NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

O čom bol Deň odpadového hospodárstva 2011? (I. časť)

Obzretie sa siedmym ročníkom kongresu.

O čom bol Deň odpadového hospodárstva 2011? (I. časť)

  • Analýzy, komentáre |  15.04.2012 |  Ing. Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.
Máme za sebou ďalší kongres Dňa odpadového hospodárstva - podujatia, ktoré patrí v našich pomeroch k najnavštevovanejším zo strany odbornej verejnosti. Počet účastníkov sa opäť blížil k tristovke, čo je po vlaňajšom rekordnom roku druhý najlepší výsledok v jeho sedemročnej histórii. Ukazuje sa, že o kvalitné podujatia je stále vysoký záujem a nebyť dvoch ďalších podujatí, ktoré sa súbežne konali v tom istom čase v Bratislave (Workshop OECD O zelenom raste, Energofutura) bola by návštevnosť určite ešte vyššia.

Kongres bol tak ako po predchádzajúce roky rozdelený na tri tematické časti. Prvá časť bola venovaná európskym a národným politikám odpadového hospodárstva. Úvod už tradične zaobstaral zástupca MŽP SR aktuálnou správou o súčasnom stave tohto segmentu u nás. Je na škodu veci, že kongres DOH nepokladajú vyšší štátni funcionári rezortu za podanú ruku a nekonfrontujú dosiahnuté výsledky priamo so zástupcami praxe, ktorí to od nich očakávajú. I keď vystúpenie Ľubomíra Ďuračku bolo kultivované a pomerne presne popísalo kam sa ministerstvo dostalo s prípravou zákona o odpadoch, so schvaľovaním Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2014, očakávania zvedavého a náročného publika úplne nenaplnilo.

Hneď v zápätí nasledoval jeden z vrcholov kongresu. René Schroeder z Európskej federácie odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb (FEAD) poňal svoj príspevok naozaj zoširoka a predstavil slovenskej verejnosti témy, ktoré v týchto dňoch dominujú európskemu odpadovému hospodárstvu.

Žiaľ, v súčasnosti je Slovensko mimo diania v tejto oblasti a to nielen z dôvodu, že sa doposiaľ neunúvalo transponovať rámcovú smernicu 98/2009/ES o odpade. Pokiaľ sa u nás hľadajú odpovede na otázky - čo s Recyklačným fondom, či spojiť alebo nespojiť právne normy do jedného zákona, Európa rieši stratégie o predchádzaní vzniku odpadov, pripravuje plány na efektívne využívanie zdrojov a vízie do roku 2020. Niektoré z pripravovaných cieľov sú pre nás ako z ríše rozprávok, či číre vizionárstvo – napr. v cieľovom roku sa už nebudú vyskytovať ilegálne prepravy odpadov, skládkovanie odpadov prakticky zanikne, odpad sa bude cielene využívať hlavne ako surovina, recyklácia odpadov a opätovné použitie stanú atraktívnymi pre verejný aj súkromný sektor. Politikom Európskej únie nemožno uprieť dobré úmysly, opäť bude najťažšie ich presadenie, či legislatívne zapracovanie.

Ďalším zahraničným hosťom kongresu bol Dr. Rolan Ferth, zástupca rakúskeho ministerstva, ktoré má v gescii oblasť životného prostredia. Jeho príspevok sa týkal prípravy a schvaľovania základného koncepčného materiálu – spolkového Plánu odpadového hospodárstva na roky 2011-2014. Čo môžeme našim susedom závidieť je spôsob akým spracovali tento koncept, predovšetkým jeho kontinuitu a porovnateľnosť s predchádzajúcimi plánmi, prepojenosť s overenou legislatívou (transponovanou rámcovou smernicou), dátový management a dostupnosť infraštruktúry na nakladanie s odpadmi. Rakúsko potvrdilo, že ostáva pre nás vzorom aj pri tvorbe Plánu odpadového hospodárstva.

Druhá časť kongresu bola tematicky zameraná na využívanie odpadov. Tento blok odštartoval Peter Gallovič s príspevkom „Smeruje SR k recyklačnej spoločnosti?“ ktorý bol výstupom spoločnej analýzy oprávnenej organizácie ENVIPAK a.s., viacerých poradenských spoločností (Tanzer Consulting Slovakia, GJG a.s., Etiam) a COHEM (Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP). Spracovatelia analýzy spochybnili pripravenosť SR plniť ciele vyplývajúce z rámcovej smernice o odpadoch v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie základných zložiek komunálneho odpadu do roku 2020 bez zásadnej zmeny doterajšieho spôsobu uskutočňovania separovaného zberu. Uviedol viacero dôvodov prečo je to tak – okrem chýbajúcej samotnej koncepcie separovaného zberu sú to: nízka miera recyklácie (v SR 2,8% oproti 22,85% EÚ), nesplnenie žiadneho zo stanovených cieľov nakladania s komunálnymi odpadmi v POH 2006-2010, absencia Krajských POH, nízke ceny poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach, nedostatočný informačný systém. Odpoveď na základnú otázku bola záporná – SR sa neblíži k recyklačnej spoločnosti, dosahuje len mierny pokrok. Príspevok však neobsahoval iba kritické posolstvo, v závere priniesol návrhy na vylepšenie separovaného zberu v SR.

Jediným zahraničným hosťom v druhej časti kongresu bol Martin Vaněček zo Zväzu miest a obcí Českej republiky, ktorý predstavil stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a mestách u nášho západného suseda. Impulzom na vypracovanie stratégie bola príprava veľkej novely zákona o odpadoch v roku 2008. Návrhová časť stratégie obsahuje opatrenia a nástroje pre vytvorenie dlhodobo udržateľného odpadového hospodárstva na úrovni regiónov, obcí a miest, riešenia v rámci regionálnych integrovaných systémov nakladania s odpadmi. Za hlavný cieľ sa považuje obmedzenie skládkovaných odpadov a výrazné zvýšenie ich efektívneho využitia (materiálového, energetického). Snaha českých komunálnych politikov a hľadanie optimálnych riešení pri nakladaní s komunálnymi odpadmi je chvályhodná a dúfajme, že sa stane inšpiratívnou aj pre ich slovenských kolegov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov bola témou prezentácie Vladimíra Šináka z oprávnenej organizácie Natur-pack. Tento princíp, i keď patrí medzi základné nástroje environmentálneho nakladania s odpadmi v EÚ, nemá na Slovensku na ružiach ustlané. Doposiaľ sa v našich podmienkach uplatňuje iba pri obaloch a elektrozariadeniach.

(Článok vyšiel v časopise Odpadové hospodárstvo, január 2012)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.