Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Obce vs bioodpad

Povinnosti obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý vzniká na území obce. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/02.

Obce vs bioodpad

 • Publicistika |  23.02.2016 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v § 81 ods. 7 písm. b) ukladá obciam povinnosť zabezpečiť a vykonávať triedený zber pre tieto druhy biologicky rozložiteľných odpadov:

 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania („prevádzkovateľ kuchyne),

 2. jedlých olejov a tukov z domácností a

 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v § 14 ustanovuje povinnosti obce súvisiace s nakladaním s týmito druhmi odpadov nasledovne.

1.) Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.) ide o odpad s katalógovým číslom 20 01 08, ktorý vzniká v domácnostiach.

Obec je povinná zabezpečiť zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

Kto nemusí triediť kuchynský odpad?

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá (§ 81 ods. 21 zákona o odpadoch):

 1. zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu (energetické zhodnotenie),

 2. preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

 3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,

 4. preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (horná sadzba je ustanovená v § 78 zákona č. 582/2004 Z. z.).

2.) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad

Podľa Katalógu odpadov ide o odpad s katalógovým číslom 20 02 01 (tzv. „zelený odpad“). V prípade individuálnej bytovej výstavby obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, alebo aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Spoločný zber kuchynského odpadu a odpadu zo záhrad

Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a „zeleného odpadu“ sa v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom.

Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní.

Zberné nádoby

Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad musia byť

 1. vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,

 2. farebne odlíšené hnedou farbou a 

 3. označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.

Do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci je možné zberné nádoby označiť tak, že na zbernú nádobu bude umiestnený štítok vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení.

3.) Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

X
X
X
X