NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Povinnosti podnikateľov podľa zákona o obaloch

Pri vstupe na trh nezabudnite na svoje povinnosti.

Povinnosti podnikateľov podľa zákona o obaloch

 • Analýzy, komentáre |  15.04.2012 |  Mgr. Ing. Lucia Tadlánková, NH Hager Niederhuber Advokáti s. r. o.

Podnikateľom, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s obalmi alebo výrobkami v obaloch, vznikajú viaceré povinnosti v zmysle zákona o obaloch. Tento článok uvádza prehľad týchto povinností.

1. Povinná osoba

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch“) upravuje, okrem iného, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s obalmi a pri zbere a zhodnocovaní odpadov.

Povinnou osobou v zmysle zákona obaloch je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá

 1. balí alebo plní výrobky do obalov (balič, plnič);

 2. uvádza na trh výrobky v obaloch, tzn. výrobca alebo dovozca výrobkov v obaloch;

 3. uvádza na trh obaly, tzn. výrobca alebo dovozca prázdnych obalov, ktorý nedodáva baličom a plničom uvedeným v bode a), ale priamo fyzickým osobám – konečným spotrebiteľom.

2. Povinnosti povinných osôb

K povinnostiam povinných osôb podľa zákona o obaloch patria najmä nasledovné povinnosti:

 • vypracovať program prevencie (znižovanie množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a množstva obalov) a zaslať ho príslušnému obvodnému úradu životného prostredia; táto povinnosť sa týka len určitých povinných osôb, a to povinnej osoby, ktorá vyrába výrobky, ktoré sú balené priamo ňou alebo na základe jej požiadavky treťou osobou, alebo povinnej osoby, ktorou je distribútor výrobkov, ktorý balí a distribuuje výrobky pod svojou obchodnou značkou a uvádza na trh výrobky v obaloch v množstve presahujúcom ročne viac ako 10 ton obalov;

 • zabezpečiť dodržanie požiadaviek na zloženie a vlastnosti obalov - obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do obehu tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie; zákon ďalej uvádza limitné hodnoty na obsah ťažkých kovov v obaloch a prípustné výnimky;

 • ak sa povinná osoba rozhodne označiť obal údajom o materiálovom zložení obalu, musí byť označenie obalu v súlade s osobitným predpisom (Rozhodnutie Komisie 97/129/ES);

 • povinnosti vo vzťahu k zálohovaným obalom na nápoje - dodržiavať výšku zálohu ustanovenú vykonávacím predpisom, označiť tieto obaly ako zálohované obaly;

 • povinnosti vo vzťahu k zálohovaným opakovane použiteľným obalom – odobrať späť takéto obaly, požiadavky na odber pri predaji spotrebiteľovi v prevádzkarni, informovať o zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu, zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov;

 • zaregistrovať sa v Registri povinných osôb, ktoré vedie Ministerstvo životného prostredia SR a oznamovať všetky zmeny údajov zapísaných v Registri;

 • zabezpečiť zber odpadov z obalov uvedených na trh alebo do obehu - sama na vlastné náklady, a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení tejto povinnosti; táto povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok;

 • zabezpečiť zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov uvedených na trh alebo do obehu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov ustanovených vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch - sama na vlastné náklady, a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení tejto povinnosti; táto povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok;

 • viesť a uchovávať evidenciu o obaloch uvedených na trh a do obehu – povinná osoba si vedie evidenciu sama na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov raz za kalendárny štvrťrok v písomnej alebo elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch alebo evidenciu vedie oprávnená organizácia v rozsahu údajov poskytnutých od povinnej osoby;

 • viesť a uchovávať evidenciu zberu odpadov z obalov a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia SR údaje z týchto evidencií raz za kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka; hlásenie sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch;

 • v prípade zabezpečovanie plnenia povinnosti zberu a zhodnocovania prostredníctvom oprávnenej organizácie, údaje o množstvách obalov uvedených na trh alebo do obehu sa nahlasujú oprávnenej organizácii, ktorá pre tieto povinné osoby vedie evidencie podľa predchádzajúceho bodu a nahlasuje aj údaje z týchto evidencií Ministerstvu životného prostredia SR.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.