Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Slovensko väčšinu odpadových cieľov plní. Najdôležitejšie však nie

Viac ako polovicu (53 %) z 58 opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 považuje ministerstvo životného prostredia za splnené, ďalších štrnásť opatrení (24 %) za také, ktoré sa priebežne plnia.

Slovensko väčšinu odpadových cieľov plní. Najdôležitejšie však nie

Foto: Fotolia

Nedarí sa však dosiahnuť požadovanú úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov. Najviac nesplnených cieľov sa týka stavebného odpadu.

Vplýva to z informácie o priebežnom plnení cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva SR 2016 – 2020, ktoré vláda vzala na vedomie 5. decembra minulého roku.

Až 13 opatrení programu odpadového hospodárstva – t.j. 21 % – však splnených nie je, alebo sa priebežne neplní.

Priebežne neplníme

Dve opatrenia – hlavné ciele – nie sú priebežne plnené.

Hlavné ciele programu

O2 (Opaternie č. 2) – Zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov uvedené v tabuľke 4-1:

„V roku 2016 bolo vytriedených 458 tis. ton komunálnych odpadov. Úroveň triedeného zberu dosiahla 23,44%, čím sa podarilo splniť cieľ triedeného zberu na rok 2016. V roku 2017 bolo vytriedených 623 tis. ton komunálnych odpadov a úroveň triedeného zberu tak dosiahla úroveň 29,26%. V roku 2017 sa preto tesne nepodarilo splniť cieľ triedeného zberu,“ konštatuje vo vyhodnotení cieľov ministerstvo.

2.) O3 – Zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného zasypávania tak, aby bol splnený cieľ recyklácie uvedený v časti 4.1.9.

„V roku 2017 dosiahla úroveň recyklácie 32%, najmenej za celé sledované obdobie. Pokles však nemožno hodnotiť ako skutočný pokles recyklácie stavebných odpadov. Dôvodom poklesu je opätovne negatívny vplyv nového spôsobu evidencie a výkazníctva prostredníctvom nových kódov nakladania. Splnenie cieľa recyklácie do roku 2020 na úroveň 70% je stále reálne.“

Neplníme

Ďalších jedenásť opatrení programu odpadového hospodárstva nie je splnených.

Hlavný cieľ

O4 – V spolupráci s MH SR zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály.

Komunálne odpady

O10 – V spolupráci s odbornou verejnosťou a tretím sektorom prijať jednotnú metodiku pre zisťovanie zloženia komunálneho odpadu.

O18 – Podporiť zvýšenie odbytu produktov zhodnocovania BRO implementáciou "Akčného plánu na podporu umiestnenia kompostov z biologických rozložiteľných odpadov na trhu" do praxe

O19 – Posúdiť možnosť zavedenia zákazu skládkovania BRO, v ktorých je obsah organického uhlíka vyšší ako 5 hmotnostných percent

O28 – uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Stavebné odpady a odpady z demolácií

O38 – V spolupráci s MDV SR prijať vhodné ekonomické a legislatívne opatrenia na obmedzenie skládkovania a iného nakladania s recyklovateľnými stavebnými odpadmi, okrem ich recyklácie

O39 – upraviť legislatívne podmienky pre používanie nekontaminovaných výkopových zemín a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vo väzbe na stanovenie kritérií stavu konca odpadu pre výkopové zeminy a pripravovanú právnu úpravu spätného zasypávania

O40 – v spolupráci s odbornou verejnosťou stanoviť pravidlá na definovanie stavu konca odpadu pre recyklovateľné stavebné a demolačné odpady kategórie "ostatný odpad"

O41 – pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby; túto požiadavku zahrnúť do podmienok verejného obstarávania

O42 – v spolupráci s odbornou verejnosťou stanoviť jednotné normy pre stavebné recykláty a ich použitie za účelom zvýšenia kvalitatívnej úrovne materiálového zhodnocovania stavebných odpadov a odpadov z demolácií

Zneškodnenie PCB

O55 – podporovať projekty zamerané na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie odpadov s obsahom PCB, napr. z prostriedkov európskych fondov alebo Environmentálneho fondu

Stiahnite si materiály

 
 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Londýn má prvú „nízkoplastovú“ zónu

Londýn má prvú „nízkoplastovú“ zónu

Na severe Londýna v štvrti Islington otvorili úplne prvú „Low Plastic Zone“, teda oblasť, v ktorej sa viac ako trom štvrtinám podnikov úspešne podarilo obmedziť používanie jednorazových plastov. Ďalšie štvrte by sa mali čoskoro pridať.

Skládky za humnom. Komentár analytika IEP o nelegálnych skládkach

Skládky za humnom. Komentár analytika IEP o nelegálnych skládkach

Na Slovensku existujú tisíce nelegálnych a 111 legálne prevádzkovaných skládok. Riziká skládkovania na ľudské zdravie sa môžu prejaviť najmä pri dlhodobom pobyte v ich blízkosti.

Ďalšie centrum na spracovanie odpadu má vzniknúť v trnavskom okrese

Ďalšie centrum na spracovanie odpadu má vzniknúť v trnavskom okrese

Centrum cirkulárnej ekonomiky inšpirované škandinávskym modelom má vyriešiť problém so skládkovaním odpadu v Trnave a okolí.