Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

WMW: Je energetické zhodnocovanie odpadov riešením?

Portál Waste Management World priniesol 4. júla 2013 zaujímavý príspevok od Davida Lerpiniereho, britského ekológa a odpadového hospodára s dlhoročnou praxou. Vo svojom príspevku „Je WtE odpoveďou pre Indiu?“ sa zamýšľa nad budúcnosťou odpadového hospodárstva tejto najľudnatejšej krajiny sveta s prudko sa rozvíjajúcou ekonomikou, kde produkcia odpadov rastie exponenciálne.

WMW: Je energetické zhodnocovanie odpadov riešením?

V súčasnosti produkuje táto krajina 67 mil. ton komunálneho odpadu ročne, ktorý sa skoro absolútne skládkuje na tzv. otvorených skládkach (open dump). Pri rastúcej produkcii tohto odpadu do roku 2030 nastáva potreba zvýšiť kapacitu takýchto skládok skoro trojnásobne, čo je ale kapacitne aj logisticky nereálne. Hľadanie iného spôsobu nakladania s MSW je kľúčovým problémom indických miest a názory či postrehy popredných odborníkov môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko.

Bude teda spaľovanie komunálnych odpadov najlepšou technológiou pre indické odpadové hospodárstvo? Ako píše D. Lerpiniere, odpoveď je ako vždy zložitá, pretože WtE je veľmi atraktívnou voľbou. „Táto technológia nakladania s komunálnym odpadom má potenciál na odklonenie tohto odpadu zo skládok, čím sa výrazne znižuje objem odpadu, ktorý je potrebné zlikvidovať. Zároveň môže byť zdrojom energie. Toto je zase kľúčovým faktorom v krajine, v ktorej energetické nároky prudko rastú zo dňa na deň,“ píše Lerpiniere.

Z rozsiahlej úvahy autora vyberáme podstatné časti (medzititulky redakcia – pozn. red.).

Dilema medzi spôsobmi energetického zhodnocovania

Tvárou v tvár súčasného pokroku a dostupných technológií pre energetické zhodnotenie odpadu - čo je dnes najlepšia voľba? Konvenčné spaľovanie, pyrolýza, plazmové splyňovanie? A potrebujeme najprv nejako mechanický pred-spracovať tento odpad, aby sme získali vhodné palivo pre spaľovne?

Do úvahy treba vziať mnoho faktorov, tým prvým a najdôležitejším je chápať odpadové hospodárstvo ako komplexný systém. Ktoré faktory spoločenského vývoja budú mať podstatný vplyv na komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu jeho množstva a zloženia? A je vôbec WtE s kontinuálnou potrebou prísunu odpadu pre výrobu energie lepším riešením, ako napríklad kompostovanie či recyklácia?

Výhrevnosť odpadu môže trendovo klesať

Po druhé, je potrebné si uvedomiť, aké bude zloženie odpadu v čase. Výhrevnosť (kalorická hodnota) odpadu je rozhodujúcim faktorom každého WtE zariadenia na svete. Ak táto hodnota klesne pod 6 MJ/kg, potom je okrem odpadu potrebné pri spaľovaní pridávať ďalšie doplnkové palivo. Konkrétne zloženie MSW v jednotlivých mestách sa môže výrazne líšiť, pričom podiel inertného odpadu často nie je zanedbateľný a znižuje výhrevnosť odpadu.

Za tretie je potrebné si uvedomiť aj zmenu zloženia komunálneho odpadu v čase. Akú bude správanie obyvateľov a spotrebiteľov v mestách a na vidieku pri meniacej sa ekonomickej situácií? Bude prevládať papier, plasty, bioodpad ? Momentálne sme svedkami neustáleho nárastu podielu a tiež rozmanitosti rôznych typov plastov v indickom komunálnom odpade. To by mohlo pomôcť udržať kalorickú hodnotu pre WtE odpadu v strednodobom horizonte, pokiaľ však nedôjde vplyvom ekonomických faktorov k radikálnemu zberu týchto plastov a zvýšeniu ich recyklácie. (Môžeme tu do nekonečna diskutovať o výhodách a nevýhodách materiálovej recyklácie odpadu v porovnaní s energetickým zhodnocovaním...)

Pred-úprava odpadu

Kľúčovou otázkou bude zrejme pred-úprava odpadu pred spaľovaním, čo bude podstatou technickej realizovateľnosti budúcich WtE. Zloženie odpadu sa s časom mení a tým aj zloženie výstupných emisií. Je preto potrebné, aby sme na túto zmenu pripravili aj technológie a prevádzkovateľov budúcich WtE. Aby sme už dnes pripravovali systémy, ktoré budú generovať palivo z odpadu spáliteľné vo vyhradených spaľovniach, alebo aj iné alternatívy: spoluspaľovanie s inými druhmi palív v cementárenskom odvetví či v konvenčných fosílnych kotolniach alebo kotolniach na biomasu.

Sporná ekonomika WtE

A nakoniec kľúčová otázka: bude WtE ekonomicky životaschopné? WtE nie je lacná metóda odpadového hospodárstva. Samozrejme, že výroba energie (tepelnej aj elektrickej) je zdrojom finančných príjmov. Okrem toho aj poplatok od producentov odpadu za jeho zneškodnenie či zhodnotenie generuje nejaký zisk. Ale na druhej strane je potrebné uvážiť relatívne vysokú náročnosť prevádzky a údržby tohto sofistikovaného zariadenia.

Typické WtE zariadenie, ktoré vyrába energiu z odpadov bude generovať asi polovicu svojich finančných príjmov z poplatkov za odber odpadu a druhú polovicu z predaja energie. Ale bude to stačiť na chod prevádzky, údržbu zariadení a vytvárať ešte potrebné príjmy pre vlastníka? Vysoké investičné náklady a pomalá návratnosť je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní potenciálnych investorov.

Preto je potrebný holistický prístup: najprv musíme sa pozrieť na systém komplexne a starostlivo zvážiť všetky ďalšie kroky, ktoré možno ešte vykonať. Napríklad znížiť množstvo odpadu priamo pri zdroji a presmerovať časť odpadov = materiálov do iného prúdu v rámci hierarchie odpadového hospodárstva. Len správnou kombináciou predchádzajúcich činností, ako sú iniciatívy na minimalizáciu odpadov, účinné oddelenie materiálov pre recykláciu a tiež technológie na úpravu odpadu, ktoré zabezpečia plnohodnotné palivo pre spaľovanie vo WTE zariadeniach, je možné vypracovať funkčný systém nakladania s odpadmi.

Systém, ktorý bude zároveň trvale udržateľný a bude mať aj ďalšie výhody - obmedzovanie znečistenia, podporí rast pracovných miest a tiež výrobu energie. Ako z toho vyplýva, riešenie nikdy nebude jednoduché.

„Dnes však potrebujeme smerovať k rozvoju takých systémov nakladania s odpadmi, ktoré funkčne obstoja v skúške časom,“ uvádza na záver príspevku Lempiere.

(Preklad a úvodný komentár Marek Hrabčák)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ako ďaleko sme od zálohovania jednorazových obalov na nápoje?

Ako ďaleko sme od zálohovania jednorazových obalov na nápoje?

Výslednú podobu regulácie môže ovplyvniť intrakomunitárne pripomienkové konanie aj následný legislatívny proces na pôde parlamentu.

O čom bude Deň odpadového hospodárstva 2015?

O čom bude Deň odpadového hospodárstva 2015?

Podobne ako predchádzajúce roky, opäť sme požiadali o rozhovor Ľubomíra Augustína zo spoločnosti Reclay Slovensko, hlavného organizátora 11. ročníka medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva. Kongres sa uskutoční 12. novembra 2015 v kongresovom centre Technopol v Bratislave.

Lepšie raz vidieť, ako 1000 krát počuť alebo MIESTA PREČ

Lepšie raz vidieť, ako 1000 krát počuť alebo MIESTA PREČ

Obyvatelia Slovenska každoročne vyprodukujú viac ako 2 mil. ton komunálneho odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje 393 kilogramov komunálneho odpadu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, na ktoré sa odvoláva Správa o stave životného prostredia SR za rok 2017, ktorú vypracovalo MŽP SR a Slovenská agentúra životného prostredia.