Zberné dvory v Trenčíne. Adresy a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
Dni teplárenství a energetiky

Zberné dvory v Trenčíne

Odpad môžete v Trenčíne odovzdať na tri zberné dvory na uliciach Soblahovskej, Zlatovskej a K zábraniu.

Zberné dvory v Trenčíne

Zberné dvory v Trenčíne | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

INISOFT

Zberný dvor Soblahovská ulica

  • Soblahovská 2050, Trenčín | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
  • tel.: 0902 999 458

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice.

V zbernom dvore na Soblahovskej ulicije možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách.

Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Zberný dvor Soblahovská, TrenčínZberný dvor Soblahovská, Trenčín | Foto: Google Maps


Zberný dvor Trenčín


Zberný dvor Zlatovská ulica

  • Zlatovská 2200, Trenčín | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 – 17.30, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 hod.
  • tel.: 0902 999 446

Zberný dvor na Zlatovskej ul.  sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice.

Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulicije aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod.

Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, VKM (tetrapaky),  šatstvo a textil. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách Na tomto zbernom dvore sú umiestnené aj sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad. Za drobný stavebný odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí poplatok.

Zberný dvor Trenčín, Zlatovská 2200Zberný dvor Trenčín, Zlatovská 2200 | Foto: Google Maps

Zberný dvor Zlatovská ulisa, TrenčinZberný dvor Zlatovská ulica, Trenčin | Foto: Odpady-portal.sk

Zberný dvor Zlatovská ulica, TrenčinZberný dvor Zlatovská, Trenčin | Foto: Odpady-portal.sk


Zberný dvor SEVER

  • Ulica K Zábraniu | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 hod.
  • tel.: 0914 362 111
  • dispečing: 032/640 13 40

Zberný dvor Sever, TrenčínZberný dvor Sever, Trenčín | Foto: Odpady-portal.sk

Zberný dvor SEVER sa nachádza na ulici K zábraniu v oplotenom areáli (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens). Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie z ul. Kubranská.

V zbernom dvore SEVER K Zábraniu je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad.

Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Z nebezpečných odpadov je možné odovzdať len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.


Informácie

V zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba - občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004 o odpadoch a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch sú popísané vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013 o odpadoch. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, ktoré je možné v zbernom dvore odovzdať, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, bioodpad, elektroodpad.

Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách.

Limitované množstvo je stanovené u drobného stavebného odpadu, ktorý je limitovaný množstvom 1 m3 odpadu na obyvateľa a kalendárny rok. Najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebných suť nesmie presahovať 30 cm. V prípade, že drobný stavebný odpad obsahuje drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie /pokiaľ je to technicky možné/. Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi.

Zdroj: http://www.trencin.sk/, http://www.mariuspedersen.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.