NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí je plný chýb

Občianska iniciatíva MONITOR usporiadala včera tlačovú konferenciu „Nezávislý pohľad na Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR“, na ktorú prijali pozvanie aj nezávislí odborníci z oblasti hydrológie a klimatológie, RNDr. Oľgu Majerčákovú CSc. a prof. RNDr. Milana Lapina, CSc.

Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí je plný chýb

Stanislav Klaučo; Foto © Property&Environment

Na konferencii zástupca iniciatívy RNDr. Stanislav Klaučo upozornil najmä na možné rozpory programu so súčasnou legislatívou a odborné pochybenia zrealizovaného programu, schváleného vládou SR. Podľa aktivistov sú opatrenia v rámci programu, ktorý doposiaľ stál viac ako 44 mi. eur z verejných financií (vrátane subvencií na tvorby pracovných miest z ESF), vykonávané v rozpore s viacerými právnymi predpismi už od jesene 2010.

Občianska iniciatíva Monitor zorganizovala a podala hromadnú pripomienku verejnosti k Návrhu tretieho realizačného projektu programu v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktorou žiadali, aby bol tretí realizačný projekt posudzovaný v zmysle zákona. Stotožnilo sa ňou viac ako 670 podporovateľov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Milan Lapin

Ďalšou aktivitou bol list prezidentovi SR s cieľom upozorniť hlavu štátu na pochybenia realizovaného Programu. Občianska iniciatíva oslovila aj pani premiérku, ako reakciu na jej prijatie občianskej iniciatívy starostov na podporu tohto vládneho Programu.

K najvážnejším legislatívnym pochybeniam programu aktivisti zaraďujú obídenie procesu environmentálneho posudzovania a zmarenie možnosti účasti verejnosti vyjadriť včas a účinne svoje stanoviská pred schválením programu. Za veľmi vážny problém realizovaného Programu považujú tiež fakt, že mnohé aktivity resp. opatrenia programu boli realizované v chránených územiach siete NATURA 2000 bez predchádzajúceho hodnotenia vplyvu týchto aktivít na chránené územia. Z pohľadu slovenského právneho prostredia vyzdvihli porušenia zákonov o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, ochrane prírody a krajiny a zákona o vodách.

Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí neprešiel žiadnou odbornou štúdiou a nebol tiež podrobený oponentúre. Aktivisti poukazujú na skutočnosť, že vodozádržný objem realizovaných protipovodňových opatrení je vzhľadom k tomu, že predstavuje len zlomok objemu vody prívalovej povodne, bezpredmetný a neúčinný. Naopak, opatrenia môžu pri prívalovej povodni predstavovať zvýšené nebezpečenstvo upchatia toku.

Oľga Majerčáková

Pochybné odborné východiská programu

K programu sa vyjadrili aj prizvaní nezávislí odborníci, klimatológ Milan Lapin a hydrologička Oľga Majerčáková. Profesor Lapin vo svojom vystúpení spochybnil spôsob akým vládny Program manipuluje s poznatkami z oblasti klimatológie. Zdôraznil, že viackrát tvorcov programu vyzval na korekcie klimatologických východísk vládneho programu, jeho pripomienky však neboli prijaté. Potvrdil, že odborná verejnosť nedostala oficiálnu možnosť účinne sa vyjadriť k vládnemu programu.

Podľa Oľgy Majerčákovej program nepredstavuje ani protipovodňovú ochranu, ani ochranu pred suchom, ani revitalizáciu krajiny, ani integrovaný manažment povodí. V oblasti protipovodňovej ochrany uviedla na konkrétnych príkladoch povodní z prívalových dažďov na nebezpečnosť súčasných opatrení pre plynulé odvedenie povodňovej vlny.


Diskusia (0)

 1. peter02.03.2012 (13:43)
  Dobrý deň 
  hlbšie sa venujem otázke protipovodnových opatreny a zhanam viac informacii z tejto oblasti a samozrejme aj ich negatív. Zhánam niekoho kto je ochotný so mnou prekonzultovať túto tému.
  prosím kontaktujte ma na revitalizacia@gmail.com
 2. OZhpsr22.03.2012 (11:51)

  Je rozhodne nepochopiteľné že doposiaľ nikto z týchto odborníkov sa nepozastavil nad výstavbou hatí MVE (napr. 38 priečnych hatí MVE na rieke Hron). Prečo Vám nevadí táto masívna devastácia riečnych ekosystémov Slovenska za stovky mil. EUR - ale vadia vám vodozádržné prvky na malých tokoch v ich horných častiach? Vie z Vás niekto páni odborníci že väčšina z týchto stavaných MVE neprešli ani posudzovaním ich vplyvov na živ. prostredie v procesoch EIA? Odpovie nám niekto?

  OZ Hron pre slobodné rieky

 3. JURAJ MICHÁLEK23.03.2012 (06:51)
  V DOBE INTERNETU NIR PROBLéM ZíSKAť SI SúHLAS AKO FORMáLNE KOMPEETENTNýCH LAICKýCH MáS,TAK FORMáLNE KOMPETENTNýCH "EXPERTOV" (AJ VčíTANE ICH TITULOV PRED + ZA MENOM)  ...NO IDE O TO VEDEIEť RIEšIť SKUTOčNé PROBLéMY! AK BUDú VYTVORENé PODMIENKY
  PRE SúťAž čINNE KOMPETENTNýCH+ICH RIEšENí (A BUDEM EšTE žIVý) RáD PONúKNEM SVOJE RIEšENIE.
  INAK SA NA "MLáTENí SLAMY" NEZúčASTňUJEM.
  S POZDRAVO
  JM
  MôJ KONTAKT :   jm0908777822@gmail.com

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Rusko netriedi odpad. Blíži sa však k odpadovej revolúcii

Rusko netriedi odpad. Blíži sa však k odpadovej revolúcii

Vlna protestov proti skládkam zrejme prispela k rozhodnutiu vlády schváliť zákon, ktorý má zvýšiť mieru triedenia odpadov.

Zmeny v pracovnom práve. Plníte si svoje povinnosti?

Zmeny v pracovnom práve. Plníte si svoje povinnosti?

Nový rok priniesol viacero zaujímavých zmien a to nie len v oblasti odpadového hospodárstva, ale tiež v oblasti pracovného práva. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2019/02.

Oprava. Štúdia IEP nie je ľúbivá

Oprava. Štúdia IEP nie je ľúbivá

Ad článok „Ministerstvo nepreferuje ľúbivejšie...“, ktorý je reakciou IEP MŽP na článok „Ministerstvo má dva odhady nákladov...“ zo 7. februára 2019.