Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Investície v odpadovom hospodárstve: Jún 2010

V júni tohto roku dominovalo na trhu s odpadmi niekoľko zámerov investícií týkajúcich sa energetického zhodnocovania odpadov. Najvýznamnejším z nich je zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogenného materiálu. Projekt je navrhnutý do dvoch lokalít, prvú predkladá Ponitrianske Sporiteľné Družstvo Lužianky a druhú Regionálne Sporiteľné Družstvo Sokolovce. Obe zastupuje predkladateľ Ing. Július Olšiak, CSc.

Investície v odpadovom hospodárstve: Jún 2010

  • Aktuality |  26.07.2010 |  Radovan Kazda
Oba projekty predpokladajú v I. variante zhodnocovať odpady z potravinárskej výroby veľkokuchýň, obchodných reťazcov a pod., v II. variante zúžitkovať aj odpady z komunálnej sféry. Náklady na realizáciu projektu presahujú 11,5, resp. 11,8 mil. eur.

Ďalším projektom je novostavba bioplynovej stanice na hospodárskom dvore družstva PD Jurová v Kostolných Kračanoch (okres Dunajská Streda). Účelom zámeru je vybudovať bioplynovú stanicu (ďalej BPS) s technológiou „Steam Explosion“, ktorá spĺňa moderné nároky na prevádzku takéhoto zariadenia s vysokým štandardom. Vyrobená elektrická energia bude dodávaná do verejnej siete. Teplo, ktoré sa nespotrebuje na vlastný proces výroby bioplynu ako ohrev fermentov sa bude ďalej využívať. Bioplynové zariadenie na je nadimenzované na spracovanie ročne 6750 ton pšeničnej a kukuričnej slamy, 2000 t prasacej močoviny a vlastného triedeného biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa vyseparuje z komunálneho odpadu. Náklady projektu sú 5 mil. eur.

Podobný projekt na výstavbu bioplynovej stanice predkladá spoločnosť SPARK, s.r.o. pre lokalitu Stredné Plachtince (okres Veľký Krtíš). Cieľom činnosti je výstavba a prevádzkovanie bioplynovej stanice s výkonom 703 kW, na energetické zhodnocovanie biomasy a odpadov z poľnohospodárskej výroby (kukuričná siláž, hydinový trus). V bioplynovej stanici bude aneoróbnym vyhnívaním zmesi za pomoci mikroorganizmov vo fermentačných nádržiach s mechanickým premiešavaním vznikať bioplyn, ktorý bude spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Výstupom z kogeneračnej jednotky je elektrická energia a teplo. Elektrická energia bude dodávaná do verejnej energetickej siete. Teplo, ktoré sa nespotrebuje na vlastný proces výroby bioplynu pre podporu procesu fermentácie sa bude ďalej využívať na vykurovanie hál susednej hydinárskej farmy. Náklady projektu sú 3,6 mil. eur.

SPOLOČNOSŤ

PROJEKT

POPIS

SPRACOVATEĽ ZÁMERU EIA

NÁKLADY (EUR, odhad)

Regionálne Sporiteľné Družstvo Sokolovce

Zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu - BPS Sokolovce

Vytvorenie systému pre zvoz, separáciu a spracovanie bioodpadov.

Ing. Július Olšiak

11.801.198 EUR

Ponitrianske Sporiteľné Družstvo Lužianky

Zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu - BPS Lužianky

Vytvorenie systému pre zvoz, separáciu a spracovanie bioodpadov.

Ing. Július Olšiak

11.597.673 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

Novostavba bioplynovej stanice

Výstavba bioplynovej stanice, umiestnenie technológie

G-Finance, s. r.o., Šamorín

5.000.000 EUR

SPARK, s.r.o.

Bioplynová stanica Stredné Plachtince

Vybudovanie bioplynovej stanice na energetické zhodnocovanie biomasy a odpadov z poľnohospodárskej výroby

PIDECO CGF, s.r.o.

3.600.000 EUR

V.O.D.S. a.s.

Centrum odpadového hospodárstva Beluša

Rozšírenie existujúcej prevádzky o zber, dotrieďovanie a spracovanie odpadov.

Ing. Magdaléna Vodzinská

1.500.000 EUR

Mestský úrad Nová Baňa

Intenzifikácia separovaného zberu v meste Nová Baňa

Vybudovanie prevádzky na triedenie, lisovanie odpadov a kompostovanie BRO pre obce mikroregiónu Nová Baňa.

AQUAVITA PLUS spol. s r.o.

1.379.353 EUR

Mesto Žarnovica

Rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov a nákup zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov v meste Žarnovica

Inštalácia modernej technológie na triedenie, drvenie, miešanie, štiepkovanie v rámci existujúcej prevádzky separovaného zberu komunálnych odpadov.

Environeo, s.r.o.

1.200.000 EUR

ALREK s.r.o.

Uprava a spracovanie odpadov - vyradených komponentov z výroby

Predmetom navrhovanej činnosti je delaborácia viaczložkových komponentov.

Ing. Róbert RAUKO

200.000 EUR

Vassal EKO s.r.o.

Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice

Zber ostatných odpadov, spracovanie drevného a stavebného odpadu v existujúcom areáli na Lieskovskej ul. v Bratislave.

ADONIS CONSULT

170.000 EUR

AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.

Košice - Stredisko odpadového hospodárstva

Vytvorenie efektívneho systému nakladania s odpadmi.

ENVI-TRADE spol. s r.o., Košice

80.000 EUR

AVE – V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.

Stredisko odpadového hospodárstva

Zariadenie na nakladanie s odpadmi bude slúžiť na zber, zhromažďovanie, roztriedenie odpadov.

ENVI – TRADE spol. s r. o. Košice

80.000 EUR

AVE Tornaľa s.r.o.

Tornaľa - Stredisko odpadového hospodárstva

Vytvorenie efektívneho systému nakladania s odpadmi.

ENVI-TRADE spol. s r.o

50.000 EUR

Iveta Gombošová

Zber a výkup odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel

Účelom posudzovaného zámeru je zber a výkup odpadov zo železných a z neželezných kovov a starých vozidiel splňujúci technické a ekologické požiadavky predmetnej prevádzky.

Mgr. Ján Ščerbák

50.000 EUR

ECO World s.r.o.

Zber elektroodpadov

Zber elektroodpadov - oddeleným zberom, zhromažďovaním elektroodpadov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacich predpisov, s ich následným odovzdaním oprávnenej spoločnosti na nakladanie s elektroodpadom.

ECO World s.r.o. Prevádzka : KOMÁRANY, okres Vranov nad Topľou - Dagmar Várkolyová

20.000 EUR

Marek Rábek

Výkupňa druhotných surovín

Investičným zámerom navrhovateľa je pokračovanie v existujúcej prevádzky na výkup druhotných surovín.

Marek Rábek

10.000 EUR

Milan Abrahám - REAL WAY - AL

Hala na skladovanie odpadov v Budči

Účelom navrhovanej činnosti je skladovanie odpadov zo železných a neželezných kovov.

HES-COMGEO s. r.o.

10 000 EUR

TOMMÜ - T, s.r.o.

Zberňa odpadov TOMMÜ - T s.r.o., SKALICA - výkup druhotných surovín

Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, v ktorom sa vykonávajú činnosti: zber odpadov, výkup, zhromažďovanie a triedenie odpadov.

TOMMÜ - T, s.r.o.

0 EUR

Jozef Červeň

Úprava odpadov (káblov) pred ďalším zhodnotením - Babín

Rozšírenie existujúcej činnosti mechanickej úpravy káblov.

Enviconsult spol. s r.o.

0 EUR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.