Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ako bude zanikať Recyklačný fond

Finále až ku koncu budúceho roku. Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/08.

Ako bude zanikať Recyklačný fond

Fotolia

  • Publicistika |  22.09.2015 |  Mgr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová, Mgr. Katarína Liebscherová, Dvořák & Hager Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Na základe nového zákona o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 20161 (ďalej len „nový zákon“), dôjde 31. decembra 2016 k zrušeniu Recyklačného fondu. Recyklačný fond je neštátny účelový fond, ktorý od 1. januára 2002 slúži na sústreďovanie finančných prostriedkov od dovozcov a výrobcov komodít stanovených zákonom2 a ich následné poskytnutie na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrických a elektronických zariadení, plastov, papiera, skla, vozidiel, kovových obalov.

Recyklačný fond a rozšírená zodpovednosť výrobcov

Účelom zrušenia Recyklačného fondu je zosúladenie slovenského práva s právom EÚ a zavedenie nových podmienok do odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré sú porovnateľné s podmienkami v rozvinutých krajinách EÚ.

Zrušením Recyklačného fondu dôjde aj k zániku povinnosti výrobcov a dovozcov platiť príspevky do Recyklačného fondu a nahradí ju rozšírená zodpovednosť výrobcov. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku (t. j. elektrozariadení, batérií a akumulátorov,  obalov, vozidiel, pneumatík, neobalového výrobku) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu.

Cieľom je predchádzať vzniku odpadu a posilniť recykláciu a iné zhodnotenie odpadu. Na výrobcu týmto prechádzajú povinnosti, ktoré môže vykonávať samostatne alebo kolektívne prostredníctvom novovzniknutých Organizácií zodpovednosti výrobcov3 a zároveň aj finančné náklady súvisiace so zberom, prepravou, zhodnotením, spracovaním a iným nakladaním s odpadom.

K zrušeniu Recyklačného fondu nedôjde okamžite nadobudnutím účinnosťou nového zákona, ale bude mu predchádzať prechodné obdobie, ktoré bude prebiehať v roku 2016. V rámci prechodného obdobia sú dôležité dva dátumy, 31. jún 2016 a 31. december 2016.

Zmeny k 30. júnu 2016

Do 30. júna 2016 sú výrobcovia a dovozcovia vyššie uvedených komodít povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia4. Prostriedky získané príspevkami, ktoré sú vedené na osobitných účtoch jednotlivých sektorov, sa môžu použiť iba v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Novinkou v novom zákone je, že finančné prostriedky z osobitných sektorov sa môžu použiť aj pre potreby všeobecného sektora a to na propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov, podporu triedeného zberu odpadov a na podporu budovania informačného systému odpadového hospodárstva. Hlavným cieľom tohto nového ustanovenia je zvýšenie podpory triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach.

Dňom 30. júna 2016 vyššie uvedená povinnosť výrobcov a dovozcov zaniká. Súčasne k 30. júnu 2016 je Recyklačný fond povinný previesť 80 % disponibilných prostriedkov vedených na jeho účtoch do Environmentálneho fondu5. Od 1. júla 2016 dochádza zároveň k obmedzeniu poskytnutia prostriedkov z Recyklačného fondu. Prostriedky bude možné poskytnúť už len na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie, t. j. 31. decembra 2016.

Hospodárenie Recyklačného fondu počas prechodného obdobia

Počas prechodného obdobia bude Recyklačný fond hospodáriť na základe rozpočtu platného na obdobie do 31. decembra 2016, ktorý schváli správna rada Recyklačného fondu. Nakoľko je vopred naplánovaná likvidácia, súčasťou rozpočtu je aj likvidačná rezerva vo výške 2 % disponibilných prostriedkov Recyklačného fondu podľa účtovnej uzávierky k 31. decembru 2014.

V rámci hospodárenia Recyklačného fondu v prechodnom období bola obmedzená aj výška nákladov na správu Recyklačného fondu za kalendárny rok. Náklady nesmú presiahnuť 6 % disponibilných prostriedkov Recyklačného fondu podľa účtovnej uzávierky k 31. decembru 2014.

Zrušenie Recyklačného fondu a jeho likvidácia


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.