NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ilustračné foto: Fotolia

POZOR! Aktuálne tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako aj spôsob, akým ho vypĺňať, nájdete v tomto článku, ktorý vám prinášame v spolupráci s Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN®, školiteľkou, konzultantkou a externou poradkyňou v oblasti odpadového hospodárstva a v ďalších oblastiach environmentálneho manažérstva.

V tomto článku iba pripomíname, že Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (podľa § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch) podáva:

 • držiteľ odpadu

 • sprostredkovateľ a

 • obchodník

na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Ako často sa podáva ohlásenie?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní

 1. s použitými batériami a akumulátormi,

 2. s odpadovými olejmi,

 3. s odpadovými pneumatikami,

 4. s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

 5. s elektroodpadom,

 6. s odpadmi z polyetylénteraftalátu,

 7. s odpadmi z polyetylénu,

 8. s odpadmi z polypropylénu,

 9. s odpadmi z polystyrénu,

 10. s odpadmi z polyvinylchloridu,

 11. s odpadmi z papiera a lepenky,

 12. s odpadmi zo skla,

 13. so starými vozidlami,

 14. s odpadmi z kovových obalov.

Toto ohlásenie sa zasiela príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

V tlačive sa nachádza aj Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM.


Mohlo by vás zaujímať

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Výška poplatkov za skládkovanie

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko.