NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Trenčíne

Odpad môžete v Trenčíne odovzdať na tri zberné dvory na uliciach Soblahovskej, Zlatovskej a K zábraniu.

Zberné dvory v Trenčíne

Zberné dvory v Trenčíne | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Kandidáti Občianskej konzervatívnej strany

Zberný dvor Soblahovská ulica

  • Soblahovská 2050, Trenčín | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
  • tel.: 0902 999 458

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice.

V zbernom dvore na Soblahovskej ulicije možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách.

Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Zberný dvor Soblahovská, TrenčínZberný dvor Soblahovská, Trenčín | Foto: Google Maps


Zberný dvor Trenčín


Zberný dvor Zlatovská ulica

  • Zlatovská 2200, Trenčín | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 – 17.30, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 hod.
  • tel.: 0902 999 446

Zberný dvor na Zlatovskej ul.  sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice.

Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulicije aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod.

Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, VKM (tetrapaky),  šatstvo a textil. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách Na tomto zbernom dvore sú umiestnené aj sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad. Za drobný stavebný odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí poplatok.

Zberný dvor Trenčín, Zlatovská 2200Zberný dvor Trenčín, Zlatovská 2200 | Foto: Google Maps

Zberný dvor Zlatovská ulisa, TrenčinZberný dvor Zlatovská ulica, Trenčin | Foto: Odpady-portal.sk

Zberný dvor Zlatovská ulica, TrenčinZberný dvor Zlatovská, Trenčin | Foto: Odpady-portal.sk


Zberný dvor SEVER

  • Ulica K Zábraniu | MAPA
  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 hod.
  • tel.: 0914 362 111
  • dispečing: 032/640 13 40

Zberný dvor Sever, TrenčínZberný dvor Sever, Trenčín | Foto: Odpady-portal.sk

Zberný dvor SEVER sa nachádza na ulici K zábraniu v oplotenom areáli (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens). Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie z ul. Kubranská.

V zbernom dvore SEVER K Zábraniu je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad.

Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Z nebezpečných odpadov je možné odovzdať len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.


Informácie

V zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba - občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004 o odpadoch a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch sú popísané vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013 o odpadoch. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, ktoré je možné v zbernom dvore odovzdať, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, bioodpad, elektroodpad.

Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách.

Limitované množstvo je stanovené u drobného stavebného odpadu, ktorý je limitovaný množstvom 1 m3 odpadu na obyvateľa a kalendárny rok. Najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebných suť nesmie presahovať 30 cm. V prípade, že drobný stavebný odpad obsahuje drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie /pokiaľ je to technicky možné/. Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi.

Zdroj: http://www.trencin.sk/, http://www.mariuspedersen.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Piešťany

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.