NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Kto zodpovedná za nebalené potraviny a ako prevádzkovať bezobalový obchod?

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že predajca môže odmietnuť zákazníkov prinesený obal.

bezobalový obchod

Foto: Fotolia

Na Slovensku rastie dopyt ľudí po kupovaní výrobkov, ktoré nie sú zabalené v jednorazovom hygienickom obale, ale spotrebitelia si ich môžu odniesť vo vlastnom viacnásobne použiteľnom obale. „Zero waste“ je moderný trend.

Na dopyt zareagoval trh tým, že začal rásť počet tzv. bezobalových predajní.

Kto však nesie zodpovednosť v prípade, že po konzumácii takejto potraviny, či styku s čapovaným výrobkom, nastanú u spotrebiteľa zdravotné ťažkosti?

S touto otázkou oslovuje čoraz viac prevádzkovateľov potravinárskych podnikov Úrad verejného zdravotníctva SR, preto úrad pripravil stanovisko (odkaz na zdroj pre predplatiteľov nižšie).

bezobalovy obchod, zero wasteFoto: @mummy_in_the_garden | Instagram

Ako to teda je s predajom rôznych nebalených potravín (napr. nápoje, orechy, oleje, cukor, múka, cestoviny) do obalov, ktoré poskytuje samotná predajňa, ako aj do zákazníkom prinesených obalov, tzv. „bezobalové predajne“? Úrad upozorňuje najmä na tieto podmienky.

Môže používať zákazník pri kúpe nebalených potravín vlastné obaly?

Platné právne predpisy nezakazujú predaj potravín do vlastných obalov prinesených zákazníkom.

Zároveň však zákon o potravinách (§ 12 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 152/1995 Z. z.) ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku, zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín a je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie.

Je teda na rozhodnutí zodpovedného prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, či povolí takýto spôsob predaja potravín, nakoľko pri takomto spôsobe predaja nemá prevádzkovateľ možnosť ovplyvniť hygienický stav obalov prinesených zákazníkmi, ani ich vhodnosť na styk s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov určitej potraviny.

bezobalovy obchod, zero wasteFoto: @mummy_in_the_garden | Instagram

Zákazník, ktorý používa vlastný obal si musí uvedomiť, že tak robí na vlastnú zodpovednosť.

Obal musí byť vhodný na balenie potravín. Napríklad plastový sáčok, ktorý sme dostali pri nákupe topánok, rovnako ani plastová fľaša od avivážneho prostriedku, nie sú vhodné obalové materiály pre potraviny).

Existuje grafické zobrazenie, ktoré dáva jednoznačnú odpoveď: ak je na obale tento symbol, obal je vhodný pre potraviny:

Obal však musí byť vhodný aj pre konkrétne použitie - ak si chce zákazník vziať so sebou teplé jedlo, potrebuje obal, ktorý je určený pre teplé jedlá.

Ďalej napr. kyslé potraviny sa nesmú baliť do hliníkových obalov, kvôli riziku chemickej reakcie. V danej súvislosti odporúča úrad pozrieť materiál pripravený Národným referenčným centrom a laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, ktorý je dostupný na webovej stránke ÚVZ SR - „Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch“ (pdf tu).

bezobalovy obchod, zero wasteFoto: @plasticprayerflags | Instagram

Bezobalová predajňa môže váš obal odmietnuť

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vlastný obal prinesený zákazníkom, ak napríklad nie je vhodný a určený na styk s potravinami, alebo je znečistený.

Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku rozhodne, že umožní predaj potravín do vlastných obalov prinesených zákazníkom, musí mať nastavené také postupy, ktoré zaručia, že nedôjde ku kontaminácii ním predávaných potravín, to znamená, že budú dodržané základné hygienické požadavky a zodpovedný prevádzkovateľ bude mať nastavené podmienky tak, aby nemohlo prísť ku kríženiu povrchov a plôch, na ktorých by bol položený zákazníkom prinesený vlastný obal.

Povinnosti beobalovej predajne

Vzhľadom na to, že obal plní okrem informačnej funkcie aj ochrannú funkciu a vzhľadom na skutočnosť, že nebalené potraviny pri nesprávnej manipulácii môžu predstavovať vyššie riziko kontaminácie, je potrebné pri prevádzkovaní bezobalových predajní potravín zabezpečiť nasledovné:

Druhy potravín, ktoré možno predávať ako nebalené

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečiť, aby potraviny spĺňali príslušné mikrobiologické kritériá ustanovené v prílohe I.

Na tieto účely musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich postupov založených na zásadách HACCP spolu so zavedením správnej hygienickej praxe prijímať na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie potravín vrátane maloobchodu opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa:

 1. vykonávalo dodávanie, zaobchádzanie so surovinami a potravinami a spracovanie surovín a potravín, ktoré je pod ich kontrolou, takým spôsobom, aby boli splnené kritériá hygieny procesu;
 2. mohli pri odôvodnene predvídateľných podmienkach distribúcie, skladovania a použitia dodržiavať kritériá bezpečnosti potravín uplatniteľné počas celej uchovateľnosti produktov.

Vzhľadom na to, že epidemiologicky rizikové potraviny rýchlo podliehajú mikrobiologickej skaze a na to, že predaj potravín formou bezobalového predaja si vyžaduje vyššie hygienické štandardy, odporúča sa bezobalový predaj nízko rizikových potravín, najmä suché potraviny (ako napr. strukoviny, orechy, sušené ovocie, ryža).

bezobalovy obchod, zero wasteFoto: @therogueginger | Instagram

Takouto formou sa nesmie predávať olivový olej, v zmysle platnej EÚ legislatívy (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej). Ide o spôsob boja proti falšovaniu olivového oleja.

Článok 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 29/2012 hovorí, že oleje uvedené v čl. 1 ods. 1 (t.j. olivové oleje, s ktorými sa obchoduje na maloobchodnej úrovni) sa budú konečnému spotrebiteľovi ponúkať v obaloch s objemom maximálne 5 litrov.

Takéto obaly musia byť opatrené otváracím systémom, ktorý sa po prvom otvorení už nedá uzatvoriť, a musia byť označené v súlade s článkami 3 až 6.

Požiadavky na používané obaly a obalové materiály

Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona o potravinách č. 152/1995 Z. z. ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok.

Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami. 

bezobalovy obchodFoto: Odpady-portal.sk

Nariadenie EPaR (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami definuje materiály a predmety určené na styk s potravinami (vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov), ktoré v hotovom stave:

 1. sú určené na styk s potravinami; alebo
 2. už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené; alebo
 3. sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinou, alebo že pri ich bežných alebo predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín.

Podľa článku 3 tohto nariadenia musia byť materiály a predmety vyrábané  v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli:

 1. ohroziť zdravie ľudí; alebo
 2. spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín; alebo
 3. spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.

Použité materiály musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť, označovanie apod. v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú, najmä dotyčné nariadenie č. 1935/2004, prípadne ďalšie špecifické EÚ a národné predpisy (zoznam platných predpisov pre materiály a predmety určené na styk s potravinami je uvedený na webovej stránke ÚVZ SR v časti Legislatíva - Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov).

Požiadavky na označenie nebalených potravín

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Holandská spoločnosť zakladá biorafinériu na plastové obaly vyvinuté z prírodnej fruktózy.

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

V Kancelárii prezidenta SR zbierajú elektroodpad so spoločnosťou ASEKOL SK, do Prezidentského paláca prišla nová interiérová nádoba E-Box.

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Od februára nájdete v ponuke dm tašiek novinku – ekologickú viacúčelovú tašku Durabag, ktorá nahrádza pôvodné jednorazové plastové tašky.