Elektrozariadenia a elektroodpad | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Elektrozariadenia a elektroodpad

Práva a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/08.

Elektrozariadenia a elektroodpad

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  04.08.2016 |  Mgr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová

Nový zákon o odpadoch1 ukladá povinnosti v súvislosti s elektrozariadeniami a elektroodpadom výrobcom a distribútorom elektrozariadení, spracovateľom elektroodpadu a držiteľom elektroodpadov. Predmetná právna úprava predstavuje transpozíciu novej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Elektrozariadenia a elektroodpad

Elektrozariadenia a elektroodpad sú upravené v druhom oddiele štvrtej časti Zákona. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Zákon nie je možné aplikovať na všetky druhy elektrozariadení, ale do 14. 9. 2018 len na elektrozariadenie uvedené v prílohe č. 6 časti I a po 15. 9. 2018 na elektrozariadenia uvedené v prílohe č. 6 časti II.

V súvislosti s elektroodpadom zákon rozlišuje medzi elektroodpadom z domácností a elektro­odpadom iným ako z domácností.2

Povinnosti výrobcu elektrozariadení

Nakoľko sa elektrozariadenia považujú za vyhradený výrobok, vzťahuje sa na ne rozšírená zodpovednosť výrobcov počas všetkých fáz ich životného cyklu.

Za výrobcu elektrozariadení sa považuje každá fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a

 1. vyrába elektrozariadenia a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

 2. na území SR opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi;

 3. uvádza elektrozariadenia v rámci podnikateľskej činnosti na trh SR z iného štátu.

Zákon definuje aj diaľkového výrobcu elektrozariadení, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte a zahraničného výrobcu elektrozariadení, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR, ale predáva tam elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom.

Výrobca elektrozariadení musí spĺňať základné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku3 a zároveň povinnosti výrobcu elektrozariadení. Medzi špeciálne povinnosti uvedené v § 34 Zákona okrem iného patrí:

 • zabezpečiť, aby výroba a označenie elektrozariadení boli v súlade so zákonnými požiadavkami,

 • zabezpečiť zber elektroodpadu v SR,

 • zabezpečiť prednostné opätovné použitie elektroodpadu,

 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu.

Zber elektroodpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto určené na spätný zber elektroodpadu.

Výrobca elektrozariadení je povinný zaregistrovať sa v Registri výrobcov elektrozariadení4 prostredníctvom žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí pokuta od 1 200 EUR do 120 000 EUR.5

Výrobca elektrozariadení je oprávnený plniť svoje povinnosti individuálne alebo prostredníctvom OZV. Do dňa spracovania tohto článku bola autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov udelená 4 spoločnostiam.6

Povinnosti distribútora elektrozariadenia

Distribútor predstavuje veľmi dôležitý subjekt v dodávateľskom reťazci elektrozariadení. Distribútorom je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu, pričom ním môže byť samotný výrobca elektrozariadení.

Jednou z najvýznamnejších povinností distribútora je vykonávať spätný zber elekroodpadov z domácnosti od jeho držiteľov. Spätný zber sa uskutočňuje len pri kúpe nového elektrozariadenia – tzv. kus za kus, pričom odovzdávaný elektroodpad je rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. Spätný zber sa uskutoční v predajni distribútora.

Distribútor je oprávnený odmietnuť prevziať eletrozariadenie len za podmienok uvedených v § 37 ods. 2 Zákona.

Ak ide o veľmi malý elektroodpad a elektroodpad zo svetelných zdrojov, podmienkou spätného zberu nie je kúpa nového elektrozariadenia. Spätný zber sa uskutočňuje v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej blízkosti.

Distribútor elektrozariadenia je povinný:

 • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok,

 • informovať konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu,

 • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber po celú prevádzkovú dobu,

 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení,

 • plniť vyššie uvedené povinnosti tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu,

 • zabezpečiť spätný zber v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo v sklade v prípade zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja.

Pokuta za porušenie predmetných povinností je od 800 EUR do 80 000 EUR.7

Pokiaľ distribútor poskytuje konečnému používateľovi elektrozariadenie od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v zozname výrobcov, prechádzajú na neho všetky povinnosti výrobcu elektrozariadení.

Spracovanie elektroodpadu

Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.8

Spracovanie odpadu môže vykonávať výlučne spracovateľ elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu. Autorizáciu udeľuje MŽP, ktoré zároveň vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená autorizácia. Zoznam držiteľov autorizácie je zverejnený na webe MŽP.9

Povinnosť držiteľa elektroodpadu

V súvislosti s elektrozariadeniami a elektroodpadom neukladá zákon povinnosti len výrobcom, distribútorom elektrozariadení alebo spracovateľom elektroodpadu, ale aj samotným držiteľom elektroodpadu, pričom jednotlivé povinnosti diferencuje podľa druhu elektroodpadu (elektroodpad z domácností alebo iný ako z domácností).

Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad distribútorovi (spätný zber), na miesto určené obcou (oddelený zber), osobe oprávnenej na zber elektroodpadu alebo na zberné miesto (elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad).

Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom v súlade s § 38 ods. 2 Zákona.

Za porušenie povinnosti držiteľa elektroodpadu z domácností hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 2 500 EUR a podnikateľovi, resp. právnickej osobe hrozí pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR. Za porušenie povinnosti držiteľa elektroodpadu iného ako z domácností hrozí podnikateľovi, resp. právnickej osobe pokuta od 1 200 EUR do 120 000 EUR.10

1 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

2 Pozri bližšie § 32 ods. 6 a 7 Zákona.

3 § 27 ods. 4 Zákona.

4 § 27 ods. 4 písm. a) Zákona.

5 § 117 ods. 3 Zákona.

6 http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/register-autorizacii-2016-1.pdf.

7 § 117 ods. 2 Zákona.

8 § 31 ods. 21 Zákona.

9 http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/register-autorizacii-2016-1.pdf.

10 § 115 ods. 2 a § 117 ods. 3 Zákona.

Mgr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mohol envirorezort zabrániť žalobe zo strany Európskej komisie? (ANKETA)

Mohol envirorezort zabrániť žalobe zo strany Európskej komisie? (ANKETA)

Prečítajte si, ako hodnotia odborníci z odpadového sektora to, či sa Slovensko mohlo vyhnúť žalobe zo strany Európskej komisie za nezrekultivovanie a neuzavretie skládok odpadu.

Jozef Kozák: Zhodnotenie elektroodpadu funguje, ale niektoré zmeny treba nevyhnutne urobiť (ROZHOVOR)

Jozef Kozák: Zhodnotenie elektroodpadu funguje, ale niektoré zmeny treba nevyhnutne urobiť (ROZHOVOR)

Ministerstvu chýba väčšia odvaha na zlepšenie podmienok rozšírenej zodpovednosti za odpad z elektrických a elektronických zariadení, hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly SEWA, a.s.

Názor. Súčasný systém prerozdeľovania obcí medzi OZV nefunguje

Názor. Súčasný systém prerozdeľovania obcí medzi OZV nefunguje

Mechanizmus výpočtu a prerozdelenia samospráv medzi OZV je popísaný v zákone o odpadoch. Problém je, že v praxi nefunguje, píše riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň.