Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Čo prináša návrh nového zákona o odpadoch obciam

Pripravovaný zákon mení podmienky aj pre samosprávy. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2014/06.

Čo prináša návrh nového zákona o odpadoch obciam

Flickr

Návrh nového zákona o odpadoch, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), prináša veľa nového do odpadového hospodárstva. Najvýznamnejšie zmeny sa dotknú nakladania s komunálnymi odpadmi, hlavne triedených zložiek.

Zrušenie Recyklačného fondu a zavedenie zodpovednosti výrobcov (a dovozcov) za nakladanie s odpadmi z ich výrobkov zmení aj postavenie obcí v systéme odpadového hospodárstva.

Nové kompetencie obcí

Návrh zákona odbremeňuje obce od financovania triedeného zberu papiera, plastov, skla, kovov a niektorých zložiek nebezpečných odpadov (batérie a akumulátory, elektroodpad, odpadové oleje).

K tomu však obce musia uzatvoriť zmluvný vzťah s niektorou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá bude zabezpečovať plnenie povinností výrobcov pre danú komoditu. Obce majú právo si zvoliť OZV a môžu ju každý rok (vždy k 31. 12.) meniť.

OZV, ktorá má zmluvu s obcou, je povinná zabezpečiť (aj financovať) triedený zber tej komodity, pre ktorú má autorizáciu udelenú MŽP SR. OZV však majú právo vyžadovať od obce preplatenie niektorých nákladov spojených s dotrieďovaním, ak nečistoty v triedenom zber presiahnu 20 %. Zákon neuvádza detaily, ako sa budú tieto nečistoty stanovovať.

Ďalšie kompetencie spočívajú v povinnosti každého subjektu, ktorý nakladá s komunálnymi odpadmi na území obce, mať s touto zmluvný vzťah. To sa týka všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú zberom zložiek komunálnych odpadov vrátane výkupní kovov, ak tieto vykupujú kovy aj od fyzických osôb.

Rovnako sa to týka aj tzv. „mobilných“ zberačov, teda tých, ktorí vykupujú odpady (hlavne elektroodpady a použité batérie a akumulátory) od občanov priamo do auta. Títo zberači zvyčajne nemajú v súčasnosti požadované súhlasy na takýto zber alebo konajú v mene kolektívnych organizácií.

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch budú musieť mať okrem zmluvy s OZV aj zmluvu s obcou.

Obec dostala novú kompetenciu aj v oblasti nakladania s vozidlami. Nové v návrhu zákona je ustanovenie o vozidlách, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad obce. Tieto vozidlá môže obec umiestniť na určené parkovisko a od majiteľa vozidla vyžadovať úhradu nákladov.

Nové povinnosti obcí

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch dostali obce niektoré nové povinnosti. Obec musí zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zneškodnenia a zmluvne zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu papiera, plastov, kovov a skla.

Obec je povinná zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Tá obec, ktorá zabezpečuje energetické zhodnocovanie odpadov alebo preukáže, že najmenej 85 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, nemusí vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Obce budú musieť umožniť výrobcom vybraných výrobkov zaviesť a prevádzkovať na území obce zber prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadov a využívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov v potrebnom rozsahu.

Obce, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s výskytom medveďa hnedého, musia zabezpečiť kontajnery pred prístupom tejto šelmy.

Audit

Návrh nového zákona o odpadoch nastavuje nový systém triedeného zberu odpadov z obalov.

Tým, že zodpovednosť bude z obcí presunutá na výrobcov, resp. OZV, návrh zákona dáva zároveň pre OZV novú kompetenciu vykonávať v obci, s ktorou má zmluvný vzťah, audit systému triedeného zberu s cieľom zistiť efektivitu nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.

Obec je povinná umožniť výkon tohto auditu. OZV pre obaly je oprávnená na základe vykonaného auditu navrhovať obci zmeny systému triedeného zberu s cieľom zvýšiť jeho efektivitu.

Ak obec neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu, OZV je pre obaly oprávnená žiadať od obce úhradu tej časti nákladov na triedený zber, ktorá presahuje obvyklé náklady v príslušnom regióne.

Drobný stavebný odpad

Predložený návrh zákona neobsahuje definíciu drobného stavebného odpadu vymedzenú jeho množstvom ako doteraz. Na druhej strane zákon prenáša zodpovednosť za nakladanie so stavebnými a demolačnými odpadmi, ktoré vznikajú pri stavebných alebo demolačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby, na toho, kto tieto práce vykonáva.

Zberný dvor a zberná plocha

Obce majú novú povinnosť prevádzkovať zberný dvor alebo zbernú plochu. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, teda pre svoju činnosť potrebuje súhlas príslušného okresného úradu, musí byť oplotené, viesť evidenciu a spĺňať technické požiadavky stanovené príslušnou vyhláškou.

Pre zbernú plochu je požiadavkou iba oplotenie alebo iné zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii.

Povinnosť zriadiť zberný dvor majú obce s viac ako 5 000 obyvateľmi. Pre mestá Bratislava a Košice platí pravidlo jeden zberný dvor na každých 50 000 obyvateľov. Obec nemusí každý zberný dvor prevádzkovať, na základe zmluvy s obcou môže zberný dvor prevádzkovať aj iný subjekt alebo združenie obcí.

Ak v obci, ktorá má viac ako tisíc obyvateľov, nie je zriadený zberný dvor alebo táto obec nie je členom združenia obcí, na ktorého území je zriadený zberný dvor, musí mať táto obec aspoň jednu zbernú plochu.

Na zberný dvor alebo zbernú plochu môžu prinášať triedené zložky komunálnych odpadov alebo drobné stavebné odpady obyvatelia obce bezplatne, pretože náklady na prevádzku zberného dvora alebo zbernej plochy sú zahrnuté v miestnom poplatku.

Obyvatelia iných obcí môžu na zberné dvory alebo zberné plochy ukladať svoje odpady za úhradu. Ak zberný dvor prevádzkuje združenie obcí, obyvatelia všetkých obcí, ktoré sú členom združenia, môžu svoje komunálne odpady ukladať na tento zberný dvor bezplatne.

Nezákonne umiestnený odpad („čierne skládky“)

Návrh nového zákona o odpadoch sa v novom § 15 venuje nezákonne umiestnenému odpadu. Novým prístupom je posudzovanie, či sa nezákonne uloženým odpadom nespáchal trestný čin, teda škoda spôsobená takýmto konaním nepresiahne 266 eur. V prípade, že škoda presiahne uvedenú sumu, vo veci koná polícia.

Nemení sa prístup, že pokiaľ sa nedá zistiť pôvodca tohto odpadu a ide o komunálny odpad, jeho odstránenie zabezpečuje obec a v prípade iných odpadov ako komunálnych odstránenie zabezpečuje okresný úrad.

Novinkou je umožnenie oznámenia o nezákonne uloženom odpade ktoroukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.

Nezákonne uložený odpad môže oznámiť úradu alebo obci, v ktorej územnom obvode sa nezákonne umiestnený odpad nachádza. Obec a úrad a v niektorých prípadoch orgán štátnej vodnej správy sú povinné si vzájomne vymieňať informácie o nezákonne umiestnenom odpade.

Informácie, všeobecne záväzné nariadenia a POH

Návrh nového zákona o odpadoch v § 85 ods. 8 prináša obci aj zmeny v obsahu všeobecne záväzného nariadenia. Po nadobudnutí účinnosti zákona budú musieť všetky obce prepracovať svoje všeobecne záväzné nariadenia podľa týchto požiadaviek. Navyše budú mať obce povinnosť zverejniť na svojej webovej stránke všeobecne zrozumiteľnýpopis systému triedeného zberu v obci.

Zmeny sa nachádzajú aj v časti, ktorá sa zaoberá programom odpadového hospodárstva (POH).

Obce budú mať aj naďalej povinnosť vypracovať svoj POH. Posúva sa hranica na požiadavku vypracovania POH na 350 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov ročne a zákon už upravuje požiadavku posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. POH obce sa bude vypracúvať na obdobie 10 rokov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.