NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prinášame konsolidované znenie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po novele č. 335/2022 Z. z., ktorú schválila NR SR dňa 5. 10. 2022.

kontajnery na komunálny odpad

Foto: Odpady-portal.sk

Ide o konsolidované znenie návrhu poslancov NR SR Radovana Kazdu, Anny Zemanovej, Jarmily Halgašovej, Anny Miernej a Alexandry Pivkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Konsolidované znenie vychádza zo Schváleného znenia zákona NRSR, tlač 1056, ktorého text je zverejnený na webe NR SR. Ide o verziu zverejnenú na webe NR SR po schválení Národnou radou SR.

Konsolidované znenie je redakčným spracovaním bez záruky, slúži pre čitateľov denníka Odpady-portal.sk na orientačný prehľad v prijatej zmene legislatívy.

Konsolidované znenie je nezáväzným dokumentom, ktorý nemá žiadnu právnu hodnotu. Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov Slovenskej Republiky poskytuje jedine listinná podoba Zbierky zákonov SR, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Konsolidované znenie Zákona č. 582/2004 Z. z. po zapracovaní jeho novely, t.j. po zapracovaní Zákona č. 335/2022 Z. z. z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 178/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 78
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je

a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,

c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(1) Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

a) paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura a najviac 0,2 eura; obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok,

b) za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci nebol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

c) za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

d) za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.

Odôvodnenie: Navrhuje sa nanovo definovať § 78 odsek 1, podľa ktorého obec ustanovuje sadzby poplatku pre paušálny poplatok, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu (písmená a) až d)).

Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti.

V súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, ktorá však predlžuje cestu vývozu komunálneho odpadu, ktoré sú priamymi nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu. Navrhovanou úpravou rozpätia sadzieb sa nemenia sadzby pre poplatníkov, tie nastanú až samotnou úpravou VZN obce. Z titulu zmeny zákona preto nevznikajú fiškálne zmeny ani vplyvy na poplatníkov.

Pre ilustráciu, najnižšia anualizovaná sadzba poplatku za komunálny odpad určená na osobu a deň, ktorú si obec môže určiť vo VZN, vychádza na 7,3 eura a najvyššia na 73 eur. Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, postupuje podľa odseku 2, podľa ktorého neustanovuje vo VZN sadzbu poplatku, ale sadzbu preddavku na poplatok.

(2) Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, určí sadzbu preddavku na poplatok v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram, liter alebo dm3 komunálnych odpadov.

(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku podľa odseku 1 alebo sadzbu preddavku na poplatok podľa odseku 2, uplatní sa dolná hodnota sadzby poplatku podľa odseku 1 písm. a).

Odôvodnenie: Samostatne sa navrhuje v zákone stanoviť rozsah sadzby preddavku na poplatok pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu.

Sadzba preddavku na poplatok sa použije len pri výpočte preddavkov na poplatok v bežnom zdaňovacom období, počas ktorého sa vykonáva vážený množstvový zber (nie pri určení konečnej výšky poplatku podľa skutočných nákladov obce na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a zohľadnení nárokov na úľavy z poplatku).

V odseku 3 sa v súlade s doterajším znením zákona špecifikuje aká sadzba poplatku sa použije, ak obec vo VZN obce neustanoví žiadnu sadzbu poplatku (poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je obligatórnym poplatkom – obce ho teda musia vyberať, a preto je potrebné ustanovenie „základnej sadzby“, ktorá je v sume dolnej hranice paušálneho poplatku.

(24) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet predpokladaných priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

ASEKOL

Odôvodnenie: Keďže v čase prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ešte mestá a obce nepoznajú presnú sumu ročných nákladov na zabezpečenie činnosti nakladania odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečovaním zberných nádob a kompostovacích zásobníkov, navrhuje sa spresniť, z akých nákladov obec určí sadzbu poplatku do VZN.

(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení poplatku sa použije dolná hranica sadzby poplatku podľa odseku 1. Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku11) podľa odseku 1 písm. c), ak bol v obci zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením nových odsekov 2 a 3.

(45) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) pri neváženom množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky sadzby poplatku určenej v odseku 1 písm. a) b) a c).

Odôvodnenie: Navrhuje sa legislatívno-technické spresnenie a zosúladenie pojmu s § 78 ods. 1.

§ 79
Určenie poplatku

(1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(1) Obec môže v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností určiť

 
 

Zostáva vám 75% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (1)

  1. starosta@dojc.sk13.10.2022 (10:40)
    Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na zosúladení znenia zákona s potrebou praxe. Jeden malý krok môže znamenať veľmi veľký posun v prístupe v odpadovom hospodárstve obcí a miest.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.