Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

Prinášame prehľad zmien vo Vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

Foto: Fotolia

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

Vyhláška bola zmenená novelou 14/2017 Z. z., ktorá nadobudla platnosť 16. januára 2017. Online si ju môžete pozrieť od začiatku februára.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 Zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a Register výrobcov vyhradeného výrobku [k § 30 zákona]

§ 13 Požiadavky na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu

(1) Príprave na opätovné použitie elektroodpadu predchádza oddelenie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho častí, ktoré sú vhodné na opätovné použitie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom od ostatného elektroodpadu. Takéto oddeľovanie sa podľa § 39 ods. 4 písm. c) zákona uskutoční po predbežnom výbere elektroodpadu vhodného na opätovné použitie z hľadiska možnosti splnenia predpokladov opätovného použitia podľa tohto paragrafu a § 14, ktorý sa vykonáva formou vizuálnej kontroly už na zbernom mieste elektroodpadu alebo na mieste spätného zberu elektroodpadu.

(2) Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie, ak boli jeho vizuálnou kontrolou zistené tieto nedostatky:

a) nekompletný kryt (napríklad chýbajúce dvierka),

b) chýbajúce súčiastky podmieňujúce funkčnosť elektrozariadenia (napríklad v chladničke nie je kompresor),

c) nevyhovujúci celkový stav (napríklad konštrukčné vady, poškodené alebo chýbajúce základné časti elektrozariadenia, ktoré môžu spôsobiť jeho nefunkčnosť) alebo

d) jeho súčasťou je CRT obrazovka.

(3) Príprava na opätovné použitie elektroodpadu musí byť vykonaná z úkonov vykonávaných na elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho časti v tomto poradí:

a) skúška elektrickej bezpečnosti,

b) test funkčnosti,

c) test energetickej spotreby,

d) oprava,

e) odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom uložené.

(4) Skúška elektrickej bezpečnosti musí pozostávať minimálne z merania izolácie, uzemnenia a skratovej skúšky.

(5) Účelom testu funkčnosti je preukázať zachovanie všetkých pôvodných funkcií elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, a tým jeho plnú funkčnosť výsledkami testu v súlade so špecifickými kritériami pre výkon testu funkčnosti podľa prílohy č. 11.

(6) Test energetickej spotreby pozostáva z kontroly označenia elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, energetickým štítkom v súlade s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia. Ak kontrolované elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, nie je v súlade s týmito kritériami, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie.

(7) Vykonanie opravy elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, je potrebné zvážiť s ohľadom na výsledky skúšky elektrickej bezpečnosti a testu funkčnosti. Ak tieto výsledky spochybňujú možnosť pozitívneho výsledku a ekonomickú efektivitu opravy elektrozariadenia, oprava takého elektrozariadenia sa nevykoná a skúšané elektrozariadenie sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie.

(8) Ak sa v súlade s odsekom 7 rozhodlo o vykonaní opravy elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, na opravu sa použijú originálne diely alebo náhradné diely, ktoré schválil výrobca, ak je to možné. Oprava sa musí uskutočniť v súlade so zdokumentovaným postupom opravy a s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na proces opravy tohto elektrozariadenia.

(9) Úkony vykonávané podľa odseku 3 postupmi podľa odsekov 4 až 8 musia byť písomne zdokumentované.

(10) Ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, uložené osobné údaje, ich odstránenie sa musí uskutočniť použitím certifikovaného softvéru.

(11) Ak sa elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie, po zistení tejto skutočnosti sa zabezpečí postup podľa § 39 ods. 4 písm. a) zákona.

(12) Prevádzkovateľ zariadenia na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu zodpovedá podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona vo vzťahu k elektrozariadeniu, ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie elektroodpadu podľa odsekov 3 až 10 a je ním opätovne uvádzané na trh, za

a) jeho súlad s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia (§ 14),

b) odstránenie pôvodných údajov o zodpovednosti pôvodného výrobcu elektrozariadenia v zmysle písmena c) vrátane údajov v jeho sprievodnej dokumentácii,

c) jeho súlad s platnými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na jeho uvádzanie na trh,

d) poskytnutie záruky v súlade s osobitným predpisom9) v trvaní minimálne jedného roka od jeho uvedenia na trh.

(13) Držiteľ elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, preukazuje funkčnosť elektrozariadenia deklaráciou testu zariadenia a protokolom o teste plnej funkčnosti zariadenia podľa prílohy č. 11, ku ktorému doloží zoznam vymenených náhradných dielcov a testovací a servisný protokol.

§13a Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých elektrických a elektronických zariadení [k § 88 ods. 2 a 3 zákona]

(1) Prípady, keď sú použité elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „použité elektrozariadenie“) považované za odpad, sú uvedené v prílohe č. 16a.

(2) S cieľom odlíšiť použité elektrozariadenie od elektroodpadu pri cezhraničnej preprave sú dokladmi, ktoré preukazujú pre každý jeden kus použitého zariadenia, že ide o použité elektrozariadenie, a nie o elektroodpad:

a) sprievodné doklady

  1. kópia faktúry,

  2. kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva použitého elektrozariadenia, v ktorej sa uvádza, že použité elektrozariadenie je určené na priame opätovné použitie a je plne funkčné,

b) protokol o skúške funkčnosti, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, a

c) doklad o obsahu nebezpečných látok v použitom elektrozariadení.

(3) Pri každom použitom elektrozariadení sa testuje funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok prostredníctvom skúšky funkčnosti. Skúškou funkčnosti sa overí funkčnosť hlavných funkcií použitého elektrozariadenia.

(4) Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky, preukazuje funkčnosť použitého elektrozariadenia postupom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 11.

(5) Ak je použité elektrozariadenie prepravované zo štátu mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a skúška funkčnosti nebola vykonaná podľa odsekov 3 a 4, musí dokumentácia obsahovať protokol o skúške funkčnosti vykonanej za porovnateľných podmienok.

(6) Doklad podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16b vrátane príloh, musí byť umiestnený bezpečne, ale nie natrvalo, buď na použitom elektrozariadení, ak nie je zabalené, alebo na obale tak, aby sa dal prečítať aj bez odbalenia zariadenia. Doklady uvedené v odseku 2 písm. a) a v odsekoch 7 a 8 musia byť k dispozícii počas celej doby prepravy.

(7) Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočnenej cezhraničnej prepravy s cieľom vykonať opravu v záruke, modernizáciu, opravu alebo analýzu základnej príčiny, zabezpečí, aby cezhraničná preprava použitého elektrozariadenia bola sprevádzaná záznamom uvedeným v prílohe č. 16c.

(8) Okrem dokumentácie požadovanej v odsekoch 2 a 7 každý náklad použitých elektrozariadení sprevádza príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu.9a)

(9) Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, uchováva dokumenty podľa odsekov 2, 7 a 8 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy.“.

9a) Napríklad čl. 4 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.), čl. 12 a 13 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).

§ 14 Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia

(1) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia sú kritériá, ktoré musí elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom a ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie (ďalej len „použité elektrozariadenie“), spĺňať, aby mohlo byť ako výrobok uvedené na trh na účely jeho opätovného použitia podľa § 3 ods. 12 zákona alebo prepravované cez štátnu hranicu. Ak takéto elektrozariadenie nespĺňa uvedené kritériá, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie a na ďalšie nakladanie s ním sa vzťahuje postup podľa § 39 ods. 4 písm. a) zákona.

(1) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia sú kritériá, ktoré musí elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom a ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie, spĺňať, aby mohlo byť ako výrobok uvedené na trh na účely jeho opätovného použitia podľa § 3 ods. 12 zákona alebo prepravované cez štátnu hranicu. Ak takéto elektrozariadenie nespĺňa uvedené kritériá, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie a na ďalšie nakladanie s ním sa vzťahuje postup podľa § 39 ods. 4 písm. a) zákona.

(2) Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie použitých elektrozariadení podľa odseku 1 sú tieto:

a) elektrozariadenie je plne funkčné,

b) elektrozariadenie je elektricky bezpečné,

c) kryt elektrozariadenia je neporušený,

d) elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky, ak sú v dobrom stave,

e) izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,

f) na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,

g) kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu alebo skoro žiadnu hrdzu,

h) časti elektrozariadenia nevykazujú žiadne alebo skoro žiadne vzhľadové nedostatky.

(3) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia súvisiace so životným prostredím sú tieto:

a) použité elektrozariadenie elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje látky, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie, ako sú napríklad polychlórované bifenyly (PCB), polybrómované bifenyly (PBB), polybrómované difenylétery (PBDE), olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a azbest,

b) použité elektrozariadenie elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje chlórfluorované uhľovodíky (CFC) ani hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC),

c) použité elektrozariadenie elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje CRT obrazovku.

(4) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na energetický štítok sú tieto:

a) ak ide o chladničky, mrazničky, práčky a umývačky riadu, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej účinnosti B,

b) ak ide o mobilné klimatizačné jednotky a bubnové sušičky, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej účinnosti C.

(5) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia, ktoré musia spĺňať jednotlivé druhy použitých elektrozariadení podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 12.

(6) Kritériá garantujúce opätovné použitie elektrozariadenia sú:

a) pre použité elektrozariadenie elektrozariadenie podľa odseku 1 existuje stály trh,

b) použité elektrozariadenie elektrozariadenie podľa odseku 1 je dostatočne zabezpečené a chránené pred poškodením počas prepravy.

...

Príloha č. 7 k vyhláške č. 373/2015 Z. z. Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia  podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 7 zákona

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.