Výpočet trhového a zberového podielu výrobcu vyhradeného výrobku v roku 2016 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Výpočet trhového a zberového podielu výrobcu vyhradeného výrobku v roku 2016

Ako má postupovať výrobca jednotlivých druhov vyhradených výrobkov pri výpočte svojich podielov?

Výpočet trhového a zberového podielu výrobcu vyhradeného výrobku v roku 2016

Foto: Fotolia

Na základe § 135 ods. 33 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej iba „zákon“) Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej iba „MŽP SR“) zverejnilo množstvá vyhradených výrobkov uvedených v roku 2014 na trh ako základ na výpočet trhového a zberového podielu výrobcov vyhradených výrobkov.

Nakoľko organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) počítajú trhové a zberové podiely pre svojich klientov rôznymi spôsobmi, MŽP SR pripravilo upozornenie, v ktorom popisuje spôsob výpočtu týchto podielov.

V nasledujúcom príspevku sa pokúsime pozrieť na definície v zákone a nájsť odpoveď na otázky, ako má postupovať výrobca jednotlivých druhov vyhradených výrobkov pri výpočte svojich podielov.

1. Výrobca elektrozariadení

Podľa § 32 zákona je trhový podiel výrobcu elektrozariadenia (TP) definovaný ako percentuálny podiel množstva elektrozariadení uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení uvedených na trh v danom kalendárnom roku:

rovnica 1

Napríklad trhový podiel výrobcu za rok 2015 sa vypočíta ako

rovnica 2

Zberový podiel výrobcu elektrozariadení pre príslušný kalendárny rok (ZP) je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení za predchádzajúci kalendárny rok:

rovnica 3

Celkové množstvo elektrozariadení uvedených na trh v roku 2016 nie je známe skôr, ako po 28. februári 2017, kedy podľa §14 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti výrobcovia, resp. OZV podávajú ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom.

Na základe toho zákon stanovuje v prechodných ustanoveniach (§135 ods. 33), že v roku 2016 sa pri výpočte trhového a zberového podielu výrobcu bude vychádzať z údajov v roku 2014. Tieto údaje sú nasledovné:


Celkové množstvo elektrozariadení uvedených na trh v roku 2014 (t)

Množstvá elektroodpadov vyzbieraných v SR v roku 2014 (t)

52715

22051


Zo znenia zákona nie je jednoznačne zrejmé, ako majú výrobcovia vypočítať svoj trhový podiel za rok 2016.

Jednoznačné je, že menovateľ vo vzorci bude číslo 52 715. Otázne je, čo má byť čitateľom rovnice.

Jeden výklad je taký, že do čitateľa sa uvedie množstvo elektrozariadení uvedených na trh daným výrobcom v roku 2016. Druhý výklad hovorí, že do čitateľa sa dosadí množstvo elektrozariadení uvedených na trh daným výrobcom v roku 2014.

Na základe definície v zákone, kde sa používa pojem „v danom kalendárnom roku“ pre čitateľ aj menovateľ zlomku, je zrejme správnejší výklad vychádzajúci z množstiev elektrozariadení uvedených na trh výrobcom v roku 2014.

Tento výklad však nepokrýva tých výrobcov, ktorí neboli na trhu v roku 2014 etablovaní (noví výrobcovia).

Pozrime sa, ako sa bude vypočítavať trhový podiel výrobcu v roku 2017. Pre tento rok neplatí žiadne prechodné ustanovenie, teda výpočet by mal byť podľa nasledovného vzorca

rovnica 4

Celkové množstvo elektrozariadení uvedených na trh v roku 2017 bude známe až po 28. februári 2018, teda výrobcovia si svoj trhový podiel za rok 2017 budú môcť vypočítať až v roku 2018.

Zberový podiel za rok 2016 má tiež vychádzať z údajov za rok 2014, teda v súčine sa dosadí vypočítaný trhový podiel za rok 2015.

Zákon však nehovorí o tom, z akých údajov sa vychádza pri výpočte trhového podielu v roku 2015, či opäť z údajov za rok 2014 alebo z údajov za rok 2015, ktoré však nie sú uverejnené. Pri zohľadnení údajov, ktoré sú známe teraz, by výpočet zberového podielu vyzeral nasledovne:

rovnica 5

Tento vzorec však absolútne nezodpovedá definíciám trhového a zberového podielu uvedeným v zákone.

Okrem trhového a zberového podielu si výrobca musí vypočítať aj ciele zberu elektroodpadu podľa prílohy č. 3 k zákonu. Za rok 2016 je vzorec nasledovný:

rovnica 6

  • ME 2013 je množstvo elektrozariadení uvedených na trh výrobcom v roku 2013,

  • ME 2014 je množstvo elektrozariadení uvedených na trh výrobcom v roku 2014 a

  • ME 2015 je množstvo elektrozariadení uvedených na trh výrobcom v roku 2015.

Cieľ zberu vypočítaný podľa rovnice 6 nie je však totožný so zberovým podielom vypočítaným podľa rovnice 5. Podľa §27 ods. 4 písm. e zákona je výrobca povinný plniť ciele zberu uvedené v prílohe 3 k zákonu, nie však podľa svojho zberového podielu

Takže v konečnom dôsledku je celá diskusia o trhovom a zberovom podiele iba v teoretickej rovine, pretože výrobca má povinnosť si tento podiel iba vypočítať, ale následne sa ním neriadi v praktickej implementácii povinnosti zabezpečiť zber odpadov.

Avšak pri kontrole zo strany štátnych orgánov nesprávny výpočet vedie k uloženiu pokuty v rozsahu od 2 000 do 250 000 EUR.

2. Výrobca batérií a akumulátorov

Výrobca batérií a akumulátorov vypočíta svoj trhový podiel ako podiel množstva batérií a akumulátorov ním uvedených na trh SR v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh SR v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a akumulátorov podľa členenia na prenosné, automobilové a  priemyselné batérie a akumulátory. Vzorec na výpočet trhového podielu je nasledovný:

rovnica 7

Podobne ako v prípade elektrozariadení a elektroodpadov MŽP SR zverejnilo údaje potrebné na výpočet trhového a zberového podielu podľa §135 ods. 33 za rok 2014:


Druh batérií a akumulátorov

Celkové množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh v roku 2014 (t)

Množstvá použitých batérií a akumulátorov vyzbieraných v SR v roku 2014 (t)

Prenosné

840

617

Automobilové

9 547

-

Priemyselné

4 000

-


Podobne ako v prípade elektrozariadení, ani v tomto prípade nie je jednoznačné, ako vypočítať trhový podiel pre rok 2016.

Vzhľadom na to, že sa pre čitateľ aj menovateľ sa majú dosadiť údaje z rovnakého roka („predchádzajúceho“), výpočet trhového podielu výrobcu prenosných batérií a akumulátorov bude vyzerať nasledovne:

rovnica 8

Zberový podiel je definovaný ako cieľ zberu podľa prílohy č. 3 k zákonu (§46 ods. 1 písm. c, §48 ods. 1 písm. c a podľa §48 ods. 2 písm. c).

Pre prenosné batérie a akumulátory sa zberový podiel, resp. cieľ zberu vypočíta podľa nasledovného vzorca:

rovnica 9

Zákon zavádza aj pojem miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky, čo je percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov:

rovnica 10

  • HB 2014 je hmotnosť prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov (uviedli na trh?) v roku 2014,

  • HB 2015 je hmotnosť prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov v roku 2015 a 

  • HB 2016 je hmotnosť prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov v roku 2016.

Následne je cieľ zberu použitých batérií a akumulátorov do 26. septembra 2016 45% z miery zberu MZ(2016), čo je v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zároveň zberový podiel výrobcu prenosných batérií a akumulátorov. Zákon neuvádza vzťah medzi zberovým podielom vypočítaným podľa rovnice 9 a podľa miery zberu (rovnica 10).

Pre automobilové batérie a akumulátory sa zberový podiel, resp. cieľ zberu sa rovná trhovému podielu výrobcu aplikovanému na súhrnné množstvo automobilových batérií a akumulátorov uvedených na trh SR v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Rovnako cieľ zberu priemyselných  batérií a akumulátorov sa rovná trhovému podielu výrobcu aplikovanému na súhrnné množstvo priemyselných batérií a akumulátorov uvedených na trh SR v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Čo znamená slovo „aplikovanému“, nie je bližšie vysvetlené. Dá sa opäť iba predpokladať, že autor zákona tým myslel podiel množstva batérií a akumulátorov uvedených výrobcom na trh v predchádzajúcom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh SR v predchádzajúcom roku.

Pre rok 2016 sa zrejme vypočíta na základe údajov za rok 2014.

3. Výrobca obalov

Pre obaly sa trhový podiel počíta ako percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku.

rovnica 11

Uverejnené údaje pre rok 2014 ako základ na výpočet trhového a zberového podielu pre rok 2016 sú nasledovné:


Celkové množstvo obalov uvedených na trh v roku 2014 (t)

Množstvá obalov vyzbieraných v SR v roku 2014 (t)

463 613

95 882


Trhový podiel výrobcu obalov pre rok 2016 sa vypočíta ako:

rovnica 12

Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v SR v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu obalov za predchádzajúci kalendárny rok.

rovnica 13


kde CMO (2014) je celkové množstvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v roku 2014. Po dosadení známeho čísla je výsledok rovnica 14:

rovnica 14

Problém nastáva pri výrobcoch obalov, ktorí neboli povinnými osobami podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch. Je to predovšetkým prípad uvedený v §52 odseku 11 písmene b) zákona, teda subjekt, ktorý si necháva baliť alebo plniť výrobky pod svojou značkou (obchodné reťazce).

Tieto v roku 2014 v zmysle vtedy platnej legislatívy neuvádzali obaly na trh, ale tieto uvádzali ich dodávatelia, ktorí im balili alebo plnili výrobky.

Ak budeme uvažovať, že vyššie uvedený princíp výpočtu trhového a zberového podielu v roku 2016 vychádza z údajov z roku 2014 nezávisle od množstiev uvádzaných na trh v roku 2016, potom výrobcovia obalov podľa § 52 odseku 11 písmena b) budú mať nulový trhový aj zberový podiel a množstvá obalov si budú započítavať ich dodávatelia.

Výrobca obalov je povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, najmenej do výšky svojho zberového podielu. Zároveň musí plniť ciele podľa prílohy č. 3 k zákonu. Tieto ciele sú nasledovné:


a) celková miera zhodnocovania

1.

60%

hmotnosti odpadov z obalov,

b) celková miera recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške

1.

80%

celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

c) miera zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov)

1.

60%

hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

2.

68%

hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

3.

55%

hmotnosti kovových odpadov z obalov,

4.

48%

hmotnosti plastových odpadov z obalov,

5.

35%

hmotnosti drevených odpadov z obalov,

d) miera recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov)

1.

60%

hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

2.

60%

hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

3.

55%

hmotnosti kovových odpadov z obalov,

4.

45%

hmotnosti plastových odpadov z obalov,

5.

25%

hmotnosti drevených odpadov z obalov.


4. Výrobca neobalových výrobkov

Pre neobalové výrobky nie je špecifikovaná definícia trhového podielu, tak sa zrejme vychádza z podobnosti s ostatnými definíciami trhového podielu podľa predchádzajúcich oddielov štvrtej časti zákona a z definície zberového podielu, teda trhový podiel sa vypočíta podľa vzorca

rovnica 15

resp. na základe prechodného ustanovenia zákona podľa vzorca

rovnica 16

Uverejnené údaje pre výpočet trhového z barového podielu pre rok 2016 sú nasledovné:


Celkové množstvo obalov uvedených na trh v roku 2014 (t)

Množstvá obalov vyzbieraných v SR v roku 2014 (t)

486 368

50 091


rovnica 17

Zberový podiel sa vypočíta ako súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v SR v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu neobalových výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok.

rovnica 18

Výrobca neobalových výrobkov je povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, najmenej do výšky svojho zberového podielu.

5. Výrobca pneumatík

Pre výrobcu pneumatík nie je ustanovená povinnosť zabezpečiť zber odpadových pneumatík do výšky svojho podielu (či už trhového alebo zberového), preto je požiadavka na výpočet trhového a zberového podielu iba samoúčelná na základe § 27 zákona.

Šiesty oddiel zákona dokonca ani neuvádza, ako sa má zberový podiel vypočítať, teda nie je jasné, ako má výrobca zabezpečiť plnenie svojej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. j).

Trhový podiel sa vypočíta ako podiel množstva ním uvedených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; množstvo pneumatík sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách.

Rovnica 19

Údaj uverejnený pre výpočet trhového podielu za rok 2014 je 21 217 ton pneumatík uvedených na trh v roku 2014.

Trhový podiel výrobcu za rok 2016 sa teda vypočíta

rovnica 20

Záverom:

Ak sa zdá, že výpočet trhového a zberového podielu za rok 2016 je chaotický len preto, že vstúpil do platnosti nový zákon s novými požiadavkami, na ktoré nie sme pripravení, a teda že v nasledujúcom roku už žiadne problémy nebudú, nie je to pravda.

Prinajmenšom v prípade elektroodpadov nebudú výrobcovia schopní si vypočítať trhový a zberový podiel a navyše v prípade elektrozariadení a pneumatík je tento výpočet samoúčelný a nemá žiadny vplyv na plnenie cieľov zákona podľa prílohy č. 3.


Mohlo by vás zaujímať

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Samospráv sme sa pýtali, čím si vysvetľujú pokles v triedení odpadu. Zálohovanie nie je jediná príčina, zhodujú sa.

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Chybne nastavený systém pripravuje niektoré mestá aj o desaťtisíce eur ročne.

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Slovenský podnik musel dlhé roky ukladať odpad z výroby na skládku a rástli mu náklady na odpadové hospodárstvo. Vďaka platforme dostal odpad druhú šancu a náklady sa premenili na zisk.