať krajiny, ktoré zachraňujú, prijímajú a prijímajú veľké množstvo utečencov a migrantov;
 • integrovať migrantov - riešenie ich potrieb a kapacít, ako aj schopností prijímajúcich komunít - v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci a plánovaní;
 • boj proti xenofóbii, rasizmu a diskriminácii voči všetkým migrantom;
 • rozvinúť prostredníctvom štátom riadeného procesu nezáväzné zásady a dobrovoľné usmernenia týkajúce sa zaobchádzania s migrantmi v zraniteľných situáciách; a
 • posilniť globálne riadenie migrácie, a to aj prostredníctvom uvedenia IOM do rodiny OSN a prostredníctvom vypracovania globálnej dohody o bezpečnej, riadnej a pravidelnej migrácii

Príloha II Newyorskej deklarácie spustila proces medzivládnych konzultácií a rokovaní, ktoré vyvrcholili plánovaným prijatím Globálnej dohody o migrácii na medzivládnej konferencii o medzinárodnej migrácii v roku 2018.

Aké sú ciele globálnej marakéšskej dohody o migrácii?

Globálna marakéšska dohoda je zosúladená s cieľom 10.7 Agendy trvalo udržateľného rozvoja z roku 2030, v ktorom sa členské štáty zaviazali medzinárodne spolupracovať s cieľom uľahčiť bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu a jeho rozsah pôsobnosti je definovaný v prílohe II Newyorskej deklarácie. Je určený na:

 • riešiť všetky aspekty medzinárodnej migrácie vrátane humanitárnych, rozvojových, ľudských práv a iných aspektov;
 • významne prispievajú k celosvetovému riadeniu a posilňujú koordináciu v oblasti medzinárodnej migrácie;
 • predstavujú rámec pre komplexnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti migrantov a ľudskej mobility;
 • stanovuje rozsah záväzných záväzkov, spôsoby vykonávania a rámec na sledovanie a prehodnotenie medzi členskými štátmi v súvislosti s medzinárodnou migráciou vo všetkých jej rozmeroch;
 • sa bude riadiť programom pre trvalo udržateľný rozvoj z roku 2030 a akčnou agendou Addis Abeby; a
 • byť informovaný vyhlásením o dialógu na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji v roku 2013.

Rozvoj globálnej dohody o migrácii - otvorený, transparentný a inkluzívny proces

Spôsob riešenia medzivládnych rokovaní o marakéšskej globálnej dohode o bezpečnej, riadnej a pravidelnej migrácii načrtáva kľúčové prvky a časový harmonogram procesu.

Globálna dohoda sa vyvíja prostredníctvom otvoreného, ??transparentného a inkluzívneho procesu konzultácií a rokovaní a účinnej účasti všetkých relevantných zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, súkromného sektora, akademických inštitúcií, parlamentov, spoločenstiev diaspóry a organizácií migrantov v medzivládnej a jeho prípravný proces.


Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii - marakéšsky kompakt

(Konečný návrh z 11. júla 2018)

My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v Maroku 10. a 11. decembra 2018, opätovne potvrdzujúc Newyorskú deklaráciu pre utečencov a migrantov a odhodlaní významne prispieť k posilneniu spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie vo všetkých jej rozmeroch, sme prijali tento globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu:

Preambula

1. Tento globálny pakt spočíva na cieľoch a princípoch Charty Organizácie Spojených národov.

2. Zároveň spočíva na Všeobecnej deklarácii ľudských práv; Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; Medzinárodnom pakte o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach; ostatných základných medzinárodných zmluvách o ľudských právach[1]; Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu vrátane Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi a Protokolu proti pašovaniu migrantov po zemi, na mori a vo vzduchu; Dohovore o otroctve a Dodatkovom dohovore o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi a inštitúcií a praktík podobných otroctvu; Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách; Dohovore Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii; Parížskej dohode[2]; dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce o podpore dôstojnej práce a migrácie pracovnej sily[3]; ako aj na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj; Akčnej agende z Addis Abeby; Sendai rámci pre znižovanie rizika katastrof a Novej urbánnej agende.

3. Diskusie o medzinárodnej migrácii na globálnej úrovni nie sú nové. Pripomíname si pokroky dosiahnuté v rámci dialógu OSN na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji v rokoch 2006 a 2013. Uznávame tiež príspevky Globálneho fóra o migrácii a rozvoji, ktoré začalo svoje aktivity v roku 2007. Tieto platformy pripravili pôdu pre Newyorskú deklaráciu o utečencoch a migrantoch, prostredníctvom ktorej sme sa zaviazali vypracovať globálny pakt pre utečencov a prijať globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v dvoch samostatných procesoch. Tieto dva globálne pakty spolu predstavujú doplnkové rámce medzinárodnej spolupráce, ktoré plnia svoje príslušné mandáty, ako sú stanovené v Newyorskej deklarácii o utečencoch a migrantoch, ktorá uznáva, že migranti a utečenci môžu čeliť mnohým spoločným výzvam a podobným zraniteľným miestam.

4. Utečenci a migrant majú nárok na rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody, ktoré musia byť vždy rešpektované, chránené a naplnené. Migranti a utečenci sú však odlišné skupiny, ktoré sú spravované samostatnými právnymi rámcami. Iba utečenci majú nárok na osobitnú medzinárodnú ochranu, ako je definovaná v medzinárodnom utečeneckom práve. Tento globálny pakt sa týka migrantov a predstavuje kooperačný rámec, ktorý sa zaoberá migráciou vo všetkých jej rozmeroch.

5. Ako príspevok k prípravnému procesu pre tento globálny pakt oceňujeme vstupy členských krajín a príslušných zainteresovaných strán počas prípravných a konzultačných fáz, ako aj správu generálneho tajomníka „Aby bola migrácia prospešná pre všetkých".

6. Tento globálny pakt je míľnikom v histórii globálneho dialógu a medzinárodnej spolupráce v oblasti migrácie. Vyplýva z Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z Akčnej agendy z Addis Abeby, čerpá z Deklarácie o dialógu na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji prijatej v októbri 2013. Vychádza z priekopníckej práce bývalého osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre medzinárodnú migráciu a rozvoj, vrátane jeho správy z 3. februára 2017.

7. Tento globálny pakt predstavuje právne nezáväzný rámec spolupráce, ktorý vychádza zo záväzkov dohodnutých členskými štátmi v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva, že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva.

Naša vízia a riadiace princípy

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 15. 10. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 15. 10. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Tesco pokračuje v práci na zmene obalov produktov vlastnej značky

Tesco pokračuje v práci na zmene obalov produktov vlastnej značky

Cieľom iniciatívy reťazca je odstrániť všetky nerecyklovateľné materiály z balení vlastnej značky do konca roku 2020.

Triediaca linka na plastový odpad horela v Rakúsku

Triediaca linka na plastový odpad horela v Rakúsku

Požiar vznikol pravdepodobne v dôsledku výbuchu lisovacieho zariadenia v jednej z hál. Prevádzka ročne spracuje 40-tisíc ton odpadu.