Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Zberné dvory v Trenčíne

Zberné dvory v Trenčíne prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen. Ide o dva zberné dvory na ulici na Soblahovskej (kruhový otoč pod Juhom smer Soblahov) a Zlatovskej (oproti SAD).

Zberné dvory v Trenčíne

redakcia

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Marius Pedersen

Ďalšie informácie: Mesto Trenčín

ZBERNÉ DVORY

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. V zbernom dvore na Soblahovskej ulici je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovový šrot, BIO odpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a pneumatiky. Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady.

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30 hod..

Tel. kontakt na tento zberný dvor je 0902 999 458.

Zberný dvor na Zlatovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice. Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulici je aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod. Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, železný šrot, a tiež sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad.

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 - 17.30 hod.

Tel. kontakt na tento zberný dvor je 0902 999 446.

Prevádzkové hodiny – Zberný dvor ZlatovskáPrevádzkové hodiny – Zberný dvor Soblahovská:

Pondelok

6:30

-

17:30Pondelok

8:00

-

17:30

Utorok

6:30

-

17:30Utorok

8:00

-

17:30

Streda

6:30

-

17:30Streda

8:00

-

17:30

Štvrtok

6:30

-

17:30Štvrtok

8:00

-

17:30

Piatok

6:30

-

17:30Piatok

8:00

-

17:30

Sobota

6:30

-

17:30Sobota

8:00

-

17:30

Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Trenčín

INFO

V oboch zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba - občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004 o odpadoch a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch sú popísané vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013 o odpadoch. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, ktoré je možné v zbernom dvore odovzdať, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, bioodpad, elektroodpad.

Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách. Limitované množstvo je stanovené u drobného stavebného odpadu, ktorý je limitovaný množstvom 1 m3 odpadu na obyvateľa a kalendárny rok. Najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebných suť nesmie presahovať 30 cm. V prípade, že DSO obsahuje drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie /pokiaľ je to technicky možné/. Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi.

Zdroj: http://www.trencin.sk/, http://www.mariuspedersen.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.