NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Autovrakovisko, šrotovisko: kam odviesť staré auto

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

 • Slovník |  08.01.2022 |  redakcia

Pokiaľ nie je auto pojazdné, tak môžete využiť aj službu mobilného vyradenia vozidla od autorizovanej firmy.

Auto obsahuje nebezpečný odpad. Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok ako napríklad olej, kyselina, chemické zlúčeniny obsiahnuté v tekutinách ako napr. brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, rozbušky airbagov, pyrotechnické rozbušky napínačov bezpečnostných pásov a podobne.

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

Preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie nebezpečných odpadov. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel.

Povinnosťou držiteľa starého vozidla je dopraviť staré auto k spracovateľovi alebo po dohode s ním na zberné miesto. Zoznam spracovateľov starých vozidel nájdete tu. Ak je auto nepojazdné, je možné dohodnúť sa s firmou, ktorá vlastní autovrakovisko.

Viaceré autovrakoviská disponujú odťahovým vozidlom pripraveným na tento účel.

Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. Po preskúšaní udeľuje autorizáciu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Ako postupovať pri likvidácii starého vozidla?

Prvý krok je výber spracovateľa starých vozidiel. Zoznam všetkých spracovateľov nájdete tu alebo na stránke Združenia automobilového priemyslu tu.

Ak je vaše vozidlo pojazdné, môžete ho zaviesť priamo k spracovateľovi alebo po dohode s nim na zberné miesto, ktoré je bližšie k Vám.

Ak vozidlo nie je pojazdné, poraďte sa so spracovateľom. Viacerí spracovatelia disponujú odťahovým vozidlom pripraveným na tento účel.

Pozor: Po skončení životnosti vozidla je povinnosťou držiteľa vozidla dopraviť vozidlo k spracovateľovi prípadne na zberné miesto ktoré vám spracovateľ doporučí ako najbližšie. V prípade, že vaše vozidlo nie je pojazdné, odporúčame dopredu si dohodnúť cenu za odvoz. Náklady na dopravu starého vozidla až po prevzatie spracovateľom alebo zberným miestom sú nákladmi, ktoré hradí posledný držiteľ.

Ako odhlásiť staré vozidlo

Vyradenie vozidla z evidencie podrobne vysvetľuje stránka Prezídia Policajného zboru SR (https://www.minv.sk/?vyradenie-vozidla-z-evidencie).

Rozlišujeme vyradenie z evidencie:

 1. Staré vozidlo (vozidlá kategórie M1, N1 a L2)
 2. Vozidlo z evidencie ostatných kategórií (okrem M1, N1 a L2)
 3. Fyzicky neexistujúce vozidlo
 4. Historické vozidlo
 5. Vozidlo, ktoré je zaradené do muzeálnych zbierok
 6. Vozidla, ktoré bolo zaevidované v zahraničí
 7. Iné dôvody

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla

Polícia (dopravný inšpektorát) Vám vyradí staré vozidlo z evidencie, ak obdrží od spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.

Ak ste ako držiteľ vozidla získali od spracovateľa vozidiel spolu s potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie aj „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“ (pre účely zrušenia PZP a pod.), tak už nepotrebujete žiadať dopravný inšpektorát o vyradenie vozidla z evidencie, nakoľko k vyradeniu vozidla došlo systémovo na základe podnetu spracovateľa vozidiel.

V prípade ak ste ako držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla neobdržali od spracovateľa vozidiel „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“, potom musíte o vyradenie vozidla požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. 

CMT Goup

V takomto prípade musíte pri vyradení vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla, ktoré Vám vystavil spracovateľ tohto starého vozidla, resp. osoba vykonávajúca zber starých vozidiel v SR alebo osoba oprávnená na spracovanie starých vozidiel v inom štáte (ak ide o potvrdenie vydané v inom štáte ako Česká republika, potom sa vyžaduje aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka)
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Poznámka: Už sa nevyberá správny poplatok pri vyradení vozidla kategórie M1, N1 a L2, t.j. vozidiel, ktoré boli odovzdané na spracovanie.

Čo dostanete po prevzatí starého vozidla?

Po prevzatí vozidla spracovateľom alebo na zbernom mieste je pre posledného držiteľa vystavené potvrdenie o Prevzatí starého vozidla.

Držiteľ dostane vrátené Evidenčné čísla vozidla.

Ako postupovať pri vyradení vozidla z evidencie?

Vozidlá sú evidované v informačnom systéme evidencie vozidiel. Miesta, ktoré vykonávajú zmenu v evidencii sú Dopravné inšpektoráty. Na vyradenie vozidla je potrebné:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla,
 • tabuľku s evidenčným číslom,
 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom,
 • majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti,
 • ak ide o právnickú osobu - výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka, štatutár oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti,
 • kolok 5,- €,
 • doklad o zaplatenom zákonnom poistení vozidla za príslušný kalendárny rok.

O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát jeho majiteľovi/držiteľovi písomné potvrdenie.

Ďalšie kroky

S písomným potvrdením o vyradení vozidla z evidencie je potrebné informovať:

 • poisťovňu a žiadať o ukončenie povinného zmluvného poistenia prípadne aj havarijného poistenia a preplatenia nespotrebovaného poistného.
 • v prípade právnických osôb odhlásiť vozidlo z cestnej dane na Daňovom úrade a žiadať o vrátenie nespotrebovanej časti cestnej dane.

Spracované podľa: http://www.ezap.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Dopravníky majú mnohostranné využitie

Dopravníky majú mnohostranné využitie

Dopravníky, alebo tiež výrobné linky, sú zariadenie na prepravu materiálu, obvykle na kratšie vzdialenosti. Majú široké využitie v priemysle, aj v odpadovom hospodárstve.

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

X
X
X
X