Nový zákon o odpadoch a nové súhlasy | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Nový zákon o odpadoch a nové súhlasy

Niekoľko nových dôležitých kompetencií orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/05.

Nový zákon o odpadoch a nové súhlasy

Foto: redakcia, Flickr

  • Publicistika |  22.05.2016 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. a Mag. Annamária Tóthová

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa v § 97 zaoberá súhlasmi, ktoré udeľujú orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Tak, ako podľa starého zákona1, aj podľa nového zákona na výkon niektorých činností nakladania s odpadmi je potrebné mať udelený súhlas podľa tohto ustanovenia.

Obecné (malé) kompostárne

Väčšina súhlasov bola do nového zákona prevzatá zo starého zákona bez zmien, došlo iba k zmene písmen, podľa ktorých sa súhlasy udeľujú.

Zásadnejšia zmena nastala v § 97 ods. 1 písm. c) bode 3, kde bola navýšená limitná ročná kapacita zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z 50 ton na 100 ton ročne.

Znamená to, že ak obec prevádzkuje malú (obecnú, komunitnú) kompostáreň, potrebuje súhlas okresného úradu podľa tohto písmena vtedy, ak jej ročná kapacita prevýši 100 ton.

Zberné dvory

Nový súhlas je potrebný na prevádzku zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d). Prevádzkovatelia zberných dvorov sú povinní požiadať o vydanie tohto súhlasu najneskôr do 30. 6. 20162. Nový zákon týmto len vyslovene potvrdzuje, že zberný dvor je zariadením na zber odpadov.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Dôležitou je zmena v limitnej hodnote množstva nebezpečných odpadov, pre nakladanie s ktorými je potrebný súhlas (§ 97 ods. 1 písm. f). Od 1. januára tohto roku je potrebný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak sa nakladá ročne s množstvom nebezpečných odpadov väčším ako 1 tona.

Podľa starého zákona bola limitná hodnota pre tento súhlas 100 kg. V prípade, že niektorý držiteľ odpadu podľa starého zákona súhlas potreboval a podľa nového zákona už súhlas nepotrebuje, tento súhlas automaticky stratil platnosť dňom účinnosti zákona, teda 1. 1. 20163.

Zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

Novým súhlasom je súhlas na zhromažďovanie odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov (súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g). V texte tohto ustanovenia nie je uvedené slovo „ročne“, čo je zrejme iba tlačová chyba.

Toto ustanovenie je možné vykladať buď tak, že pôvodca odpadu potrebuje súhlas v takom prípade, ak vo všetkých svojich prevádzkach súčasne zhromažďuje, teda má v jednom momente v skladoch nebezpečných odpadov umiestnených viac ako 1 tonu nebezpečných odpadov.

Druhá možnosť výkladu je, ktorá asi viac zodpovedá vôli zákonodarcu, že ide o súhrnné ročné množstvo odpadov.4

Je pravdepodobné, že toto ustanovenie bude novelizované a doplnené o slovo ročne. Požiadať o vydanie tohto súhlasu musí pôvodca odpadu najneskôr do 30. 6. 20165.

Do platnosti predposlednej novely starého zákona6, ktorá transponovala smernicu 98/2008/ES7, teda do 1. 1. 2013, bolo potrebné mať udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi u pôvodcu odpadu vrátane ich jeho zhromažďovania, ale práve touto novelou došlo k zmene definície nakladania s odpadmi a súhlas na zhromažďovanie odpadov nebol ďalej potrebný.

Niektorí pôvodcovia môžu mať ešte stále v platnosti súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaný podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z.

Ak je tomu tak, tento súhlas účinnosťou nového zákona o odpadoch „ožil“ a je platný. V takomto prípade môže pôvodca požiadať o predĺženie tohto súhlasu až pred skončením jeho platnosti, najneskôr tri mesiace pred uplynutím jeho platnosti8.

Orgán štátnej správy zároveň zmení súhlas tak, aby bolo zrejmé, že je vydaný podľa § 97 ods. 1 písm. g) nového zákona.

Úložisko dočasného uskladnenia ortuti

Nové súhlasy sú potrebné na prevádzkovanie a uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti (podľa § 97 ods. 1 písm. q) a r).

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

Nový súhlas je potrebný na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu (podľa § 97 ods. 1 písm. s). Podrobnosti o odpadoch, ktoré je možné využiť na povrchovú úpravu terénu, sú uvedené vo vyhláške9. Ak držiteľ odpadu chce použiť odpad na úpravu terénu, musí požiadať o vydanie súhlasu podľa požiadaviek uvedenej vyhlášky10.

V prípade, že držiteľ odpadu aj v súčasnosti využíva inertné odpady na úpravu terénu, musí požiadať o vydanie súhlasu podľa písm. s) zákona najneskôr do 30. 6. 201511.

Zhromažďovanie odpadov dlhšie ako jeden, resp. tri roky

Ďalší nový súhlas, ktorý je zaujímavý pre mnohých pôvodcov odpadu, je súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením.

Podľa zákona12 môže držiteľ odpadu zhromažďovať alebo skladovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením.

V prípade, že pôvodcovi odpadov vzniká veľmi malé množstvo odpadu (napríklad odpadové oleje vznikajú iba pri ročnej generálnej údržbe zariadenia), pre ktoré nevie nájsť odberateľa, môže požiadať o súhlas na dlhšie zhromažďovanie tohto odpadu, kým nebude mať tohto odpadu také množstvo, ktoré odberateľ odvezie na ďalšie nakladanie.

V žiadosti musí okrem štandardných údajov uviesť zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania odpadu a preukázať dôvody na dlhšie zhromažďovanie13, napríklad priložením kópie zmluvy s odberateľom, v ktorej je uvedené limitné množstvo odpadu na odber.

Lehota na zhromažďovanie odpadov, teda jeden rok pred zneškodnením alebo tri roky pred zhodnotením odpadu, začína plynúť 1. januára 2016.

Orgán štátnej správy vydá takýto súhlas až po preukázaní, že na území SR sa nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu odpadu z kapacitných dôvodov hospodárne14.

Je potrebné zdôrazniť, že tento súhlas je možné vydať len pôvodnému pôvodcovi odpadov a nie zberovej spoločnosti, ktorá nemôže odpady zhromažďovať dlhšie ako jeden rok pred ich zneškodnením, resp. tri roky pred ich zhodnotením.

Dlhšie zhromažďovanie odpadov by automaticky znamenalo, že zariadenie na zber odpadov sa považuje za skládku odpadov15.

Obsah jednotlivých žiadostí o vydanie súhlasu

Podrobnosti o požiadavkách na žiadosti o jednotlivé súhlasy sú uvedené vo vykonávacej vyhláške16, ako aj v § 97 ods. 2 až 12 zákona.

Pri podávaní žiadosti je potrebné prekontrolovať, či obsah žiadosti vrátane príloh obsahuje všetky požiadavky aj zákona aj vyhlášky, pretože nie sú vo všetkých prípadoch totožné.

Napríklad v žiadosti podľa § 97 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona (prevádzkovanie zariadení) je podľa § 97 ods. 2 písm. a) zákona potrebné uviesť „druh a kategóriu odpadov ... aj množstvo odpadov“, kým podľa § 21 ods. 1 písm. c) vyhlášky je potrebné uviesť iba „zoznam odpadov“.

Podľa § 97 ods. 2 písm. b) zákona je potrebné uviesť „miesto nakladania s odpadmi“, podľa § 21 ods. 1 písm. b) vyhlášky „sídlo zariadenia“.

Súhlasy sa vydávajú tak ako doteraz maximálne na päť rokov17, pričom je možné požiadať o predĺženie súhlasu, najneskôr však tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu7.

Ing. Elena Bodíková, PhD. a Mag. Annamária Tóthová


1 | zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 | § 135 ods. 30 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 | § 135 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4 | Dôvodová správa k danému ustanoveniu uvádza slovo „ročne“ a aj ostatné súhlasy sú viazané na ročné súhrnné množstvá odpadov.

5 | § 135 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6 | zákon č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7 | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc

8 | § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9 | § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

10 | § 39 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/20156 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

11 | § 135 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12 | § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13 | § 26 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/20156 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

14 | § 97 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15 | § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16 | § 21 – 41 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

17 | § 97 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Je to nesplniteľná úloha, hovoria o úprave odpadu od roku 2024 mestá a obce

Je to nesplniteľná úloha, hovoria o úprave odpadu od roku 2024 mestá a obce

Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu od budúceho roku nie je technicky možné. Nie, že by sme nechceli, ale nie sú vytvorené podmienky, tvrdia samosprávne združenia.

Komentár. Čo prinesú voľby pre odpady a ako je to dôležité

Komentár. Čo prinesú voľby pre odpady a ako je to dôležité

Volebné programy pre odpadové hospodárstvo sú dôležité, aj keď nerozhodujú o výsledku volieb. Naznačujú však to, koho sa oplatí voliť.

Čo ponúkajú strany vo voľbách? Pozreli sme sa na programy pre odpady

Čo ponúkajú strany vo voľbách? Pozreli sme sa na programy pre odpady

Jedinou parlamentnou stranou, ktorá sa v programovom dokumente nevenuje odpadovému hospodárstvu, je SMK, najviac sa odpadom venuje strana Most-Híd.