Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Budovanie kompostární dotuje štát i únia. Veľkosti niektorých projektov však otvárajú otázky

V programovom období rokov 2007 až 2013 získalo na vybudovanie kompostární dotáciu zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu zatiaľ dvadsať projektov. Ďalších pätnásť sa podľa názvu zaoberá aj zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu. Celková dotácia na tieto projekty presahuje zatiaľ 64 miliónov eur. Objemy prostriedkov uvoľnených na jednotlivé projekty však v prepočte na počet obyvateľov, pre ktorých sú určené, vykazuje vysoké odlišnosti.

Budovanie kompostární dotuje štát i únia. Veľkosti niektorých projektov však otvárajú otázky

redakcia (ilustračné)

Z projektov, ktoré sa venovali výhradne budovaniu kompostární, v roku 2010 pribudli na Slovensku kompostárne v obciach Brestovec, Čalovec a Veľké Kosihy. V minulom roku bola dokončená aj kompostáreň v Lučenci. Až päť nových kompostární bolo vybudovaných v tomto roku, v Trnovci nad Váhom, Senici, Nitre, Starej Ľubovni a Záhorovciach.

Do roku 2014 by mali pribudnúť ešte dve kompostárne, v Skalici a v Košiciach. Aspoň tak to vyplýva z informácií z Národného strategického referenčného rámca (NSRR).

Nie je však výška niektorých dotácií neúmerná k počtu obyvateľov, ktorým je určená? Hľadanie odpovede na otázku sťažuje fakt, že veľkosť mnohých projektov môže závisieť od veľkej miery pripravenosti infraštruktúry na výstavbu kompostárne už pred jej výstavbou, či potreby zakupovania techniky a technológií, pokiaľ už žiadateľ takúto techniku má.

Aj preto treba výsledky krátkeho prieskumu, v ktorom sme oslovili štyri obce a jednu súkromnú spoločnosť, ktoré so štátnou finančnou podporou tohto roku dokončili výstavbu piatich nových kompostární, vnímať najmä ako vstup do problematiky hodnotenia efektívnosti týchto projektov. Prehľad vybraných projektov kompostární sme zostavili na základe odpovedí, ktoré redakcii poskytli všetci oslovení (prepočty: redakcia).

Nitra

Mesto dokončilo výstavbu kompostárne s ročnou kapacitou 16 000 ton bioodpadu v auguste tohto roku. Sprevádzkovaná ešte nie je. Mesto totiž vyberá prevádzkovateľa kompostárne. Chce, aby ním boli Mestské služby Nitra, ktoré sú v jeho vlastníctve. Tento návrh však musí odsúhlasiť ministerstvo životného prostredia.

Prevádzku kompostárne by podľa odhadov mesta mohlo zabezpečovať jedenásť zamestnancov, pričom ich počet by mohol nárastom kompostovanej hmoty taktiež stúpnuť. Kompostáreň bola vybudovaná pre potreby mesta. Aj napriek tomu, že by kapacita kompostárne mohla postačovať aj pre okolité obce, striktne stanovené pravidlá pre ekonomiku prevádzky kompostárne takýto postup mestu neumožňujú. Na výstavbu kompostárne prebehla v roku 2010 verejná súťaž, zvíťazila v nej bratislavská spoločnosť METROSTAV SK.

Podľa NSRR bola celková výška schválenej finančnej podpory takmer 3,2 mil. eur. Dotácia na jedného obyvateľa (83 500 obyvateľov) tak činí približne 38 eur.

Senica

Predpokladaný termín uvedenia senickej kompostárne do prevádzky je druhý štvrťrok 2013. Ročná kapacita kompostárne by mala byť 2 000 ton bioodpadu. Verejná súťaž na prevádzkovateľa kompostárne by mala byť vyhlásená najneskôr do konca tohto roka.

Kompostáreň bude spracovávať bioodpad prioritne pre mesto Senica, v budúcnosti mesto uvažuje s rozšírením aj na okolité obce. Celková výška schválenej finančnej podpory by mala byť 3,76 milióna eur, takže na jedného obyvateľa 21-tisícovej Senice pripadá prevádzková dotácia približne 179 eur.

Stará Ľubovňa

Kapacita kompostárne v Starej Ľubovni je 2 000 ton bioodpadu ročne, s jej prevádzkou chce mesto začať v apríli budúceho roka. Stará Ľubovňa predpokladá, že prevádzkovanie kompostárne zabezpečí prostredníctvom mestskej firmy EKOS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadmi na území mesta. Náklady na realizáciu projektu boli približne 2,3 milióna eur, v tomto prípade by malo ísť o kompostáreň regionálneho charakteru.

Ak by bola kompostáreň využitá celým okres s približne 53 tisíc obyvateľmi, potom na obyvateľa by pripadala dotácia 43 eur, pri využití len samotným okresným mestom by dotácia „vyskočila“ na 140 eur na obyvateľa.

Trnovec nad Váhom

V Trnovci sprevádzkovali kompostáreň začiatkom augusta, s kapacitou 3 300 ton bioodpadu. Obec prevádzkuje kompostáreň sama a zamestnáva pri nej dvoch pracovníkov. Kapacita kompostárne slúži výhradne pre potreby obce, ktorá má približne 2 700 obyvateľov. Pri celkovej výške schválenej finančnej podpory 397 tisíc euro tak vychádza dotácia na jedného obyvateľa približne 147 eur.

Záhorce

Kompostáreň v obci Záhorce je jedinou kompostárňou v doterajšom uvoľňovaní podpory v rokoch 2007 až 2013, na výstavbu ktorej získal finančnú podporu súkromný subjekt. Ide o spoločnosť Elemont, sídliacu priamo v Záhorciach. Podľa výpisu z obchodného registra ide o dcérsku spoločnosť firmy Agrospol Želovce. Prevádzku kompostárne si spoločnosť zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Kompostáreň už je v skúšobnej prevádzke. Všetky stavebné práce mali byť pôvodne ukončené v júli tohto roka, nedávno však spoločnosť požiadala o predĺženie tohto termínu, takže celý projekt by mal byť dokončený v marci budúceho roku. Ročná kapacita kompostárne by nemala presiahnuť 2 000 ton bioodpadu.

Špecifickosťou kompostárne je, že na spracovanie bioodpadu by podľa vyjadrenia spoločnosti mali byť využívané kalifornské dážďovky, ide teda o tzv. vermikompostovanie. Výstupným produktom je vermikompost ako certifikované organické hnojivo.

Kompostáreň nie je určená len pre mestá a obce v priľahlom regióne, ale aj pre podnikateľské subjekty. Zamestnať by mala päť, výhľadovo až sedem pracovníkov. Oproti ostatným kompostárňam je však pri tomto projekte podstatný rozdiel vo výške spolufinancovania – až takmer 43 percent. Projekty samospráv majú výšku spolufinancovania len niečo viac ako 5%.

Celková výška dotácie by však aj tak mala dosiahnuť viac ako 1 milión eur.

KONTEXT

Povinné znižovanie množstva bioodpadu končiaceho na skládkach

Smernica o skládkach odpadov stanovila povinnosť všetkým členským krajinám EÚ znížiť množstvo biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky. Množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musia štáty únie znížiť nasledovne:

  • do roku 2006 na 75% celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995,

  • do roku 2009 na 50% celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995,

  • do roku 2016 na 35% celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995.

V júli tohto roku zverejnila Európska komisia hodnotiacu správu o stave odpadového hospodárstva vo všetkých krajinách EÚ. Aj keď v tomto rebríčku patrí Slovensko medzi dvanásť krajín EÚ s najhoršou dosiahnutou úrovňou odpadového hospodárstva, podľa komisie plní limity znižovania množstva biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky.

Finančná podpora pre kompostárne

Z 18,9 milióna eur, ktoré získali projekty výstavby kompostární, plynulo 16,9 milióna zo štrukturálnych fondov a dva milióny zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie zo strany žiadateľov o dotáciu tvorilo zhruba 1,4 milióna euro, teda približne 7,5 percent. Podľa údajov ministerstva životného prostredia sa ku koncu septembra vyčerpalo približne 58% z kontrahovaných prostriedkov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

V predchádzajúcom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo sme vám predstavili zmeny vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov1 a zmeny vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch2. V tomto vydaní vám zhrnieme zmeny účinné od 1. 1. 2018 v posledných troch vyhláškach.

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Brent Bell z americkej spoločnosti Waste Management upozorňuje, že ak nebude existovať dopyt po recyklovaných produktoch, skončíme tam, kde sme dnes.

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko v rozhovore pre Tablet.tv hovoril o tom, ako by sa malo Slovensko posunúť k splneniu cieľov EÚ.