Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré schválila NR SR 23. marca 2017 na svojej 14. schôdzi.

zákon o odpadoch

Foto: Fotolia

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

ZÁKON č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 6
Hierarchia odpadového hospodárstva,
ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

.
.
.

(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a ,

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie. a

c) spotreby ľahkých plastových tašiek

§ 27
Základné ustanovenia

.
.
.

(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný

a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,

b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,

c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,

d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,

e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,

f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,

g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,

h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,

i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],

j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla najneskôr do 15. júla,

k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté.

...

(14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s organizáciu zodpovednosti výrobcov ukončiť, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,

a) výpoveďou, a to len:

a) 1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g, k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,

b) 2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.

b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2.

(15) Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.

(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. b) a) druhého bodu a odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu.

komunálny odpad

§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

.
.
.

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná

a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,

b) uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8,; zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú,

c) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,

d) plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade

1. evidenčných a ohlasovacích povinností

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,

1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,

1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,

2. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g),

...

§ 31 Koordinačné centrum

.
.
.

(8) Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä

a) názov a sídlo koordinačného centra,

b) vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností podľa odsekov 11 až 14 15,

c) orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,

d) zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3,

e) identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra,

f) systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej osoby na financovaní činnosti koordinačného centra,

g) spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných klientov koordinačného centra a následného rozdelenia zodpovednosti vo vzťahu k presahujúcemu množstvu,

h) zásady hospodárenia a správy majetku koordinačného centra,

i) spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordinačnom centre,

j) spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinačného centra.

(9) Zmluvua uzatvorenúá medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] možno ukončiť výlučne z dôvodu zrušenia alebo zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikuom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5. Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu strácajú dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5 oprávnenie zúčastňovať sa na plnení povinností koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu podľa odsekov 11 až 15.

(10) Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinačného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné centrum zverejní na svojom webovom sídle.

.
.
.

(14) Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a) zverejniť do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré sa v danom kalendárnom štvrťroku vyzbierali a zrecyklovali, v členení podľa § 42 ods. 3,

b) množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť medzi príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, príslušné tretie osoby a príslušných výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového podielu podľa § 42 ods. 20; tieto osoby sú oprávnené im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e).

(15) Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.

(156) Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu podľa odseku 4 a na ďalší postup zriaďovania koordinačného centra sa uplatní postup podľa odsekov 4 až 7.

§ 52
Základné ustanovenie

.
.
.

(25) Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu obalov za predchádzajúci príslušný kalendárny rok.

(26) Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

(27) Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

(28) Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

(29) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny, s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2016) v platnom znení.“.

(2630) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej republiky, ako aj celkové množstvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, a to vždy do 30. apríla najneskôr do 15. júla.

...

§ 54
Povinnosti výrobcu obalov

(1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)],

b) označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,

c) aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,

d) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3,

e) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške jeho zberového podielu,

f) informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

(2) Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov.

(3) Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu; možnosť plnenia vyhradených povinností v súlade s § 27 ods. 7 nie je tým dotknutá.

(4) Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.

(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný

a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,

b) poskytovať aj iné druhy tašiek.

Šiesty oddiel
Pneumatiky a odpadové pneumatiky

§ 69
Základné ustanovenia

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel95) a nemotorových vozidiel96) bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre motorové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na pneumatiky podľa odseku 1 a na nakladanie s odpadovými pneumatikami všeobecné ustanovenia tohto zákona.

(3) Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

(4) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.

(5) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

(6) Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

(7) Uvedenie pneumatiky na trh sa na účely tohto zákona rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy výroby, protektorovania a cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

(8) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru; spätný zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

(9) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

(10) Trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel množstva ním uvedených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; množstvo pneumatík sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách.

§ 70
Povinnosti výrobcu pneumatík

Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a) nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej republike v rozsahu svojho trhového podielu pre príslušný kalendárny rok,

b) spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík,

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (7)

 1. sadovsky@grafia.sk30.03.2017 (08:59)
  Ak tomu dobre rozumiem, výrobcovia a dovozcovia už nebudú musieť zasielať hlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu na ministerstvo? Toto hlásenie a celkovo ruší?
 2. Radovan Kazda30.03.2017 (09:10)
  Ja tomu rozumiem rovnako tak, ale pokúsime sa získať stanovisko MŽP SR.
 3. Zuzana Balková30.03.2017 (17:47)
  Dobrý deň pán Sadovský, vzhľadom na zrušené ustanovenie v §125 ods.6, ktoré definuje evidenčné a ohlasovacie povinnosti výrobcu, táto povinnosť sa už v druhom štvrťroku 2017 zruší. Následne upravíme v zmysle novely aj evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady portál.
 4. sadovsky@grafia.sk03.04.2017 (09:12)
  Dobrý deň, pani Balková Ďakujem za vysvetlenie. Bude potom potrebné novelizovať aj vyhlášku 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (§12).
 5. halas.ptsmpu@slovanet.sk04.04.2017 (14:31)
  Dobrý deň, rozumiem tomu dobre, že zberné dvory budú môcť opäť zberať odpadové pneumatiky?
 6. info@odpadovyhospodar.sk05.04.2017 (10:29)
  áno, zberné dvory budú môcť opäť zbierať pneumatiky. Len si to budú musieť schváliť vo VZN a podpísať zmluvu s OZV. Viac info si môžete pozrieť aj tu: https://www.odpadovyhospodar.sk/tychto-5-velkych-zmien-riesi-dalsia-zmena-zakona-o-odpadoch/
 7. Zuzana Balková05.04.2017 (22:20)
  Dobrý deň pán Sadovský, taký postup by bol ideálny, ale táto zmena bola akútna a zrušenie povinnosti v zákone malo zásadnejší význam. Vo vyhláška č. 366/2015 Z.z. ostal teraz naviac len §12 , ktorý sa na zrušený § 125 ods. 6 písm. a) a b) odkazuje, ale vyhláška č. 370/2015 Z.z je na tom horšie, tá je celá trochu ako "appendix" :).

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Veľký obchodný reťazec spustil projekt, ktorým chce dokázať, že ich vyzbierané mäkké plasty skončia v recyklácii.

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Základnou prevenciou je zatvárať kontajnery. K dispozícii sú však aj ďalšie riešenia.

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu môže znížiť ceny energií aj šetriť životné prostredie.