Návrhy nových odpadových smerníc | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Návrhy nových odpadových smerníc

Na čo sa pripraviť v najbližšom období zo strany Európskej komisie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2014/09.

Návrhy nových odpadových smerníc

Photodune

 • Publicistika |  04.10.2014 |  Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

V lete 2014 zverejnila Európska komisia návrh „novely“ viacerých odpadových smerníc1. Dôvodom je okrem právneho záväzku preskúmania cieľov v oblasti odpadového hospodárstva stanovených troma smernicami, konkrétne smernicami o odpade, o skládkach a o obaloch, aj skutočnosť, že Európska únia stráca významné množstvo potenciálnych druhotných surovín, ktoré končia v toku odpadov.

Ktoré smernice sú dotknuté

Novou smernicou má byť zmenených šesť nasledujúcich smerníc odpadového hospodárstva:

 • Smernica 2008/98/ES o odpade,

 • Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov,

 • Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov,

 • Smernica 2005/53/ES o vozidlách po dobe životnosti,

 • Smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a

 • Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Dôvody a ciele smernice

Podľa informácií dostupných Európskej komisii dosiahla produkcia odpadov v EÚ v roku 2011 úroveň približne 2,5 miliardy ton, pričom podiel recyklovaného alebo zhodnoteného odpadu nie je dostatočný. EÚ tak prichádza o cenné príležitosti zlepšovať efektívnosť využívania zdrojov a budovať širšie obehové hospodárstvo vedúce k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest a zároveň znižovaniu emisií skleníkových plynov a závislosti od dovážaných surovín.

Návrh, resp. nový predpis má byť prostriedkom zníženia tvorby odpadu, okrem iného aj bojom proti zbytočnému vytváraniu potravinového odpadu a prostriedkom zabezpečenia vysokej kvality recyklácie a využívania recyklovaného odpadu ako zdroja surovín. Energetické zhodnocovanie by malo byť obmedzené na nerecyklovateľné materiály a skládkovanie len na nezhodnotiteľný odpad.

Hlavné zmeny

Hlavnými zmenami oproti dnešnému právnemu stavu sú:

 • zosúladenie vymedzenia pojmov a odstránenie zastaraných právnych požiadaviek,

 • zjednodušenie a zefektívnenie povinností týkajúcich sa podávania správ,

 • zavedenie systému včasného varovania na účely monitorovania plnenia cieľov v oblasti recyklácie,

 • zavedenie minimálnych prevádzkových podmienok pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu,

 • zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 70 % do roku 2030,

 • zvýšenie náročnosti cieľov v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadu z obalov,

 • obmedzenie skládkovania iného ako zvyškového komunálneho odpadu do roku 2030,

 • zosúladenie delegovaných a vykonávacích aktov s článkami 290 a291 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Niektoré navrhované ustanovenia

Definícia pojmov

Do smernice o odpade sa doplnia definície materiálového zhodnotenia (v slovenskom znení návrhu ako „zhodnotenie materiálu“) a spätného zasypávania. Jednoznačným definovaním spätného zasypávania ako zhodnocovania, pri ktorom sa odpad používa na stavebné účely, spevnenie baní a lomov atď., ak sa takto nahrádzajú neodpadové materiály, bude možné dané materiály jednoznačne na takéto účely využiť bez toho, ako by sa považovali za skládky.

Oprávnenia Európskej komisie

Európska komisia má byť do budúcna oprávnená prijímať delegované právne predpisy, v ktorých sa určia kritériá, ktoré musí látka alebo vec spĺňať, aby ju bolo možné považovať za vedľajší produkt a nie za odpad. Na Slovensku pripadá v súčasnosti kompetencia pri rozhodovaní, či ide o vedľajší produkt alebo nie, okresným úradom. V budúcnosti už bude potrebné zohľadňovať novú európsku legislatívu. Obdobné oprávnenie si Komisia vyhradila aj v prípade stanovovania, kedy odpad prestane byť odpadom, okrem iného aspoň pre agregáty, papier, sklo, kovy, pneumatiky, textílie a biologický odpad.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Napriek dobrému úmyslu má zmena legislatívy viacero negatív a nedotiahnutých bodov, upozorňujú odborníci z odpadového hospodárstva a stavebníctva.

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Úprava odpadov pred skládkovaním bude povinnosťou od budúceho roka, ďalšie sprísnenie podmienok príde o štyri roky nato. Obce a mestá čaká v odpadovom hospodárstve viacero výziev.

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Skratkovité riešenia nahrávajú podľa energetika len tomu, že vznikne hra s katalógovými číslami, ktorá bude mať negatívne environmentálne vplyvy.