Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Elektrozariadenia a elektroodpad

Súčasná situácia na Slovensku. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2015/10.

Elektrozariadenia a elektroodpad

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  03.11.2015 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch elektrozariadeniami sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a k zákonu a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Elektrozariadenia sa zaraďujú do kategórií, pričom do 15. augusta 2018 sa zaraďujú do desiatich kategórií:

 1. veľké domáce spotrebiče,

 2. malé domáce spotrebiče,

 3. IT a telekomunikačné zariadenia,

 4. spotrebná elektronika,

 5. osvetľovacie zariadenia,

 6. elektrické a elektronické náradie,

 7. hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely,

 8. zdravotnícke pomôcky,

 9. monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov,

 10. predajné automaty.

Na elektrozariadenia sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, teda výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za nakladanie s elektroodpadmi z ich produkcie po skončení životného cyklu výrobku vo fáze elektroodpadu. V praxi to znamená, že spotrebiteľ si predplatí nakladanie s elektroodpadmi pri kúpe elektrozariadenia.

Na Slovensku sa ročne uvedie na trh zhruba 47-tisíc ton elektrozariadení, z toho najväčší podiel vyše 50 % predstavujú veľké domáce spotrebiče, vyše 10 % spotrebná elektronika a podiel 10 – 12 % predstavujú malé domáce spotrebiče. Množstvá elektrozariadení uvedených na trh SR v rokoch 2010 – 2013 sú uvedené v tabuľke 1 a znázornené v grafe 1.

Tabuľka 1: Množstvá elektrozariadení uvedených na trh SR v rokoch 2010 – 2013 (údaje sú v t/rok)

Kat.

Názov

2010

2011

2012

2013

1

veľké domáce spotrebiče

25 203,89

24 656,04

26 209,00

24 395,85

2

malé domáce spotrebiče

4 766,52

4 988,67

5 287,43

5 500,37

3

IT a telekomunikačné zariadenia

5 517,77

4 341,40

4 456,98

4 337,17

4

spotrebná elektronika

6 071,63

4 747,94

4 604,06

4 143,60

5

osvetľovacie zariadenia

3 237,93

2 852,03

2 632,58

2 872,92

6

elektrické a elektronické nástroje

3 569,48

3 578,12

3 695,18

3 793,58

7

hračky, zariadenia na športové a rekreačné účely

522,38

423,18

416,60

556,94

8

zdravotnícke zariadenia

144,19

111,58

149,34

149,82

9

prístroje na monitorovanie a kontrolu

134,00

147,62

155,15

168,46

10

predajné automaty

84,03

213,47

279,87

160,99

 

spolu

49 251,81

46 060,03

47 886,19

46 079,71

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR 2016 – 2020, návrh v legislatívnom procese

Graf 1: Množstvá elektrozariadení uvedené na trh SR v rokoch 2010 – 2013 (údaje sú v tonách/rok)

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR 2016 – 2020, návrh v legislatívnom procese

Elektroodpady sú podľa zákona o odpadoch elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Elektroodpadom sa prideľujú katalógové čísla odpadov podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) na základe miesta vzniku. Katalóg odpadov teda rozlišuje elektroodpady pochádzajúce z komunálnej sféry (z domácností) a z nekomunálnej sféry (z priemyslu, poľnohospodárstva, služieb). Katalógové čísla elektroodpadov sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Odpady z elektrických a elektronických odpadov podľa Katalógu odpadov

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

16 02 11

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

N

16 02 13

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

16 02 15

Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N

16 02 14

Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 16

Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

O

20  0136

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

Pre elektroodpady sa uplatňujú limity zberu. Do 31. decembra 2015 sa uplatňuje podiel triedeného zberu elektroodpadov zo súkromných domácností priemerne aspoň 4 kilogramy na obyvateľa na rok.

Od roku 2016 predstavuje minimálny podiel zberu 45 %, pričom tento podiel sa vypočíta na základe celkovej hmotnosti vyzbieraného elektroodpadu v danom roku v SR a vyjadruje sa ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch v SR.

Od roku 2019 predstavuje minimálny podiel zberu, ktorý sa má každoročne dosiahnuť, 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch v dotknutom členskom štáte alebo 85 % elektroodpadov vyprodukovaných na území SR.

Množstvá elektroodpadov podľa jednotlivých kategórií, ktoré sa vyzbierali na území SR v rokoch 2010 – 2013, sú uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Množstvá elektroodpadov vzniknuté v SR v rokoch 2010 – 2013 (údaje sú v tonách/rok)

Kat.

Názov

2010

2011

2012

2013

1

veľké domáce spotrebiče

12 325,43

12 458,11

11 372,15

11 299,13

2

malé domáce spotrebiče

1 745,20

1 878,16

2 071,06

2 000,29

3

IT a telekomunikačné zariadenia

3 243,79

2 940,00

2 834,52

3 628,68

4

spotrebná elektronika

2 544,87

2 962,52

3 221,98

2 664,94

5

osvetľovacie zariadenia

904,12

1 350,10

1 271,16

1 190,68

6

elektrické a elektronické nástroje

548,83

1 327,97

1 154,75

1 211,30

7

hračky, zariadenia na športové a rekreačné účely

30,79

223,32

217,91

126,57

8

zdravotnícke zariadenia

2,87

99,40

144,70

149,82

9

prístroje na monitorovanie a kontrolu

14,38

143,33

142,29

155,13

10

predajné automaty

0,00

217,75

240,09

157,08

 

spolu

21 360,29

23 600,66

22 670,60

22 583,62

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR 2016 – 2020, návrh v legislatívnom procese

Legislatíva EÚ ustanovuje ciele zhodnocovania elektroodpadov a ich minimálne hodnoty sú  stanovené individuálne pre jednotlivé kategórie elektrozariadení v troch časových horizontoch:

 • od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2015,

 • od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018 a

 • od 15. augusta 2018.

Na Slovensku sa dosahuje priemerná miera zhodnocovania od 87 % do 91 % a priemerná miera recyklácie od 86 do 88 % (na základe vážených priemerov). Miera zhodnocovania a recyklácie je znázornená v grafe 2.

Graf 2: Priemerná miera zhodnocovania a recyklácie elektroodpadov v SR v rokoch 2010 – 2013

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR 2016 – 2020, návrh v legislatívnom procese

Elektroodpady je možné spracovať výlučne v zariadeniach na spracovanie elektroodpadov, ktoré majú udelenú autorizáciu Ministerstvom životného prostredia SR. Zoznam takýchto zariadení je uvedený v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Zoznam autorizovaných zariadení na spracovanie elektroodpadu

P. č.

Spoločnosť

Sídlo

Prevádzka (ak je rozdielna ako sídlo)

1

ARGUSS , s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

Nádražná ulica, Horná Majer 2236/9, 935 38 Lok

2

BOMAT, s.r.o.

Hlavná 35, 922 01 Veľké Orvište

 

3

DETOX, s.r.o.

Zvolenská cesta 139, 974 05 B. Bystrica

 

4

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Príboj 549, Slovenská Ľupča

5

FECUPRAL, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš

Jilemnického 2 080 01 Prešov

6

H+EKO, s.r.o.

Spišské nám. 3, 040 12 Košice

Jarková 17, Šarišské Michaľany

7

MHM eko, a.s.

Galvaniho 8, 821 04 Bratislava

Areál PD Domaňovce

8

OFIR JULIO TABI, s.r.o.

951 36 Lehota 460

 

9

Peter Bolek EKORAY

Ul. Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo

 

10

TAVAL, s.r.o.

Ľubochnianska 2/A, 080 06 Ľubotice

 

11

V.O.D.S., a.s.

Podnikateľská 2, 040 17 Košice

Podnikateľská 2, Jarmočná 2, Košice

12

ZEDKO, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

 

Zdroj: www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/

Výrobcovia elektrozariadení si môžu svoje povinnosti plniť individuálne alebo kolektívne prostredníctvom kolektívnych organizácií. Individuálne si v súčasnosti plní svoje povinnosti 125 výrobcov, ostatní sú zapojení do osemnástich kolektívnych organizácií, ktorých zoznam je uvedený v tabuľke 5.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.