NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Študentská esej 2019: Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden

Tento rok si pripomíname nielen sté výročie od tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ale aj tridsiate výročie od Novembra 1989.

Študentská esej 2019: Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden

Foto: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Obe tieto výročia spája dôležitosť slobody pre život ľudí v spoločnosti. Napíšte, čo si predstavujete pod slobodou Vy. Čo pre Vás predstavuje sloboda? Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje už 14. ročník súťaže Študentská esej                                                        tentoraz na tému

Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden


Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2019“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2019 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1989).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresuesej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2019 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  • Dušan KOVÁČ, historik, Slovenská akadémia vied;
  • Oĺga REPTOVÁ; predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej;
  • Soňa GYARFÁŠOVÁ, publicistka a novinárka;
  • Šimon JESEŇÁK, redaktor týždenníka .týždeň - zástupca mediálneho partnera súťaže.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.


Pozrite si fotogalériu z predchádzajúcich rokov odovzdávania cienCeny pre súťažiacich:

1. miesto: notebook ASUS, ročné predplatné týždenníka .týždeň a kniha

2. miesto: mobilný telefón ASUS a kniha

3. miesto: tablet ASUS a kniha

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS.


Hlavný partner

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2019“ je spoločnosť ASUS.

Spoločnosť ASUS je jedným z TOP 3 výrobcov notebookov a tvorca najpredávanejších a najúspešnejších základných dosiek na svete

Partneri

Cena Ernesta Valka       ODM


Students for Liberty Slovakia       .týždeň


Zones       Zones


Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).


Podrobné informácie

Informácie o podujatí nájdete aj na webe Konzervatívneho inštitútu tu.


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Vstup pre verejnosť bude bezplatný od piatku 5. júna do nedele 7. júna 2020.

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Pripomienky a podnety k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu je možné posielať do 30. júla 2020.

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

Envirorezort predĺžil platnosť všetkých autorizácií, ktoré boli udelené OZV NATUR-PACK, do 31. decembra 2024.