Odpadová legislatíva v SR | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Odpadová legislatíva v SR

Vstupujete na trh s odpadmi na Slovensku? Potrebujete pomôcť s odpadovou legislatívou? Tento text prináša súhrn základnej legislatívy v odpadovom hospodárstve v SR, s krátkym popisom obsahu jednotlivých noriem a predpisov.

Odpadová legislatíva v SR

ODPADY A OBALY


Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

 • Programy odpadového hospodárstva

 • Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva

 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v odpadovom hospodárstve

 • Cezhraničná preprava odpadov, dovoz odpadov, vývoz odpadov a tranzit odpadov

 • Nakladanie s odpadmi

 • Príspevky do Recyklačného fondu

 • Batérie a akumulátory

 • Staré vozidlá

 • Elektrozariadenia a elektroodpad

 • Recyklačný fond

 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, obce a ich pôsobnosť: ministerstvo, inšpekcia, krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia, štátna energetická inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, colné orgány, štátny dozor v odpadovom hospodárstve

 • Zodpovednosť za porušenie povinností: pokuty, priestupky


Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

 • Program odpadového hospodárstva,
  program pôvodcu odpadu a program držiteľa polychlórovaných bifenylov, program obce

 • Evidencia odpadov:
  držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov

 • Označovanie batérií a akumulátorov

 • Nakladanie s odpadmi: podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi

 • Skládky odpadov

 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia k stavbe a vyjadrenia orgánov štátnej správy


Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (predchádzajúce predpisy boli 516/2001 a 337/2002 Z.z.)

1. Menoslov výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu.

2. Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu:

 • batérie a akumulátory: 8 Sk, resp. 190 Sk/kg (zmena 359/2005 Z.z.)

 • minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje: 2 Sk/kg

 • pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá: 8,20 Sk za kilogram

 • viacvrstvové kombinované materiály: 7 Sk/kg

 • elektrické a elektronické zariadenia: 20-50 Sk/kg (zmena 359/2005 Z.z.)

 • výrobky z polyetyléntereftalátu, polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinyl- chloridu: 5 Sk/kg

 • svetelné zdroje s obsahom ortuti: 1,33-1,66 Sk/kg

 • papier a lepenku: 0,60 Sk/kg

 • sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla): 0,62 Sk/kg

 • motorové vozidlo: 3000 Sk/ks (zmena 516/2001 Z.z., 337/2002 Z.z.)

 • kovové obaly: (zmena 733/2002 Z.z.)
  1,20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,
  4,30 Sk za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové obaly z hliníka a jeho zliatin.


Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch

 • Základné pojmy

 • Prevencia

 • Druhy obalov, požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov, označovanie obalov

 • Zálohované obaly

 • Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

 • Register a evidencia obalov

 • Orgány štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a ich pôsobnosť: ministerstvo, inšpekcia, Krajský úrad životného prostredia, Obvodný úrad životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 • Pokuty a štátny dozor pre obaly a odpady z obalov


Vyhláška MŽP SR č.208/2005 Z. z o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 313/2007 Z. z.

 • Nakladanie s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,

 • Spracovanie a skladovanie ektroodpadu,

 • Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom,

 • Ohlasovacia povinnosť výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu,

 • Obsah a spôsob vedenia Registra výrobcov elektrozariadení, vzor potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,

 • Zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona o odpadoch,

 • Prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,

 • Podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení


Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

 • Katalóg odpadov


Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

 • Tzv. skládková daň, ktorá určuje poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov (Sk.t-1)


Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

 • Staré vozidlá


Vyhláška MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácií zariadení s obsahom PCB

 • podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov,

 • referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách,

 • spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky pre metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania.

LIMITY ZHODNOTENIA


Nariadenie vlády 220/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Záväzné limity pre obaly (platí len do 30.4.2010)


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

Záväzné Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení:

 • Veľké domáce spotrebiče

 • Malé domáce spotrebiče

 • Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

 • Spotrebná elektronika
  a) Svetelné zdroje s výnimkou plynových výbojok
  b) Plynové výbojky

 • Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

 • Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 • Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

 • Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 • Predajné automaty


Nariadenie vlády SR č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel


VYDÁVANIE ODBORNÝCH POSUDKOV


Vyhláška MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

 • Podmienky pre autorizovanie odborne spôsobilých osôb

OZNÁMENIA


Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

Oznámenie MZV SR č. 132/2000 Z. z. o zmene v prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z. o prijatí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadovAktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

Pomoc v odpadovej legislatíve a v povinnostiach povinných osôb

Na slovenskom trhu pôsobí viacero spoločností, ktoré poskytujú konzultačnú a právnu pomoc pri plnení povinností vyplývajúcich z odpadovej a obalovej legislatívy. Zoznam týchto spoločností je možné nájsť v adresári poradenských a konzultačných spoločností. Pri výbere spoločnosti vám taktiež radi a bezplatne pomôžeme. Kontaktujte redakciu Odpady-Portal.sk.

(red)
Diskusia (11)

 1. Račková Štefania09.03.2011 (11:42)
  Poprosím o informáciu aké čističky odpadových vôd  využívajú resp.stavajú Vaši občania,počula som niečo v rádiu, ďakujem moja adresa -babkastep@centrum.sk
 2. Račková Štefania09.03.2011 (11:44)
  Poprosím o informáciu aké čističky odpadových vôd  využívajú resp.stavajú Vaši občania,počula som niečo v rádiu, ďakujem moja adresa -babkastep@centrum.sk, myslela som dedinku  Zlaté klasy.
 3. Chromek21.03.2011 (09:28)
  Potreboval by som sa dozvedieť o podmienkách na preberanie nebezpečného odpadu na skládku nebezpečného odpadu. Aké sú kritéria, limity pre škodliviny v odpade. Hľadám Rozhodnutie Rady EU 2003/33/ES z 19.12.2002, kde sú stanovené tieto kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládku. Ďakujem vopred. Pavel
 4. Miroslav Majer22.12.2011 (13:20)

  Prosím o informáciu, kde (v akom právnom predpise) sa nachádza ucelený prehľad medzinárodného označovania obalov na výrobkoch.

  Ide mi o to, podporiť zatrieďovanie obalov (najmä plastových, ale nie len) z hľadiska delenia odpadov na recyklovateľné a tie druhé.

 5. Jano04.02.2012 (20:41)
  Chcem dovažať železny šrot z Ukrajiny na Slovensko. Je potrebne povolenie z MZP SR ? Ake povolenia potrebujem ? ďakujem za kazdu odpoveď.
  operka@centrum.sk
 6. Dobeš13.02.2012 (14:54)
  Je treba podávať na Slovensku celoročné hlasenie o odpadoch? Konkrétně sa jedná o beton 170101.
 7. Juraj21.09.2012 (13:25)

  Zdravim, chceme dovazat elektroodpad z Ukrajiny do SR alebo ČR. Za ucelom zhodnotenia. Aky je legislat. postup? Ďakujem

  trading.jg@gmail.com

 8. Kičova27.02.2013 (12:08)
  Dobrý deň

  Rada by som získala informácie  o sluzby ktory nam pomoze ohladne
  nariadeni vyplyvajucich zo zakona o obaloch - t.j. recyklacny poplatok z
  obalov. Udajne tento poplatok sa plati a) ked doveziem nieco v obale
  (rolky materialu), ked predavam cokolvek v obaloch
  Potrebujem zistit či a čo potrebujeme.

  dakujem za akúkolvek pomoc.
  Rada by som vedela či na Slovensku je nejaka firma, ktorá sa zaoberá s pomocou spravneho vypočtu recyklovaného odpadu.
  Určite by som potrebovala dodavatelov, ktorý nám s týmto vedia pomocť.

  Kičová
  IMAGEWELL
  Bratislava
  0918 894 830
 9. spider21.05.2013 (13:25)
  Chcem dovažať železny šrot  a pretavené železo z Bosny na Slovensko. Ake povolenia potrebujem ? Ďakujem za odpoveď.

  Vašu odpoveď mi zašlite na mailovú adresu
 10. spider21.05.2013 (13:27)
  Chcem dovažať železny šrot  a pretavené železo z Bosny na Slovensko. Ake povolenia potrebujem ? Ďakujem za odpoveď.
  Vašu odpoveď mi zašlite na mailovú adresu:

  spider133@azet.sk
 11. Silvia 29.07.2013 (15:55)
  Dobrý deň, potrebovala by som poradiť čo potrebujem k vybaveniu odbornej spôsobilosti na spracovanie starých vozidiel. Vzdelanie a prax v odbore mám . Ďakujem za odpoveď.

  skolomaznikova@gmail.com

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.