Dvořák Hager & Partners
REDOX
INISOFT

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Foto: Photodune

Keďže staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok ako napríklad olej, kyselina a chemické zlúčeniny obsiahnuté v tekutinách, preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie nebezpečných odpadov. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel.

Povinnosťou držiteľa starého vozidla je dopraviť staré auto k spracovateľovi alebo po dohode s ním na zberné miesto. Zoznam spracovateľov starých vozidel nájdete tu. Ak je auto nepojazdné, je možné dohodnúť sa s firmou, ktorá vlastní autovrakovisko. Viaceré autovrakoviská disponujú odťahovým vozidlom pripraveným na tento účel.

Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok ako napríklad olej, kyselina, chemické zlúčeniny obsiahnuté v tekutinách ako napr. brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, rozbušky airbagov, pyrotechnické rozbušky napínačov bezpečnostných pásov a podobne. Preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie „nebezpečných odpadov“. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. Po preskúšaní udeľuje autorizáciu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Ako postupovať pri likvidácii starého vozidla?

Prvý krok je výber spracovateľa starých vozidiel. Zoznam všetkých spracovateľov nájdete tu alebo na stránke Združenia automobilového priemyslu tu.

Ak je vaše vozidlo pojazdné, môžete ho zaviesť priamo k spracovateľovi alebo po dohode s nim na zberné miesto, ktoré je bližšie k Vám.

Ak vozidlo nie je pojazdné, poraďte sa so spracovateľom. Viacerí spracovatelia disponujú odťahovým vozidlom pripraveným na tento účel.

Pozor: Po skončení životnosti vozidla je povinnosťou držiteľa vozidla dopraviť vozidlo k spracovateľovi prípadne na zberné miesto ktoré vám spracovateľ doporučí ako najbližšie. V prípade, že vaše vozidlo nie je pojazdné, odporúčame dopredu si dohodnúť cenu za odvoz. Náklady na dopravu starého vozidla až po prevzatie spracovateľom alebo zberným miestom sú nákladmi, ktoré hradí posledný držiteľ.

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla

Pre fyzické osoby:

 • majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti
 • Osvedčenie o evidencii (prípadne Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii) alebo Potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie

V prípade nežijúcich osôb Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti pôvodného majiteľa a prítomnosť tejto osoby s dokladom totožnosti (prípadne splnomocnená osoba s overeným splnomocnením).

Pre právnické osoby:

 • výpis z Obchodného registra
 • štatutár právnickej osoby oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti - v prípade, že právnická osoba používa pečiatku doporučujeme aj pečiatku.

Čo dostanete po prevzatí starého vozidla?

Po prevzatí vozidla spracovateľom alebo na zbernom mieste je pre posledného držiteľa vystavené potvrdenie o Prevzatí starého vozidla.

Držiteľ dostane vrátené Evidenčné čísla vozidla.

Ako postupovať pri vyradení vozidla z evidencie?

Vozidlá sú evidované v informačnom systéme evidencie vozidiel. Miesta, ktoré vykonávajú zmenu v evidencii sú Dopravné inšpektoráty. Na vyradenie vozidla je potrebné:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla,
 • tabuľku s evidenčným číslom,
 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom,
 • majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti,
 • ak ide o právnickú osobu - výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka, štatutár oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti,
 • kolok 5,- €,
 • doklad o zaplatenom zákonnom poistení vozidla za príslušný kalendárny rok.

O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát jeho majiteľovi/držiteľovi písomné potvrdenie.

Ďalšie kroky

S písomným potvrdením o vyradení vozidla z evidencie je potrebné informovať:

 • poisťovňu a žiadať o ukončenie povinného zmluvného poistenia prípadne aj havarijného poistenia a preplatenia nespotrebovaného poistného.
 • v prípade právnických osôb odhlásiť vozidlo z cestnej dane na Daňovom úrade a žiadať o vrátenie nespotrebovanej časti cestnej dane.

Spracované podľa: http://www.ezap.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Evidenčný list odpadu

Evidenčný list odpadu

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.