NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Nesplnili sme ciele POH SR – čo s tým?

Bez vyhodnocovania to nepôjde.

Nesplnili sme ciele POH SR – čo s tým?

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 (POH SR). Prvýkrát v histórii obsahuje aj vyhodnotenie plnenia cieľov predchádzajúceho programu na roky 2006 – 2010. Bilancie sú však desivé – väčšina cieľov nebola splnená. Predovšetkým čísla v oblasti komunálnych odpadov sú alarmujúce – viac ako 80% komunálnych odpadov je skládkovaných, menej ako 30 kg na obyvateľa je vyseparovaných odpadov, z toho minimum recyklovaných odpadov.

Preto právom padajú otázky: Prečo? Kto je za to zodpovedný? Čo urobiť, aby sa to v budúcnosti nestalo? Pokúsime sa dať stručné odpovede na tieto tri otázky.

Prečo?

Najjednoduchšie je nájsť odpoveď na prvú otázku. Pod neplnenie cieľov POH SR 2006 – 2010 sa podpísalo viacero faktorov. Spomenieme iba tie hlavné, aj keď tie ďalšie sú takisto veľmi dôležité.

V prvom rade v období rokov 2006 – 2010 bolo plánovanie v odpadovom hospodárstve zasunuté na posledné miesto v hierarchii štátnych orgánov. Nebolo rozpracované na nižšie úrovne, nevypracovali sa POH krajov a následne pôvodcov odpadov.

Ďalej, v uvedenom dokumente boli stanovené ciele príliš ambiciózne, pri ich tvorbe nebola braná do úvahy realita stavu odpadového hospodárstva na Slovensku. POH sa v priebehu obdobia jeho platnosti nevyhodnocovalo.

V neposlednom rade realita iba odráža skutkový stav, ktorý je ovplyvnený veľmi nízkym povedomím obyvateľov, ale aj zainteresovaných vrátane najvyšších štátnych predstaviteľov v oblasti vplyvu odpadov na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na ďalšie faktory ako bujnejúci systém obchodovania s potvrdenkami, lobizmus, nedostatočná legislatíva, slabá kontrolná činnosť, nesystémové financovanie... Všetky tieto skutočnosti ukazujú na veľké nedostatky v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

Kto je za to zodpovedný?

Odpoveď na druhú otázku je zložitá. Stručne sa na ňu dá odpovedať, že zodpovednosť za súčasný stav nesú všetci – od vlády, cez MŽP SR, SAŽP, úrady, podnikateľský sektor, finančné inštitúcie vrátane Recyklačného fondu, samosprávy, až po občanov, ktorí neseparujú odpad. Nie je možné všetkých potrestať, ale každý by si mal sám odpovedať na otázku, čo mal urobiť a neurobil.

Čo urobiť, aby sa to v budúcnosti nestalo?

Odpoveď na tretiu otázku by sme čiastočne mohli nájsť v návrhu POH SR na roky 2011 – 2015. V prvom rade bolo treba vytýčiť reálne ciele. V prípadoch, kde ciele vyplývajú z európskej legislatívy, je potrebné tieto prebrať, aj keď ich plnenie bude v podmienkach SR mimoriadne náročné (napr. ciele pre stavebné a demolačné odpady).

Preto boli do prípravy POH SR vtiahnutí všetci zainteresovaní vrátane mimovládnych organizácií. Preto sa POH SR pripravovalo skoro rok, preto sa toľko dokument pripomienkoval. Keď bude dokument schválený, bude potrebné postupovať v zmysle zákonných požiadaviek, teda rozpracovať ho na menšie územia (podľa súčasného zákona na kraje) a následne vypracovať POH pôvodcov odpadov.

Veľmi dôležitá je systematická kontrola plnenia cieľov POH na všetkých úrovniach. Pokiaľ nebude kontrola, POH sa stávajú zbytočne drahými popísanými papiermi. Preto sa navrhlo pravidelné priebežné vyhodnocovanie cieľov POH SR vo vláde SR, ktorá jediná má možnosť prijať opatrenia na zmenu stavu.

Samozrejme, že vyhodnocovanie sa musí pripraviť podľa jednotnej metodiky, aby nebolo možné prispôsobovať výsledky podľa momentálnej potreby. Takúto metodiku musí vypracovať SAŽP, prvá časť – systém indikátorov odpadového hospodárstva už je pripravená a dostupná na webovej stránke SAŽP. Podobne je potrebné sledovať plnenie cieľov POH krajov, ale rovnako dôležité je, aby obvodné úrady životného prostredia požadovali od pôvodcov vyhodnotenie cieľov, ktoré si dali vo svojich programoch pri schvaľovaní programov na nasledujúce obdobie.

Ale najdôležitejšie pre plnenie cieľov POH je, aby všetci mali skutočný záujem na zlepšení stavu odpadového hospodárstva a vo všeobecnosti životného prostredia a podľa toho aj konali.

(Článok vyšiel v časopise Odpadové hospodárstvo, január 2012)


Diskusia (1)

  1. M16.04.2012 (09:06)
    Otázka znie: čo robilo MŽP SR v rokoch 2006 - 2010. Podľa už známych kauz (nástenkový tender a predaj emisií ) NIČ.  Nuž to je naša vizitka v únii a čudujeme sa, ked´ nás na nieču upozorňujú, nebodaj trestajú !?  

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.