Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Čo sú neobaly? Definuje ich Vyhláška č. 373/2015 Z. z.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ich definuje neobaly v prílohe č. 16.

Podľa § 27 tejto vyhlášky obsahuje dotyčná príloha zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Kód podľa
colného
sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

 

A. Výrobky z plastu podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona3916Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer prierezu presahuje 1 mm, prúty,
tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované,
z plastov:

3916 10 00

Z polymérov etylénu

3916 20 00

Z polymérov vinylchloridu

3916 90

Z ostatných plastov:

3917

Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená,
príruby), z plastov:

3917 21

Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov etylénu:

3917 22

Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov propylénu:

3917 23

Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov vinylchloridu

3917 29 00

Rúry, rúrky a hadice, neohybné z ostatných plastov

3917 31 00

Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 MPa

3917 32 00

Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi,
bez príslušenstva

3917 33 00

Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi,
s príslušenstvom

3917 39 00

Ostatné

3917 40 00

Príslušenstvo

3918

Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo
forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v
poznámke 9 k tejto kapitole

3919

Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary,
z plastov, tiež vo zvitkoch

3920

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a
nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované
s ostatnými materiálmi

3921

Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov

3922

Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy,
sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky,
z plastov

3924

Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť
a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov

3925

Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

3926

Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek
3901 až 3914

4202 12 50

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky,
aktovky, školské tašky a podobné schránky s vonkajším povrchom
z tvarovaného plastového materiálu

4202 22 10

Kabely a kabelky, tiež so závesným remeňom, vrátane kabeliek bez
držadla s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 32 10

Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke
s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 92 11

Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, plecniaky a športové tašky
a vaky s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 92 15

Puzdrá na hudobné nástroje s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 92 19

Ostatné s vonkajším povrchom z plastových fólií

5607 41 00

Motúz na viazanie alebo balenie z polyetylénu alebo polypropylénu

5607 50

Z ostatných syntetických vlákien. Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež
splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo
oplášťované plastmi alebo kaučukom

5608 19

Ostatné celkom dohotovené siete z nylonu alebo ostatných polyamidov

9403 70 00

Nábytok z plastov

9503 00 35

Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hračky z plastov

9503 00 95

Ostatné z plastov

9606 21 00

Gombíky z plastov, nepokryté textilným materiálom

   

B. Papier a lepenka podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona

4801 00 00

Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch

4802

Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo
na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky,
v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek
rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka;
ručný papier a lepenka

4804

Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako
papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 colného sadzobníka

4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej
nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3
48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo
lepenky colného sadzobníka
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtračný
papier a lepenka

4806

Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier
a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere,
v kotúčoch alebo listoch

4807 00

Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev
papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani
neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4811 10 00 Dechtovaný,
bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka

4808

Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu),
krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch,
iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 colného sadzobníka

4809

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo
pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo impregnovaného papiera
na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené
v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch)
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00
Samokopírovací papier

4810

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom
alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez
akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu
zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane
štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:

ex 4811

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien,
potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu
zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane
štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov
opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810

4811 41

-- Samolepiace: Lepiaci alebo priľnavý papier a lepenka

4811 49 00

-- Ostatné

4814

Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný
transparentný papier

4816

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo
pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809 colného sadzobníka),
rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané
v škatuliach

4817

Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky
z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy,
z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu:

4820

Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky,
potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky,
diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače
(s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné
tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné
papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo
na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky

4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových
vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky
z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených
buničinových vlákien
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4823 20 00 Filtračný
papier a lepenka

ex 4901

Brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých
listoch

4902

Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný
materiál

ex 4903 00 00

Predlohy na kreslenie alebo maľovanie

4904 00 00

Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované

4905

Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane
atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:

4908

Obtlačky (decalcomanias)

4909 00 00

Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty
s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované,
tiež s obálkami alebo ozdobami

4910 00 00

Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme
blokov

4911

Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií

 

C. Sklo podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona

7002

Sklo v guľôčkach (okrem mikroguľôčok položky 7018), tyčiach alebo
rúrach, nespracované

7003

Liate sklo a valcované sklo, tabuľové alebo v profiloch, tiež s absorpčnou,
reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7004

Ťahané sklo a fúkané sklo, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo
nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7005

Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, tiež
s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však
nespracované

7006 00

Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami,
ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani
nevybavené ostatnými materiálmi

7007

Bezpečnostné sklo pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla

7008 00

Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ

7009

Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok

7013

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo,
toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na
podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018 colného
sadzobníka)

7014 00 00

Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015
colného sadzobníka), opticky neopracované

7016

Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obkladačky a ostatné výrobky z
lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov
používaných na stavebné alebo konštrukčné účely; sklenené kocky a
ostatný drobný sklenený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo podobné ozdobné účely; okenné tabuľky vsadené do olova a podobné
výrobky; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo
podobných tvaroch

7017

Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so
stupnicami alebo kalibrovaný

7018

Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo
polodrahokamov
a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z nich, iné ako
bižutéria; sklenené oči, iné ako protetické výrobky; sošky a ostatné
ozdobné predmety zo skla tvarovaného na kahane, iné ako bižutéria;
sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm:

 

D. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § 73 ods. 3 písm. d) zákona

ex 4811

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien,
potiahnuté, impregnované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo
potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch
akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803,
4809 alebo 4810 colného sadzobníka:

4811 51 00
4811 59 00

- Papier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté plastmi
(okrem lepidiel):
-- Bielené, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2
-- Ostatné


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.