EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z 10. mája 2017

Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktoré schválila NR SR 10. mája 2017 na svojej 17. schôdzi.

skládka odpadov

Foto: Comanco.com

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou je komentár predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

ZÁKON č. 39/2013 Z. z. z 31. januára 2013
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia,

b) látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem

1. rádioaktívnych látok,4)

2. geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)

c) znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia,

d) prevádzka je

1. stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo

2. stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ6) dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia,

e) zariadenie je samostatný technologický celok časti prevádzky,

f) prevádzkovanie je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených v integrovanom povolení,

g) prevádzkovateľ je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

(Koment. predkl.: V § 2 sa dopĺňa písm. g), pričom ostatné písmena sa posúvajú a premenovávajú. V tomto písmene sa doplnila definícia prevádzkovateľa, nakoľko táto v doterajšom znení zákona chýbala. Potreba doplnenia definície vyplynula z transpozície čl. 3 O 15smernice 2010/75/EÚ.)

h) stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom.

(Koment. predkl.: V § 2 sa dopĺňa nové písmeno h) s definíciou pojmu stavebník. Potreba doplnenia definície vyplynula z aplikačnej praxe, kedy pri budovaní jednej prevádzky alebo pri obnove a technických zmenách bol prevádzkovateľ jedna fyzická alebo právnická osoba a stavebník iná (investor), pričom bolo potrebné samostatne definovať podmienky a povinnosti pre stavebníka a samostatne pre prevádzkovateľa. Nakoľko v súčasnom znení zákona nie je definovaná činnosť podľa prílohy č. 1, nie je možné aby stavebník požiadal o integrované povolenie pre stavebnú činnosť ako špecializovaný stavebný úrad. Podľa navrhovanej novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude uvedená možnosť sprístupnená a tým sa lepšie zabezpečí zodpovednosť za priebeh výstavby ako aj prevádzky priamo kompetentnými fyzickými resp. právnickými osobami.)

gi) emisia je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy,

hj) emisný limit je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach znečisťovania, ktoré nesmie byť prekročené za časovú jednotku,

ik) norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek podľa osobitných predpisov o ochrane životného prostredia,7) ktoré musia byť splnené na určenom mieste a v určenom čase,

jl) podstatná zmena je zmena v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie; za podstatnú zmenu sa považuje zmena v užívaní, spôsobe prevádzkovania alebo rozsahu prevádzky, ak zmena

1. podlieha povinnému hodnoteniu podľa osobitného predpisu,8)

2. zahrňuje odchylné hodnoty z emisných limitov podľa § 22 ods. 6 alebo vyplýva z prehodnotenia záväzných podmienok povolenia podľa § 33 a osobitných predpisov,9)

km) nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky,

ln) najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom

1. technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej,

2. dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi,

3. najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku,

mo) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Európskou komisiou, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, techniky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní najlepších dostupných techník, ako aj závery o najlepších dostupných technikách a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe č. 2,

np) závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania zodpovedajúcimi najlepším dostupným technikám, súvisiace s monitorovaním, súvisiace úrovne spotreby a prípadné relevantné opatrenia na sanáciu lokality, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách,

or) úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch o najlepších dostupných technikách, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok,

ps) pôda je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych častíc, organickej hmoty, vody, vzduchu a živých organizmov.

Integrované povoľovanie

§ 3
Konanie o vydanie integrovaného povolenia

(1) Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.

(2) Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov10) v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.

(3) Súčasťou integrovaného povoľovania je

a) v oblasti ochrany ovzdušia11)

1. súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

2. súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,

3. súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,

4. súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

5. súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu,

6. súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov alebo stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vrátane ich zmien,

7. rozhodnutie o povolení ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

8. súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

9. určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia,

10. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

11. určenie výnimiek z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania,

12. určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,

13. určenie vykonania overovacieho oprávneného merania alebo mimoriadneho oprávneného merania a lehoty ich vykonania,

14. určenie podmienky vykonávania oprávnených meraní13) pri záložných systémoch a v miestach merania technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorých to nie je ustanovené,

15. predĺženie lehôt alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch,

16. konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14)

1. povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na

1.1. odber povrchových vôd a podzemných vôd,

1.2. vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

1.3. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

1.4. vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,

1.5. iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,

2. povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,

3. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky,

(Koment. predkl.: Uvedené slová je nutné vypustiť, nakoľko už v predchádzajúcej novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k vyčleneniu kolaudačného konania z integrovaného povoľovania. Preto sa touto úpravou dá do súladu právny stav a možnosti povoľujúceho orgánu. )

4. súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

5. určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,

6. určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,

7. schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,

8. vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,14a)

.
.
.

(4) Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav.22) konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa osobitného predpisu23) § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

(Koment. predkl.: V § 3 ods. 4, boli potrebné úpravy platného znenia, z dôvodu aby nemohlo dôjsť k spochybňovaniu procesu povoľovania u povoľujúceho orgánu pri stavebnom povoľovaní, kde má inšpekcia postavenie špecializovaného stavebného úradu a postupuje aj v súčasnosti podľa § 86 až 88 stavebného zákona pričom môže nariadiť vo verejnom záujme nápravu nedostatkov. Dôvodom uvedenia odkazu na § 86 až 88 stavebného zákona je absencia takéhoto odkazu v zákone č. 39/2013 Z. z., keďže uvedené paragrafy riešia nevyhnutné úpravy a odstraňovanie stavieb vo verejnom záujme, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povoľovania. Nakoľko je z integrovaného povoľovania v rámci stavebného konania vylúčená iba kolaudácia a územné konanie, bolo nevyhnutné, zaradiť uvedené paragrafy do poznámky pod čiarou ako súvisiace činnosti so stavebnou činnosťou podliehajúcou stavebnému povoľovaniu, ktorá je súčasťou integrovaného povoľovania. )

§ 6
Žiadosť

(1) Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej podobe a v požadovanom počte vyhotovení v listinnej podobe.

(2) Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nie je možné v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.

(Koment. predkl.: Pozn. red.: presúva sa sa nižšie.)

§ 7
Obsah žiadosti

(1) Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje

a) zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č. 1,

b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,

c) opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,

d) opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií,

e) opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a využitia,

f) opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,

g) porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,

h) opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,

i) opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu,

j) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to najmä, či

1. sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)

2. je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,

3. sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,

(Koment. predkl.: Na základe novelizačného bodu č. 20 je potrebné doplniť znenie súčasného § 7 ods. 1 písmeno j) o činnosť vtláčania oxidu uhličitého.)

k) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal,

l) stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,

m) zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách,

n) zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) vzťahujúcich sa k prevádzke,

o) písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3, ak bolo vydané,

p) prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa písmena a),

q) označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu.

r) označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.

(Koment. predkl.: V § 7 sa dopĺňa nové písmeno, ktoré hovorí o nutnosti doplnenia označenia stavebníka priamo v žiadosti v prípade ak je stavebník inou právnickou alebo fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie ako je prevádzkovateľ.)

.
.
.

§ 8
Východisková správa

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Komentár. Poslanec Taraba chce zoštátňovať. To je cesta k šafáreniu

Komentár. Poslanec Taraba chce zoštátňovať. To je cesta k šafáreniu

Odmietavý postoj k návrhu je zo strany envirorezortu veľmi správny.

Editoriál. Odpady nebude kam ukladať a ministerstvo hrá mŕtveho chrobáka

Editoriál. Odpady nebude kam ukladať a ministerstvo hrá mŕtveho chrobáka

Táto odpadová téma rezonuje tým viac, čím bližšie je prvý január budúceho roku. Úvodník vyšiel v novembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/11.

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov

Názor. Aj kvôli klimatickej kríze je potrebné znížiť výrobu plastov

Špecifickým materiálom, ktorého výroba z fosílnych surovín je uhlíkovo náročná, sú plasty, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.